دوره و شماره: دوره 8، شماره 7 - شماره پیاپی 46، مهر 1400 

یادداشت فنی

ارائه ی مدل سرمایه گذاری پروژه های انبوه سازی سازه های ال اس اف

صفحه 338-360

10.22065/jsce.2020.231352.2139

علی یگانه؛ معین یونسی هروی؛ هاشم شریعتمدار؛ مهدی حکم الهی