معرفی بلوک در هم قفل شونده نوین و بررسی آزمایشگاهی رفتار و مقاومت درون صفحه و برون صفحه نمونه‌های منشوری آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شیراز - شیراز - ایران

2 گروه زلزله - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه صنعتی شیراز - شیراز - ایران

چکیده

در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل هزینه پایین، فراوانی مصالح، دوام و ماندگاری فوق‌العاده و سهولت اجرا، سازه‌های بنایی هنوز سیستم ساخت‌وسازی رایج هستند و بلوک‌ها یکی از انواع واحدهای بنایی مرسوم در این نوع ساختمان‌ها به‌حساب می‌آیند. باوجود مشکلات موجود در کاربرد بلوک‌های ساده مانند ضعف در مقاومت برون صفحه و عدم یکنواختی کیفیت اجرا، به دلایلی مانند اجرای سریع، اقتصادی بودن و بهبود عملکرد و یکپارچی در بارهای درون و برون صفحه دیوارها، مهندسین عمران ملزم به ایجاد تغییر در طرح و تولید بلوک‌های بنایی شدند که استفاده از بلوک‌های در هم قفل شونده را می‌توان یکی از این نوآوری‌ها دانست. در این مطالعه آزمایشگاهی، با استفاده از یک نوع بلوک سیمانی در هم قفل شونده ابداعی جدید منشورهای بنایی در مقیاس کوچک ساخته شد. در دو حالت استفاده از چسب و به‌صورت خشکه‌چینی با بلوک در قفل شونده، شش آزمایش عملی مطابق استاندارد برای ارزیابی رفتار درون صفحه شامل آزمایش‌های مقاومت فشاری، مقاومت کشش قطری و مقاومت برش مستقیم درون صفحه‌ و تعیین رفتار برون صفحه شامل آزمایش‌های مقاومت کشش خمشی در دو جهت و مقاومت برش مستقیم خارج از صفحه منشورهای بلوکی در آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشگاه صنعتی شیراز انجام و نتایج آن موردبحث قرار گرفت. بلوک پیشنهادی در عمل به‌راحتی قابل کاربرد است. نتایج نشان داد که بلوک ابداعی به دلیل طراحی مناسب زائده‌ها رفتار مناسب و یکسانی ازنظر مقاومتی در درون و برون صفحه دارند. همچنین، با اضافه کردن چسب می‌توان مقاومت و رفتار مناسب در حالت خشکه‌چینی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introducing a Novel Interlocking Block and Experimental Study on In-plane and Out-of-plane Behavior and Strength of its Prisms Specimens

نویسندگان [English]

