تعیین موقعیت بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده چندگانه در ساختمانهای فولادی منظم و نامنظم در پلان تحت زلزله های دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده‌ مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری زلزله دانشگاه سمنان

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از شیوه‌های معمول کنترل غیرفعال سازه‌ها در برابر زمین‌لرزه بهره‌گیری از سیستم میراگرهای جرمی تنظیم‌شده است. ساختار این میراگرها متشکل از سه پارامتر اصلی یعنی جرم، میرایی و سختی می باشد. میراگرهای جرمی تنظیم‌شده غالباً با اثرگذاری روی یک مود سبب کاهش دامنه پاسخ‌ها می‌گردند. تاکنون در بیشتر موارد تنها یک میراگر جرمی تنظیم‌شده TMD (Tuned Mass Damper) در بام ساختمان و یا چند میراگر محدود در چندین نقطه در ارتفاع ساختمان نصب می‌شد که این مستلزم در نظر گرفتن جرم و فضایی قابل‌توجه در نقاطی از سازه به عنوان سربار و از آن مهمتر پیش بینی جسمی که جرم مورد نیاز را تامین کند می باشد. در این تحقیق کارایی میراگر جرمی تنظیم شده توزیعی چندگانه (MTMD) در ساختمان ده طبقه فولادی منظم و نامنظم L و U شکل، تحت رکوردهای حوزه نزدیک و دور از گسل مورد بررسی قرار گرفته و با انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تاثیرات میراگر‌های جرمی چندگانه در پاسخ‌های لرزه‌ای ارزیابی شده است. همچنین برای تعیین موقعیت بهینه MTMD در پلان طبقه بام از توابع API نرم افزار SAP2000 و الگوریتم ژنتیک برنامه MATLAB استفاده شده است. بررسی نتایج نشان دهنده‌ی تاثیرات میراگرهای چندگانه جرمی در کاهش پاسخ لرزه‌ای شتاب، جابجایی و برش پایه در سازه‌ها است؛ بطوری که بطور میانگین مقدار جابجایی بام در حدود 50 درصد، شتاب طبقه بام و برش پایه در حدود 40 درصد کاهش یافته‌اند. همچنین نتایج حاصل از تعیین موقعیت بهینه برای MTMD در مدل 10 طبقه نشان دهنده-ی اهمیت قرارگیری میراگرها بصورت متقارن نسبت به مرکز جرم ساختمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Optimum Location of Multiple Tuned Mass Dampers in Regular and Irregular Steel Buildings in Plan under Near and Far-Fault Earthquakes

نویسندگان [English]

