اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1510
تعداد پذیرش 643
تعداد عدم پذیرش 633
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 149

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 43 %