دوره و شماره: دوره 8، شماره ویژه 2 - شماره پیاپی 45، تابستان 1400