دوره و شماره: دوره 8، شماره 5 - شماره پیاپی 43، مرداد 1400، صفحه 1-347