دوره و شماره: دوره 8، شماره 11 - شماره پیاپی 51، بهمن 1400 

علمی - پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع آجر و ملات بر مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی

صفحه 5-24

10.22065/jsce.2021.252499.2259

سید مهدی دهقان؛ وحید بانشی؛ سعدالله یوسفی کهنوج؛ محمد امیر نجفقلی پور


رفتار دینامیکی دیوار برشی بتن مسلح با اتصالات تعویض پذیر تحت اثر بار انفجار

صفحه 170-192

10.22065/jsce.2021.236934.2176

سید وحید رضوی طوسی؛ سعید پارسافر؛ فرهاد عباس گندمکار؛ نگار صمیمی فر


ارائه رابطه جدید برای محاسبه ضریب کاهشی موج انفجار

صفحه 310-321

10.22065/jsce.2021.286856.2460

سید احمد حسینی؛ حسین سلیمی مظفرآبادی؛ محمد حسن نجفی الموتی