ارزیابی تاثیر نسل های مختلف توابع تحریک زمان‌دوام در ساختمان‌های فولادی مجهز به میراگرهای جدید اصطکاکی دورانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 عمران_سازه، واحد رباط کریم ، دانشگاه آزاداسلامی ، رباط کریم، ایران

چکیده

روش زمان دوام یک روش سریع و کارامد در بحث طراحی بر اساس عملکرد در سازه‌ها است. در این تحقیق، دو سازه 15 و 20 طبقه با ضعف عملکردی در سطح زلزله 475 ساله توسط نسل جدید رکوردهای زمان دوام در نرم‌افزار SeismoStruct ارزیابی شد و نتایج با نسل دوم زمان-دوام و رکوردهای طبیعی زلزله مقایسه شد. منحنی زمان-دوام، عملکرد و زمان دوام سازه با میراگر را در مقایسه با سازه بدون میراگر به خوبی نشان داد. همچنین مشاهده شد رکوردهای نسل چهارم زمان دوام در جابجایی‌های غیرخطی نسبت به رکوردهای نسل دوم نتایج نزدیکتری به رکوردهای طبیعی مقیاس شده زلزله، نشان می‌دهند و برای قاب‌های مجهز به میراگر که زمان تناوب آنها کمتر از 2 ثانیه بود نتایج دارای دقت مناسبی است در حالی که برای سازه‌های با زمان تناوب بیشتر از 4 ثانیه هنوز کمی اختلاف مشاهده می‌شود. همچنین مشاهده شد پاسخ قاب‌های 15 و 20 طبقه با رکوردهای سری f ، 50% با رکوردهای طبیعی اختلاف دارد در حالی که رکوردهای سری Kd دارای اختلاف کمتر از 20% است. این نتایج، کیفیت و دقت رکوردهای نسل جدید زمان دوام را برای سازه‌های با زمان تناوب کمتر از 3 ثانیه و دارای ضعف در عملکرد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of different Endurance Time Excitation Functions in steel buildings equipped with new Rotational Friction Dampers

نویسندگان [English]

  • Masoud Zabihi Samani 1
  • Mohsen Sohofi 2
1 Dept. of Civil Eng. ,Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran
2 Dept. of Civil Eng. Robat Karim Branch, Islamic Azad University, Robat Karim, Iran.
چکیده [English]

