دوره و شماره: دوره 8، شماره ویژه 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1400، صفحه 1-500 
مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی

صفحه 152-173

10.22065/jsce.2020.210637.2014

مهرزاد تحملی رودسری؛ مهدی کهریزی؛ مرتضی ترکمان؛ کیهان اسور؛ محمد رضایی کرماجانی؛ مهدی عزیزپور؛ بهروز دولتیاری؛ علی احمد غلامی


تاثیر ترک روی رفتار کمانشی ستون ضعیف شده

صفحه 493-506

10.22065/jsce.2020.208226.1998

هادی دهقان منشادی؛ عماد علوی نسب؛ حمیدرضا امیری