مطالعه تحلیلی تاثیر ایجاد شیار و ورق‌های پلیمری تقویت شده در بهبود عملکرد لرزه ای دیواربرشی فولادی جدار نازک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، مجتمع آموزش عالی بم، بم ، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، بم، ایران

چکیده

در این پژوهش رفتار هیسترزیس و میزان جذب انرژی دیوارهای برشی فولادی در حالت تقویت شده با ورقهای CFRP و GFRP و همچنین تاثیر ایجاد شیار با الگوهای مختلف، تحت بارچرخه ای با استفاده از روش المان محدود مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا صحت پاسخ‌های بدست آمده از نرم افزار با مدل آزمایشگاهی مقایسه شده است. سپس آنالیز حساسیت بر روی ابعاد و نوع المان مورد استفاده در آنالیز انجام شده است. تمامی مدل‌ها تحت بار رفت و برگشتی مطابق با آیین نامه ATC-24 قرار گرفته است. پس از شبیه‌سازی تک‌تک مدل‌ها در نرم‌افزار جامع اجزای محدود آباکوس، نتایج حاصل از تحلیل آنها شامل ظرفیت برشی، جذب انرژی و همچنین بیشینه این پارامترها در طول تحلیل مدلها مورد ارزیابی قرار گرفت و با یکدیگر مقایسه شدند. بهترین مدل ها در دو بخش تقویت و ایجاد شیار نیز تحت چهار زمین لرزه مختلف قرار گرفته و رفتار آنها مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج نشان میدهد که نحوه چیدمان ورق‌های پلیمری تقویت شده بر روی دیواربرشی تاثیر کاملا مستقیم بر نحوه عملکرد لرزه ای دارد و الگوی پخش تنش‌ها با نحوه ایجاد شیارها ارتباط مستقیم دارد. همچنین از بین مدلها، استفاده از CFRP با چیدمان افقی بهترین عملکرد را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical Assessment of Effects of Creating Grooves and Reinforced Polymer Sheets on Improving Seismic Performance of Thin Steel Shear Wall

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Dehghani 1
  • Mostafa Chatrazar 2
1 Faculty of Engineering.Department of Civil Engineering, Higher education complex of Bam, Bam, Iran
2 Master of Structural Engineering, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Bam Branch, Bam, Iran
چکیده [English]

In this study, hysteresis behavior and energy absorption rate of steel shear walls in reinforced sheets CFRP, GFRP and the effect of grooves with different patterns under cycling have analyzed using the finite element method. For this purpose, the accuracy of the responses obtained from the software is compared with the experimental model. Sensitivity analysis is then performed on the dimensions and types of elements used in the analysis. All models are subjected to cyclic loading in according with ATC-24 code. After simulating each of the models in the ABACUS, the results of analysis include shear capacity, energy absorption and the maximum of these parameters were evaluated during the analysis of the models and compared with each other. The best model also in two parts of reinforcement and groove, under four different earthquakes, behavior seismic has been studied. The results show that the reinforced polymer sheets on the shear wall have a direct effect on the seismic performance and the pattern of stress distribution is directly related to how grooves. Also among the models, the use of CFRP with horizontal alignment has the best seismic performance.
Key words: Steel shear wall, Reinforced polymer sheets, Energy absorption, Hysteresis curve, Performance improvement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel shearwall
  • Reinforced polymer sheets
  • Energy absorption
  • Hysteresis curve
  • Performance improvement
[1] Farzampour, A., Laman, J.A. (2015). Behaviour prediction of corrugated steel plate shear walls with openings. Journal of Constructional Steel Research, 114, 258-268.
[2] Sabouri-Ghomi, S., Roberts, T.M. (1992). Nonlinear dynamic analysis of steel plate shear walls including shear and bending deformations. Journal of Structural Engineering, 14(5), 309-317.
[3] Dehghani, H., Fadaee, M.G. (2013). Reliability-based torsional design of reinforced concrete beams strengthened with CFRP laminate. International Journal of Engineering. 26(10), 1103-1110.
[4] Machaly, E., Safar, S., Amer, M. (2014) .Numerical investigation on ultimate shear strength of steel plate shear walls. Thin-Walled Structure. 84, 78–90.
 [5] Driver, R.G., Kulak,G.L., Elwi, A.E., Kennedy D.J.L. (1998). FE and simplified models of steel plate shear wall. Journal of Structural Engineering, 124(2), 121-130.
[6] Elgaaly, M., Caccese, V., Du, C. (1993). Post buckling behaviour of steel plate shear walls under cyclic loads. Journal of Structural Engineering, 119(2), 588-605.
[7] In-Rak, C., Hong-Gun, P. (2008). Ductility and energy dissipation capacity of shear dominated steel plate walls. Journal of Structural Engineering, 134(9), 1495-1507.
[8] Topkaya, C.,  Atasoy, M. (2009). Lateral stiffness of steel plate shear walls systems. Thin-Walled Structures. 47(8), 827-835.
[9] Sabouri-ghonmi, S., Kharrazi, M., Deenmam-azizi, S., Asadsajadi, R. (2008). Buckling behaviour improvement of steel plate shear wall systems. The structural design of tall and special building, 17, 823-837.
[10] Jeffrey, W. B. (2011). Seismic behavior of code designed steel plate shear walls. Engineering Structures, 33(1), 230-244.
[11] Jian-Guo, N., Zhu, L., Jian-Sheng, F., Yi-Lung, M. (2013). Lateral resistance capacity of stiffened steel plate shear walls. Thin-Walled Structures. 67, 155-167.
[12] Clayton, P. M., Berman, J. W., Lowes, L. N. (2015). Seismic performance of self-centering steel plate shear walls with beam-only-connected web plates. Journal of Constructional Steel Research, 106,198-208.
[13] Veladi, H., Shirshahi, M. (2016). Influence of the rectangular opening properties on seismic behaviour of composite steel plate shear walls, Asian journal of civil engineering,17(7), 869-885.
[14] Jalilzadeh Afshari, M., Gholhaki, M. (2018). Shear strength degradation of steel plate shear walls with optional located opening. Archives of civil and mechanical engineering, 1 8, 1547-1561.
[15] Guang Yu, J., Liu, L., Li, B., Hao, J., Gao, X., Feng, X. (2019). Comparative study of steel plate shear walls with different types of unbonded stiffeners. Journal of Constructional Steel Research, 159, 384–396.
[16] Bypour, M., Kioumarsi, M., Yekrangnia, M. (2021). Shear capacity prediction of stiffened steel plate shear walls (SSPSW) with openings using response surface method. Engineering Structures, 226, 111340.
[17] Ahmad Khan, N., Srivastava, G. (2020). Models for strength and stiffness of steel plate shear walls with openings. Structures, 27, 2096–2113.
[18] Paslara, N., Farzampourb, A.,  Hatami, F. (2020). Investigation of the infill plate boundary condition effects on the overall performance of the steel plate shear walls with circular openings. Structures, 27, 824–836.
[19] AISC,ANSI/AISC341-10. (2010). Seismic provisions for structural steel buildings. Chicago (IL): American Institute of Steel Construction.
 [20] Nateghi-Alahi, F., Khazaei-Poul, M .(2013). Analytical study on the strengthened steel plate shear walls by FRP laminate. Procedia engineering. 54(), 377-386.
[21] ABAQUS Verification Manual 6.9.1. (2010). USA.
[22] Moharrami, H., Habibnejad, A., Alizadeh, H.(2005). Semi-supported steel shear walls. Report No. 1-4679, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.