  • Reza Vahdani 1
  • mohsen khazaei 2
  • Ali Kheyroddin 3
1 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Semnan University, Semnan, Iran
2 Phd student, Department of Civil engineering, Semnan University, Semnan, , Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Using Tuned Mass Dampers (TMD) is one of the common methods for the passive control of structures subjected to earthquake. The structure of these dampers consists of three main parameters: mass, damping and stiffness. Multiple Tuned Mass Dampers (MTMD) reduce the amplitude of the responses by affecting over the modal properties of the structures. In the most cases, the installation of only a single TMD on the roof of the buildings or several dampers at the several points of the roof of the buildings requires considerable mass and space. In this study, the performance of MTMD in regular and irregular L- and U-shaped ten-story steel building is investigated under the near and far-field records. Nonlinear time history analysis is also applied in this paper. The SAP2000 software API function and MATLAB Genetic Algorithm (GA) is also utilized to determine the optimal locations of the MTMD in the roof plan. The results demonstrate the efficiency of MTMD on reducing the seismic responses of the building including acceleration, displacement and base shear such that on average, the roof displacement, acceleration, and the base shear are reduced 50,40 and 40% respectively. The optimal locations of MTMD in the ten-story model also indicate the importance of the symmetrical positioning of the dampers relative to the centre of mass of building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Tuned Mass Damper
  • Near and Far-Fault Earthquakes
  • Irregularity on plan
  • Nonlinear Dynamic Analysis
  • Optimum Location
[1] Bargi,Kh. (2007). Fundamentals of Earthquake Engineering. First Edittion. University of Tehran.p76. (In Persian)
[2] Soto,M. (2012). Investigation of Passive Control of Irregular Building Structures using Bidirectional Tuned Mass Damper. MSC, The Ohio State University.
[3] Abbasi,M. (2012). Investigating and evaluating the performance of mass-dampers regulated in reducing the non-elastic seismic requirements of tall buildings. MSC. University of Rajaee Tehran.(In Persian)
[4]  Frahm,H.(1911).  Device for damping of bodies.  US Patent No 989,1911.
[5] Ormondroyd, J. and Den Hartog, J. P. (1928). The theory of dynamic vibration absorber, Trans.ASME, APM50-7,9-22.
[6] Chen, G. (1996). Multi-stage tuned mass damper. Proceedings of the 11th World Conference on Earthquake Engineering. Acapulco.Mexico, Paper No. 1326.
[7] Clark,A. (1988). Multiple Passive Tuned Mass Dampers for Reducing Earthquake induced Building Motion. Proceedings of the 9th World Conference on Earthquake Engineering. Tokyo-Kyoto, Japan, Vol 5, pp 779-784.
[8]  McNamara R. (1977). Tuned Mass Dampers for Buildings, Journal of the Structural Division, ASCE, Vol 103(9), pp 1785–98.
 [9] Warburton,G,B. Ayorinde, O. (1982). Optimum absorber Parameters for Simple Systems. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 8(3), pp 197-217.
[10] Villaverde, R. and Koyama, L. (1993). Damped Resonant Appendages to Increase Inherent Damping in Buildings. Journal  of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 22, pp 491–507.
[11] Wirsching, P.and Campbell, G.W. (1974). Minimal Structural Response under Random Excitation using the Vibration Absorber. Journal of  Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 2, pp 303–12.
[12] Abe,M. and Igusa,T. (1995). Tuned Mass Dampers for Structures with Closely Spaced Natural Frequencies. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 24(2), pp 247-261.
[13] Jangid, R.S. (1995). Dynamic Characteristics of Structures with Multiple Tuned Mass Dampers. Journal of Structural Engineering and Mechanics. Vol 28, pp 1041-1049.
[14] Li, C. (2000). Performance of Multiple Tuned Mass Dampers for Attenuating Undesirable Oscillations of Structures under the Ground Acceleration. Journal of  Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 29, pp 1405-1421.
[15] Kareem, A. and Kline, S. (1995). Performance of multiple mass dampers under random loading. Journal of structural engineering, 121(2), pp.348-361.
[16] Abdullah,M. and Richardson, H. (2001). Use of a Shared Tuned Mass Damper (STMD) to Reduce Vibration and Pounding in djacent. Structures. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 30, pp 1185-1201.
[17] Zahrai,S.M. and Ghannadi,A. (2008). Seismic Performance of TMDs in Improving the Response of MRF Building. Journal of Scientia Iranica, Vol 15, No 1, pp 21-33.
[18] Tuan,A. and Shang,G.Q. (2014). Vibration Control in a 101-Storey Building using a Tuned Mass Damper. Journal of Applied Science and Engineering, Vol 17, No2, pp 141-156.
[19] Hirde,S. and Aher.R. (2016). Seismic Evaluation of Irregular Structures. International Journal of Engineering Research, No 5, pp 750-755.
[20] Soto,M.G. and Adeli,H. (2014). Optimum Tuning Parameters of Tuned Mass Damper for Vibration Control of Irregular High Rise Building Structures. Journal of Civil Engineering and Management, Vol 20(5), pp 609-620.
[21] Wakchaure,M.R. and Shirish.A, and Nikam,R. (2012). Study of Plan Irregularity on High-Rise Structures. International journal of Innovative Research&Development, Vol 1(8), PP 269-281.
[22] Valmundson,E. and Nau,J.M. (1997). Seismic Response of Building Frames with Vertical Structural Irregularities. Journal of Structure Engineering, ASCE, Vol 123 (1), pp 30-41.
[23] Siva Konda Reddy,B. and Madhavi,L. and Srikanth,CH. (2018). Analysis of Irregular High Raised RCC Buildings by Using Tuned Mass Damping System. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), Vol 5(3),
[24] Bagheri,S. and Rahmani-Dabbagh,V. (2018). Seismic Response Control with Inelastic Tuned Mass Damper. Journal of Engineering Structures, Vol 172, pp 712-722.
[25] Wang, W. and Wang,X. and Hua,X. and Song,G. and Chen, Z. and Chen, Z. (2018). Vibration Bridge Deck by a Single- Side Pounding Tuned Mass Damper. Journal of Engineering Strucures, Vol 173, pp 61-75.
[26] Luya,L and Cui,P. (2017). Novel Approach of a Nonlinear Tuned Mass Damper with Duffing Stiffness. Journal of Engineering Mechanics, Vol 143(4), 04017004.
[27] Zheng,L and Li,K and Zhou,Y. (2018). Comparative Studies on Structures with a Mass Damper and Particle Damper. Journal of Aerospace Engineering. 31(6), 04018090.
[28] Jui-Liang,L. (2017) Top-Story Mass Dampers for Seismic Control of the First Triplet of Vibration Modes of Two-Way Asymmetric-Plan Buildings. Journal of Vibration and Control. 23(18), pp 2962-2976.
[29] Zheng,L and Kun,L and  Ying,Z and Asce,M. (2018). Comparative Studies On Structures with a Tuned Mass Damper and a Particle Damper. Journal of Aerospace Engineering (ASCE). 31(6).
[30] Kamgar,R. and Khatibinia,M. and Khatibinia,M. (2019). Optimization Criteria For Design of Tuned Mass Damper Including Soil-Structure Interactive Effect. International Journal of Optim.Civil  Eng. 9(2), 213-232.
[31] Elias,S and Matsagar,V. (2019). Siesmic Vulnerability of a Non-Linear Building with Distributed Multiple Tuned Vibration Absorbers. Journal of Structure and Infrastructure Engineering. 1-16.
[32] Radmard Rahmani, H. and Könke, C.,( 2019). Seismic Control of Tall Buildings Using Distributed Multiple Tuned Mass Dampers. Journal  of Advances in Civil Engineering.12, 35-53.
[33] Sadek,F. and Mohraz,B. and Taylor,A.W. and Chung, R.M. (1997). A Method of Estimating the Parameters of Tuned Mass Dampers for Seismic Applications. Journal  of Earthquake Engineering & Structural Dynamic, Vol 26, pp 617-635.
[34] Connor, J. J. (2003). Introduction to Structural Motion Control. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall Pearson Education.
[35] Chen.G. and Wu.N (2003), "Experimental Study Multiple Tuned Mass Dampers to Reduce Seismic Responses of a Three-Storey Building Structure", Journal  of Earthquake engineering and structural dynamics, Vol 32, pp 793-810.