  • Vahid Baneshi 1
  • Seyed Mehdi Dehghan 2
1 Civil and Environmental Engineering Department - Shiraz University of Technology - Shiraz - Iran
2 Civil and Environmental Engineering Department, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In the developing countries, due to low cost, abundance of materials, substantial durability and ease of construction, masonry structures are still common construction system and blocks are conventional type of masonry units in these buildings. Despite the problems faced in utilizing simple blocks such as low out-of-plane strength and inconsistency in construction quality; achieving fast construction, economic solutions and enhancing performance and integrity subjected to in/out of plane loads encouraged civil engineers to make changes in the design and production process of masonry blocks for which interlocking blocks can be considered as an innovative solution. In this experimental study, a novel interlocking cement block were employed to construct small-scale masonry prisms. In two cases of using paste and mortarless interlocking blocks, six standard tests were used to evaluate in-plane behavior, including compressive strength, diagonal tensile strength, and in-plane direct shear strength tests, and out-of-plane behavior including flexural tensile strength in two directions and out-of-plane direct shear strength test of block prisms in the concrete technology laboratory of Shiraz University of Technology and the results were discussed. The proposed blocks can be used simply in practice. The results showed that the innovative blocks, due to the proper design of the appendages, showed appropriate and uniform behavior in terms of in/out of plane strength. In addition, adding paste can improve behavior and strength of the interlocking block.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masonry Wall
  • In-plane Strength
  • Interlocking Block
  • Mode of Failure
  • Out-of-plane Strength
[1] Shakir, A. A., & Mohammed, A. A. (2013). Manufacturing of Bricks in the Past, in the Present and in the Future: A state of the Art Review. International Journal of Advances in Applied Sciences, 2(3), 145-156.
[2] Allen, E., Thallon, R., & Schreyer, A. C. (2017). Fundamentals of residential construction. John Wiley & Sons.
[3] Thallon, R. (1983). Dry-Stack Block. Fine Homebuilding Magazine, 50-57.
[4] Ali, M., Gultom, R. J., & Chouw, N. (2012). Capacity of innovative interlocking blocks under monotonic loading. Construction and Building Materials, 37, 812-821.
[5] Kumar, T. P., & Vigneshvar, R. (2014). Development of an Innovative Interlock Blocks. ISSN: 2349-8404; ISSN: 2349-879X, 1(5).
[6] Fay, L., Cooper, P., & de Morais, H. F. (2014). Innovative interlocked soil–cement block for the construction of masonry to eliminate the settling mortar. Construction and Building Materials, 52, 391-395.
[7] Ayed, H. B., Limam, O., Aidi, M., & Jelidi, A. (2016). Experimental and numerical study of Interlocking Stabilized Earth Blocks mechanical behavior. Journal of Building Engineering, 7, 207-216.
[8] Ma, H., Ma, Q., & Gaire, P. (2020). Development and mechanical evaluation of a new interlocking earth masonry block. Advances in Structural Engineering, 23(2), 234-247.
[9] Maïni, S. (2005). Earthen architecture for sustainable habitat and compressed stabilised earth block technology. The Auroville Earth Institute, Auroville Building Center-India.
[10] Uzoegbo, H. C., & Ngowi, J. V. (2003). Structural behaviour of dry-stack interlocking block walling systems subject to in-plane loading. Concr Beton, 103, 9-13.
[11] Sturm, T., Ramos, L. F., & Lourenço, P. B. (2015). Characterization of dry-stack interlocking compressed earth blocks. Materials and Structures, 48(9), 3059-3074.
[12] Castro, I. G., Laursen, P. T., Jansen, D. C., & Qu, B. (2014). Performance of interlocking compressed earth block infill in confined masonry construction. 10th US.
[13] Thanoon, W. A., Jaafar, M. S., Kadir, M. R. A., Ali, A. A. A., Trikha, D. N., & Najm, A. M. (2004). Development of an innovative interlocking load bearing hollow block system in Malaysia. Construction and Building Materials, 18(6), 445-454.
[14] Osman, S. A., Mohamed, Z. S., Sulaiman, A. R., & Ismail, M. F. (2014). Experimental analysis of Interlocking load bearing wall brickool system (Vol. 594, pp. 439-443). Trans Tech Publications Ltd.
[15]Yousef, A. M., Muda, Z. C., Naganathan, S., Beddu, S., & Jamali, S. (2017). Behaviour of Post-tensioned Interlocking Bricks for Masonry Wall Subjected to Out-of-plane Loads. Indian Journal of Science and Technology, 10, 21.
[16] Jeslin, A. J., & Padmanaban, I. (2020). Experimental studies on interlocking block as wall panels. Materials Today: Proceedings, 21, 1-6.
[17] Afzal, Q., Abbas, S., Abbass, W., Ahmed, A., Azam, R., & Riaz, M. R. (2020). Characterization of sustainable interlocking burnt clay brick wall panels: An alternative to conventional bricks. Construction and Building Materials, 231, 117190.
[18] Anand, K. B., & Ramamurthy, K. (2001). Influence of construction method on water permeation of interlocking block masonry. Journal of architectural engineering, 7(2), 52-56.
[19] Anand, K. B., & Ramamurthy, K. (2003). Laboratory-based productivity study on alternative masonry systems. Journal of construction engineering and management, 129(3), 237-242.
[20] Anand, K. B., Vasudevan, V., & Ramamurthy, K. (2003). Water permeability assessment of alternative masonry systems. Building and Environment, 38(7), 947-957.
[21] Anand, K. B., & Ramamurthy, K. (2005). Development and evaluation of hollow concrete interlocking block masonry system. The Masonry Society Journal, 23(1), 11-19.
[22] Qamar, F., Thomas, T., & Ali, M. (2020). Improvement in lateral resistance of mortar-free interlocking wall with plaster having natural fibres. Construction and Building Materials, 234, 117387.
[23] Al-Fakih, A., Wahab, M. A., Mohammed, B. S., Liew, M. S., Zawawi, N. A. W. A., & As' ad, S. (2020). Experimental study on axial compressive behavior of rubberized interlocking masonry walls. Journal of Building Engineering, 29, 101107.
[24] ASTM C109-07. (2007). Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[25] ASTM C348. (1997). Test method for flexural strength of hydraulic mortar. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[26] ASTM C1437. (2007). Standard Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[27] ASTM C1314. (2010). Standard Test Method for Compressive Strength of Masonry Prisms. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[28] ASTM E519. (2012). Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[29] De Vekey, R. C. (1996). Determination of shear strength index for masonry unit/mortar junction. Matériaux et constructions, 29(192), 459-463.
[30] ASTM E518. (2003). Standard Test Methods for Flexural Bond Strength of Masonry. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[31] Anand, K. B., & Ramamurthy, K. (2000). Development and performance evaluation of interlocking-block masonry. Journal of Architectural Engineering, 6(2), 45-51.
[32] Dehghan, S. M., Najafgholipour, M. A., Baneshi, V., & Rowshanzamir, M. (2018). Mechanical and bond properties of solid clay brick masonry with different sand grading. Construction and Building Materials, 174, 1-10.
[33] Reddy, B. V., & Gupta, A. (2008). Influence of sand grading on the characteristics of mortars and soil–cement block masonry. Construction and Building Materials, 22(8), 1614-1623.