The Endurance Time method is the method that was considered. In this research,, two 15 and 20 story shear building were evaluated by performance weakness in return periods equal to 475 years by a new ET generation, and the results were compared with the second generation and natural earthquake records In Seismo-Struct software. The Endurance Time curve showed the performance and durability of the structure equipped with a friction damper compared to the structure without the damper. It was also observed that the fourth-generation records of Endurance Time in nonlinear displacements than the second-generation records show results closer to the natural scaled records of the earthquake, and for frame equipped with Rotational Friction Dampers whose period was less than 2 seconds, the results have good accuracy. While for structures with period of more than 4 seconds, there is still a slight difference. It was also observed that the response of 15 and 20 story frames with F series records is 50% different from natural records, while Kd series records are less than 20% different. These results show the quality and accuracy of new generation records of Endurance Time for structures with a period of less than 3 seconds and weakness performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotational friction damper
  • Endurance Time method
  • Endurance Time curve
  • damping device
  • seismic analysis
[1] Vamvatsikos, D., & Cornell, C. A. (2002). Incremental dynamic analysis. Earthquake engineering & structural dynamics, 31(3), 491-514.
[2] Estekanchi, H. E., Vafaei, A, & SADEGH, A. M. (2004). Endurance time method for seismic analysis and design of structures. Scientia Iranica,11(4), 361-370.
[3] Estekanchi, H. E. Valamanesh, V., & Vafai, A. (2007). Application of endurance time method in linear seismic analysis. Engineering Structures, 29(10), 2551-2562.
[4] Riahi, H, T. Estekanchi, H. E, & VAFAEI, A. (2009). Estimates of average inelastic deformation demands for regular steel frames by the endurance time method. 08th International Congress on Civil Engineering. Shiraz University: 388-402.
[5] Riahi, H, T. Estekanchi, H. E. & Boroujeni, S. S. (2011). Application of endurance time method in nonlinear seismic analysis of steel frames. Procedia Engineering, 14, 3237-3244.
[6] Nozari, A. (2008). Optimization of endurance time intensifying acceleration functions using classic and heuristic approaches. Doctoral dissertation, M. Sc. Thesis, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
[7] Mashayekhi, M. & Estekanchi, H. E. (2012). Investigation of Shaking Characteristics of ET Excitation Functions Using Effective Number of Cycles of Motion. In: 15th WCEE, World Conference on Earthquake Engineering.
[8] Mashayekhi, M. & E Estekanchi, H. (2013). Investigation of strong-motion duration consistency in endurance time excitation functions. Scientia Iranica, 20(4), 1085-1093.
[9] Mashayekhi, M. E Estekanchi, H. & Vafai, A. (2020). Optimal objective function for simulating endurance time excitations. Scientia Iranica, 27(4), 1728-1739.
[10] Mashayekhi, M. Estekanchi, H. E. Vafai, H. & Mirfarhadi, S. A. (2018). Development of hysteretic energy compatible endurance time excitations and its application. Engineering Structures, 177, 753-769.
[11] Estekanchi, H. E. Vafai, A., & Riahi, H. T. (2009, June). Endurance time method: from ideation to application. In Proceedings of a US-Iran Seismic Workshop. pp. 205-218.
[12] Shirkhani, A. Mualla, I. H. Shabakhty, N. & Mousavi, S. R. (2015). Behavior of steel frames with rotational friction dampers by endurance time method. Journal of Constructional Steel Research, 107, 211-222.
[13] Mualla, I. H. (2000). Experimental evaluation of new friction damper device. In: 12th world conference on earthquake engineering, Auckland, New Zealand.
[14] Mualla, I. H. & Belev, B. (2002). Performance of steel frames with a new friction damper device under earthquake excitation. Engineering Structures, 24(3), 365-371.
[15] LIAO, W. I. MUALLA, I. & LOH, C. H. (2004). Shaking‐table test of a friction‐damped frame structure. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 13(1), 45-54.
[16] Yasami ,S. Shayanfar, M. Zabihi Samani, M. Sobhani, D. (2019) Investigation of seismic performance of rotational friction dampers under near field earthquake, in: National Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Development of the Islamic World Countries. University of Tabriz. (in Persian)
[17] Jarrahi, H., Asadi, A., Khatibinia, M., Etedali, S., & Samadi, A. (2020). Simultaneous optimization of placement and parameters of rotational friction dampers for seismic-excited steel moment-resisting frames. Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 136, 106193.
[18] Oance, I. S., & Gelmambet, S. (2020). Seismic Analysis of Steel Structures Using Friction Dampers. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (Vol. 789, No. 1, p. 012046). Brașov, Romania.
[19] Jarrahi, H., Asadi, A., Khatibinia, M., & Etedali, S. (2020). Optimal design of rotational friction dampers for improving seismic performance of inelastic structures. Journal of Building Engineering, 27, 100960.
[20] Ampiah, A., & Zhao, X. (2019). Optimal Placement of Friction Dampers in High Rise Buildings Under Seismic Excitation. In International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences (pp. 547-556). Springer, Cham.
[21] Riahi, H. T. Estekanchi, H. E. & VAFAEI, A. (2009). Estimates of average inelastic deformation demands for regular steel frames by the endurance time method. Scientia Iranica, 16(5), 388-402. 
[22] Valamanesh, V. Estekanchi, H. E. & Vafai, A. (2010). Characteristics of Second Generation Endurance Time Acceleration Functions, Scientia Iranica, 17(1), 53-61.
[23] A.T. Council, Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, FEMA Region II, (2005).
[24] SeismoSoft, S. 2018. A computer program for static and dynamic nonlinear analysis of framed structures. Disponível online in: http://www.seismosoft.com.
[25] I.S. Code, Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, Standard, 4 (2005).
[26] Office of collection and extension of national building code. section 10: Design and construction of steel structures, 4th ed. Tehran, (2005).
[27] American Society of Civil Engineers (ASCE/SEI 41-13). (2014). Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings.
[28] Estekanchi, H. E. Riahi, H. T. & Vafai, A. (2011). Application of endurance time method in seismic assessment of steel frames. Engineering Structures, 33(9), 2535-2546.
[29] Mualla, I. H. Nielsen, L. O. Belev, B. Liao, W. I., Loh, C. H. & Agrawal, A. (2002). Numerical predictions of shaking table tests on a full scale friction-damped structure. in:  12th European Conference on Earthquake Engineering, London.
[30] Riahi, H. T. & Estekanchi, H. E. (2010). Seismic assessment of steel frames with the Endurance Time method. Journal of Constructional Steel Research, 66(6), 780-792.
[31] A. FEMA, 440, Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, FEMA-440. (2005). Redwood City, 7(9), 11.
[32] Bazmooneh A.A. Estekanchi H. (2010). Application of Eendrance Time method in performance based design: buckling-restrained braced frame,in: Journal of Civil Engineering, Islamic Azad University  2(1), 10-25. (in Persian)
[33] Basim, M. C. & Estekanchi, H. (2010). Application of endurance time method in optimal design of viscous dampers based on seismic performance of steel frames, in:  Fifth National Congress of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian)
[34] Vaseghi, A. J. & Jalali, S. G. (2009). Performance of Steel Frames Equipped with Rotational Friction Dampers(RFD). Structure and Steel. (in Persian)
[35] Anoushehei, M. Daneshjoo, F. Mahboubi, S. & Khazaeli, S. (2017). Experimental investigation on hysteretic behavior of rotational friction dampers with new friction materials, Steel and Composite Structures, 24(2), 239-248.
[36] D.F. Dampers-Capacities, Dimensions [online], Denmark Available from: http://www. damptech.com/downloads.html.