ارائه‌ مدل ساختاری تاثیر عوامل سازمانی بر عوامل جو ایمنی زمینه‌ساز ایمنی رفتاری کارکنان پروژه‌های عمرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

10.22065/jsce.2020.217184.2059

چکیده

بالا بودن نرخ حوادث و آسیب های ناشی از کار در پروژه های عمرانی، صنعت ساخت وساز را به یکی از پرمخاطره‌ترین صنایع تبدیل کرده است. ایمنی مبتنی بر رفتاربه عنوان یک رویکرد جدید در مدیریت ایمنی، بر رفتار نا ایمن افراد به عنوان مهم ترین علت وقوع حوادث بیش از پیش تاکید دارد. در راستای اجرای این رویکرد بررسی عواملی که زمینه ساز ایمنی رفتاری کارکنان می باشد امری ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عوامل جو ایمنی که از مهم‌ترین فاکتورهای پیش زمینه‌ای رفتار ایمنی کارکنان هستند، می‌باشد. در این مطالعه که به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS 22 انجام شده است، در مرحله اول مدل اندازه‌گیری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد و در ادامه مدل ساختاری طراحی شده بر اساس فرضیات پژوهش، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. شاخص‌های برازش به دست آمده در این پژوهش (079/0;RMSEA= 90/0;IFI= 91/0;CFI= 995/1x^2⁄df=; 91/0 (TLI=نشان از برازش مطلوب مدل پیشنهادی داشت. بر اساس نتایج این تحقیق فاکتور تعهد مدیریت نسبت به ایمنی بر چهار فاکتور آموزش ایمنی و توانمندسازی کارکنان، سرپرستی و نظارت ایمنی، حمایت اجتماعی وکارگروهی و همچنین قوانین ایمنی و سیستم پاداش و جزاء، دارای تاثیر مثبت و مستقیم است. این یافته ها بر لزوم توجه مدیران سازمانی به این فاکتورها جهت افزایش سطح ایمنی کارکنان تاکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Using the Structural Model of the influence of Organizational factors on employee safety climate that effect on Behavioral Safety of construction projects

نویسندگان [English]

  • Ali Parvari 1
  • Bahareh Ghorbannezhad 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 M.Sc., Department of Civil Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
چکیده [English]

The high rate of accidents and work-related damages in construction projects, has converted the construction industry to one of the most dangerous industries. Behavior-based safety as a new approach in safety management emphasizes the unsafe behavior of individuals as the most important cause of accidents more than ever. In order to implement this approach, it is essential to examine the factors that effects on the employee's behavioral safety. The purpose of this research is investigate the effect of organizational conditions on safety climate factors that are the most important Basic factors of staff safety behavior. In this study that was done by the structural equation modeling method, using AMOS 22, in the first stage, the measurement model was evaluated using confirmatory factor analysis; then, the structural model that was designed based on the research hypotheses was analyzed. The calculated indices (RMSEA=0/079; IFI=0/90; CFI=0/91; x^2⁄df=1/995; TLI=0.91) showed the optimal fit of the proposed model of research. Based on these results, management safety commitment has a positive and direct effect on four factors such as safety training and employee empowerment, Safety supervision, Social support and teamwork, as well as safety rules and rewards system. These findings emphasize organizational managers to pay attention about those factors to increase the safety level of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior-based safety
  • Structural Equation
  • model organizational
  • factors safety climate
  • Construction Industry