فرایند پذیرش مقالات

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که فرآیند پذیرش مقاله (از ارسال تا چاپ نهایی) از حدود یک الی شش ماه به طول می انجامد. این مدت زمان بستگی به قبول کردن داوران برای داوری مقاله و ارسال نظرات داوری در زمان تعیین شده دارد.

فلوچارت فرایند پذیرش مقاله