دوره و شماره: دوره 8، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1400 
6. بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی نازک به همراه ورق اتصال جاذب انرژی

10.22065/jsce.2020.238284.2186

سید مرتضی سلیمی؛ سپیده رحیمی؛ محمد حسین زاده؛ مهدی عبادی جامخانه


19. ارزیابی لرزه ای میراگر هیسترزیس پوسته ای تودرتو

10.22065/jsce.2021.246832.2228

علیرضا رئیسی؛ حمیدرضا میردامادی؛ محمد علی رهگذر