بانک ها و نمایه نامه ها

نشریه مهندسی سازه و ساخت در پایگاه های معتبر زیر نمایه می شود. بزودی پایگاه های معتبر بین المللی از جمله اسکوپوس نیز نشریه را نمایه خواهند کرد.