مطالعه عددی و آزمایشگاهی شناسایی محل و شدت آسیب در اسکله های شمع و عرشه به روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته-مطالعه موردی: اسکله صادرات LPG پارس عسلویه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 مدیر گروه صنایع دریایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار، گروه صنایع دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

سیستم سازه ای شمع و عرشه یکی از متداولترین انواع سیستمهای سازه ای برای ساخت اسکله است. در حین طوفانهای بزرگ دریایی که به ساحل برخورد می کنند، اسکله ها در معرض آسیبهای شدید و تخریب کلی قرار می گیرند. از مهمترین قسمتهای آسیب پذیر این نوع اسکله ها، اعضای واقع در عرشه و ناحیه پاشش آب می باشد. بنابراین، شناسایی آسیب در مراحل اولیه در این اعضا از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از روشهای موجود برای شناسایی آسیب در سازه ها، روش انرژی کرنشی مودال است که در آن با استفاده از تغییر در خصوصیات دینامیکی سازه به تعیین مکان و شدت آسیب پرداخته می شود. در سالیان اخیر، اصلاحاتی بر نسخه اولیه این روش صورت گرفته که یکی از آنها، در نظر گرفتن فرکانسهای طبیعی در تعیین مکان آسیب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته و با در نظر گرفتن فرکانسهای طبیعی در تعیین مکان آسیب، به صورت عددی و آزمایشگاهی به شناسایی مکان و تعیین شدت آسیب در اعضای واقع در عرشه و ناحیه پاشش آب در یک نمونه واقعی اسکله ال پی جی شمع و عرشه واقع در بندر پارس-عسلویه خلیج فارس پرداخته شده است. نتایج نشان داد که روش بهبود یافته دقت بالاتری در مکان یابی آسیب نسبت به روش اولیه (شاخص استابس) دارد. همچنین، آسیبهای تکی و چندگانه، با شدت کم و زیاد، توسط این روش با دقت مناسبی پیش بینی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and experimental study to identify the location and severity of damage at the pier using the improved modal strain energy method-Case study: Pars Asaluyeh LPG export pier

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Samaei 1
  • Madjid Ghodsi Hassanabad 2
  • Mohammad Asadian ghahfarrokhi 3
  • Mohammad Javad Ketabdari 4
1 PhD student, Department of Civil Engineering, Qeshm International Trading Center- Science and Research Branch, Islamic Azad University, Qeshm. Iran. Vice presient and deputy of technical and infrastructure affairs of Makoran Coasts Development Center
2 Head of Marine industries department, faculty of engineering, Science and research branch, Islamic Azad University.
3 Assistant professor, Department of Marine Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Marine Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Deck-pile pier structural system is one of the most common types of pier construction systems. Corrosion, ship collisions and huge storms cause general and extreme damages, especially in the deck and the splash zone of the wharf. If the location and severity of the damage is known at the early stages of the damage, they can be repaired as soon as possible. One of the available methods for identifying damage in structures, which is based on the changes in the dynamic properties of the structure, is the modal strain energy method. In recent years, modifications have been made to the original version of this method, the Stubbs index, one of which is the consideration of natural frequencies in locating the damage, known as the improved modal strain energy method. In the present study, using both Stubbs index method and improved method, an experimental and numerical study is performed to identify the location and determine the severity of damage in the members located in the deck and splash zone in a real LPG export deck- pile pier (pier number Fourteen) located in the port of Pars-Assaluyeh, in Persian Gulf. The results showed that the improved method has higher accuracy in locating the damage than the Stubbs index method. Also, single and multiple damage, with low and high severity, were predicted with appropriate accuracy by this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deck-pile pier
  • Splash zone
  • Damage detection
  • Improved modal strain energy (IMSE)
  • Stubbs index
  • Numerical and experimental study
[1]
A. A. Ramezanianpour and F. Mowdi, “Chloride ion penetration and destruction of concrete structures in the Persian Gulf,” in Second International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, 1995.
[2]
M. Gholipour Feizi, V. Nourani, A. Mojtahedi and M. Barghian, “Evaluating the uncertainties in the semi-rigidity of conncections of the pire base to optimization of finite element model updating,” Modares Mechanical Engineering, vol. 16, pp. 281-290, 2016.
[3]
M. Biklaryan, M. A. Lotfollahi-Yaghin, M. H. Aminfar and A. Mojtahdei, “Investigation into the uncertainty parameters in dynamics performance of pier stochastic finite element method using Wishart random matrix,” Journal of Marine Engineering, vol. 19, pp. 1-11, 2014.
[4]
E. Akyuz and M. Celik, “Application of CREAM human reliability model to cargo loading process of LPG tankers,” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 34, pp. 39-48, 2015.
[5]
S. Doebling, C. R. Farrar, M. B. Prime and D. W. Shevitz, “Damage identification and health monitoring of structural and mechanical systems from changes in their vibration characteristics: A literature review,” Los Alamos National Laboratory, 1996.
