دوره و شماره: دوره 8، شماره 9 - شماره پیاپی 48، آذر 1400