پیوندهای مفید

انجمن مهندسی سازه ایران


کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی سازه


آیین نامه ها و مقررات فنی و مهندسی ملّی و بین المللی


دانشگاه تهران


دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دانشگاه صنعتی شریف


دانشگاه علم و صنعت تهران


مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


دفتر امور مقررات ملّی ساختمان


شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری


کمسیون انجمن های علمی ایران