اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا هوائی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رئیس انجمن مهندسی سازه ایران

www.havaei.ir
havaeiaut.ac.ir
0000-0001-9132-1149

سردبیر

دکتر حمزه شکیب

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=35&pageid=6589&tchcode=310615
shakibmodares.ac.ir
0000-0002-8714-8651

مدیر اجرایی

مهندس پوریا دشتی

مهندسی عمران مدیر اجرائی و روابط عمومی

pooriadashtiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهدی سعید سعیدی

تکنولوژی بتن و مهندسی پل Professor, Department of Civil & Environmental Engineering University of Nevada, Reno, USA

www.unr.edu/cee/people/saiidi
saiidiunr.edu

Jorge de Brito

تکنولوژی بتن و سازه های بتن آرمه Full professor at Department of Civil Engineering, Architecture and Georesources, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon
Editors-in-Chief of Journal of Building Engineering

fenix.tecnico.ulisboa.pt/homepage/ist12299
jorge.britotecnico.ulisboa.pt
0000-0001-6766-2736

مدیر داخلی

مهندس پوریا دشتی

مهندسی عمران دانشجوی دکتری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

pooriadashtiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی اژدری مقدم

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=808&Culture=fa-ir
mazhdaryeng.usb.ac.ir
0000-0002-7915-5229

دکتر ابوالفضل اسلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

civil.aut.ac.ir/Default,fa-IR,Civil,Content,SubSiteDetail,ID,90.aspx
afeslamiaut.ac.ir
0000-0002-5968-8423

دکتر مرتضی اسکندری قادی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghadi
ghadiut.ac.ir
0000-0002-7008-0654

دکتر علی اکبر رمضانیانپور

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=aaramce
aaramceaut.ac.ir

دکتر محمد حسن سبط

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

civil.aut.ac.ir/Default,fa-IR,Civil,Content,SubSiteDetail,ID,41.aspx
sebtaut.ac.ir
0000-0002-5276-1827

دکتر حمزه شکیب

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=35&pageid=6589&tchcode=310615
shakibmodares.ac.ir
0000-0002-8714-8651

دکتر محمد تقی کاظمی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

civil.sharif.ir/kazemi
kazemisharif.edu

دکتر محمد زمان کبیر

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

civil.aut.ac.ir/Default,fa-IR,Civil,Content,SubSiteDetail,ID,56.aspx
mzkabiraut.ac.ir
0000-0002-8318-4583

دکتر ابوالقاسم کرامتی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

civil.aut.ac.ir/Default,fa-IR,Civil,Content,SubSiteDetail,ID,57.aspx
keramatiaut.ac.ir

دکتر جواد واثقی امیری

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بابل

civil.nit.ac.ir/ms/j.vaseghi/home.aspx
vaseghinit.ac.ir
0000-0002-0267-4709

دکتر غلامرضا هوائی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

havaeiaut.ac.ir
0000-0001-9132-1149

دکتر محمود یحیایی

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/yahyai/
yahyaikntu.ac.ir