دوره و شماره: دوره 8، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 49، آذر 1400 
بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی نازک به همراه ورق اتصال جاذب انرژی

صفحه 96-116

10.22065/jsce.2020.238284.2186

سید مرتضی سلیمی؛ سپیده رحیمی؛ محمد حسین زاده؛ مهدی عبادی جامخانه