[6]
D. Balageas, “Introduction to Structural Health Monitoring,” in Structural Health Monitoring, Wiley, 2006, pp. 13-43.
[7]
S. W. Doebling, C. R. Farrar, M. B. Prime and D. W. Shevitz, “A summary review of damage identification methods that examine changes in dynamic properties,” Journal of Shock Vibration, vol. 30, pp. 91-105, 1995.
[8]
P. Cawley and R. D. Adams, “The location of defects in structures from measurement of natural frequencies,” The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, vol. 14, pp. 49-57, 1979.
[9]
F. Shahrivar and G. Bouwkamp, “Damage detection in offshore platforms using vibration information,” Journal of Energy Resources Technology, vol. 108, pp. 97-106, 1986.
[10]
S. R. Hansen and G. N. Vanderplaats, “Approximation method for configuration optimization of trusses,” AIAAJ, vol. 28, pp. 161-168, 1990.
[11]
S. Doebling, F. Hemez, M. Barlow, L. Peterson and C. Farhat, “Selection of experimental modal data sets for damage detection via model update,” in 34th Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 1993.
[12]
J. T. Kim and N. Stubbs, “Damage detection in offshore jacket structures from limited modal information,” International Journal of Offshore and Polar Engineering, vol. 5, pp. 58-66, 1995.
[13]
N. Stubbs, J. T. Kim and C. R. Farrar, “Field verification of a non-destructive damage localization and severity estimation algorithm,” in Proceedings of the 13th International Modal Analysis Conference, 1995.
[14]
N. Stubbs and J. T. Kim, “Damage localization in structures without baseline modal parameters,” AIAA Journal, vol. 34, pp. 1644-1649, 1996.
[15]
O. S. Salawu, “Detection of structural damage through changes in frequency: a review,” Engineering Structures, vol. 19, pp. 718-723, 1997.
[16]
C. R. Farrar and D. A. Jauregui, “Comparative study of damage identification algorithms applied to a brdige: II. Numerical study,” Smart Materials and Structures, vol. 7, pp. 720-731, 1998.
[17]
J. T. Kim and N. Stubbs, “Improved damage identification method based on modal information,” Journal of Sound and Vibration, vol. 252, pp. 223-238, 2002.
[18]
Y. Y. Li, L. Cheng, L. H. Yam and W. O. Wong, “Identification of damage locations for plate-like structures using damage sensitive indices: strain modal approach,” Computers & Structures, vol. 80, pp. 1881-1894, 2002.
[19]
Y. He-Zhen, L. Hua-jun and W. Shu-qing, “Damage localization of offshore platforms under ambient excitation,” China Ocean Engineering, vol. 17, pp. 495-504, 2003.
[20]
M. Ge and E. M. Lui, “Structural damage identification using system dynamic properties,” Computers & Structures, vol. 83, pp. 2185-2196, 2005.
[21]
H. W. Shih, D. P. Thambiratnam and T. H. Chan, “Vibration based structural damage detection in flexural members using multi-criteria approach,” Journal of Sound and Vibration, vol. 323, pp. 645-661, 2009.
[22]
H. Hu and C. Wu, “Development of scanning damage index for the damage detection of plate structures using modal strain energy method,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 23, pp. 274-287, 2009.
[23]
S. M. Seyedpoor, “A two stage method for structural damage detection using a modal strain energy based index and particle swarm optimization,” International Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 47, pp. 1-8, 2012.
[24]
F. Liu, H. Li, W. Li and B. Wang, “Experimental study of improved modal strain energy method for damage localisation in jecket-type offshore wind turbines,” Renewable Energy, vol. 72, pp. 174-181, 2014.
[25]
S. M. Seyedpoor and O. Yazdanpanah, “An efficient indicator for structural damage localization using the change of strain energy based on static noisy data,” Applied Mathematical Modeling, vol. 38, pp. 2661-2672, 2014.
[26]
S. Wang, F. Liu and M. Zhang, “Modal strain energy based structural damage localization for offshore platform using simulated and measured data,” Journal of Ocean University of China, vol. 13, pp. 397-406, 2014.
[27]
S. chandrasekaran and P. T. Kumar, “Damage detection in reinforced concrete berthing jetty using a plasticity model approach,” Jounal of Marine Science and Application, 2019.
[28]
B. Seiffert, M. Hayatdavoodi and C. Ertekin, “Experiments and calculations of cnoidal wave loads on a coastal-bridge deck with girders,” European Journal of Mechanics- B/Fluids, vol. 52, pp. 191-205, 2015.
[29]
Y. Li, S. Wang, M. Zhang and C. Zheng, “An improved modal strain energy method for damage detection in offshore platform structures,” Journal of Marine Science and Application, vol. 15, pp. 182-192, 2016.
[30]
[Online]. Available: https://asaluyehport.pmo.ir.