یک روش تلفیقی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره جدید جهت رتبه بندی موقعیت های تسهیلات کارگاهی در پروژهای ساخت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش یک چارچوب ترکیبی جدید مبتنی بر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌منظور رتبه‌بندی مکان‌های بالقوه احداث تسهیلات کارگاهی در پروژه مسکن مهر در شهر تهران با توجه به معیارهای هزینه و ایمنی ارائه شده است. بدین منظور در ابتدا تمامی معیارهای موجود در انتخاب مکان‌های مناسب از ادبیات تحقیق استخراج شده و سپس طبق نظر کارشناسان و خبرگان، تأثیرگذارترین این معیارها که با شرایط موجود در شهر تهران همخوانی دارد، در نظر گرفته شده است. سپس مناطق مساعد جهت احداث تسهیلات به‌عنوان گزینه‌های بالقوه تعیین شد و طبق ساختار موجود در روش پیشنهادی توسط کارشناسان امتیازدهی شده است. مطابق با اطلاعات دریافتی از پرسشنامه‌ها، اوزان معیارهای انتخابی توسط روش بهترین-بدترین تعیین شده و رتبه‌بندی نهایی گزینه‌ها با استفاده از دو روش تحلیل خاکستری و ویکور صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که هر دو روش ویکور و تحلیل روابط خاکستری دارای رتبه‌بندی یکسانی هستند. اما جهت انتخاب بهترین مکان‌ بالقوه احداث تسهیلات کارگاهی نیازمند استفاده از روشی با قابلیت اطمینان بالا می باشد. از این‌رو جهت انتخاب بهترین روش، از تحلیل حساسیت نتایج نهایی بر روی پارامترهای موجود در روش‌های VIKOR و GRA استفاده شده است. بر اساس نتایج، روش GRA دارای میزان استواری بالاتری نسبت به روش VIKOR است. بنابراین رتبه‌بندی بدست‌آمده توسط روش GRA به‌عنوان پاسخ نهایی جهت پیاده‌سازی در مورد مطالعاتی مورداستفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Optimal Integrated Method Using New Multi-Criteria Decision Making Methods to Rank Workshop Facility Positions in Construction Projects

نویسندگان [English]

  • abdolrasoul parhizgarsharif 1
  • alireza lork 2
  • Abdolrasoul telvari 3
1 PhD Candidate, Department of civil Engineering, Roudehen branch, Islamic azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of civil Engineering, safadasht branch, Islamic azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of civil Engineering, Ahvaz branch, Islamic azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study presents a new hybrid framework based on the multi-criteria decision making to rank the potential site layout locations by consideration of the cost and safety criteria in the Mehr Construction Project in Tehran, Iran. To this end, all of the criteria in selecting suitable potential locations are extracted from the research literature and the most effective ones, which are matched with existing conditions in Tehran based on the opinion of experts, are considered. Then, the proper locations for site layout are determined as the potential alternatives and ranked by experts based on the structure, which exists in the proposed method. According to the data collecting from the questionnaires, the weights of selected criteria are calculated using WBM and the final ranking of the locations is performed using two Gray Relational Analysis and VIKOR methods. The computational results indicate that both VIKOR and GRA methods have largely the same ranking. However, a method with higher reliability should be used to select the best potential location of a construction site layout. Therefore, the sensitivity analysis of final outputs on the parameters existing in VIOR and GRA methods is used to rank the alternatives and select the best approach. According to the computational results, a GRA method has higher robustness compared to the VIKOR method. Accordingly, the ranking obtained from the GRA method is employed as the final solution in implementing the case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site Facilities
  • Safety Criteria
  • Best-Worst Method (BWM)
  • VIKOR Method
  • Gray Relational Analysis (GRA)
  • Mehr Construction Project of Tehran
[1] Said, H., & El-Rayes, K. (2013). Performance of global optimization models for dynamic site layout planning of construction projects. Automation in Construction, 36, 71-78.
[2] Kumar, S. S., & Cheng, J. C. (2015). A BIM-based automated site layout planning framework for congested construction sites. Automation in Construction, 59, 24-37.
[3] Yahya, M., & Saka, M. (2014). Construction site layout planning using multi-objective artificial bee colony algorithm with Levy flights. Automation in Construction, 38, 14-29.
[4] Kaveh, A., Rastegar Moghaddam, M., & Khanzadi, M. (2018). Efficient multi-objective optimization algorithms for construction site layout problem. Scientia Iranica, 25(4), 2051-2062.
[5] Jozi, S. A., Shoshtary, M. T., & Zadeh, A. R. K. (2015). Environmental risk assessment of dams in construction phase using a multi-criteria decision-making (MCDM) method. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 21(1), 1-16.
[6] Durmusoglu, Z. D. (2018). A TOPSIS-based approach for sustainable layout design: activity relation chart evaluation. Kybernetes, 47(10), 2012-2024.
[7] Ardeshir, A., Mohseni, N., Behzadian, K., & Errington, M. (2014). Selection of a bridge construction site using fuzzy analytical hierarchy process in geographic information system. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(6), 4405-4420.
[8] Nguyen, H.-T., Dawal, S. Z. M., Nukman, Y., Rifai, A. P., & Aoyama, H. (2016). An integrated MCDM model for conveyor equipment evaluation and selection in an FMC based on a fuzzy AHP and fuzzy ARAS in the presence of vagueness. PloS one, 11(4), e0153222.
[9] Marzouk, M., & Al Daour, I. (2018). Planning labor evacuation for construction sites using BIM and agent-based simulation. Safety science, 109, 174-185.
[10] Mytilinou, V., Lozano-Minguez, E., & Kolios, A. (2018). A framework for the selection of optimum offshore wind farm locations for deployment. Energies, 11(7), 1855.
[11] Abune'Meh, M. (2017). Construction Site Layout Optimization, Considering Risk of Natural or Technological Hazard Utilizing GIS. Université Paris-Est.  
[12] Esfahani, H. K., & Nik, M. S. A. (2016). Use of GIS-based Multi-Criteria Decision Making to Optimal Site Selection in an Illustrative Study Area in the Center of Iran. International Journal of Engineering Research, 5(4), 260-263.
[13] Ning, X., Ding, L., Luo, H., & Qi, S. (2016). A multi-attribute model for construction site layout using intuitionistic fuzzy logic. Automation in Construction, 72, 380-387.
[14] Önüt, S., Efendigil, T., & Kara, S. S. (2010). A combined fuzzy MCDM approach for selecting shopping center site: An example from Istanbul, Turkey. Expert systems with applications, 37(3), 1973-1980.
[15] Ataei, E., & Branch, A. (2013). Application of TOPSIS and fuzzy TOPSIS methods for plant layout design. World Applied Sciences Journal, 24(7), 908-913.
[16] Zavadskas, E. K., Antucheviciene, J., Šaparauskas, J., & Turskis, Z. (2013). Multi-criteria assessment of facades’ alternatives: peculiarities of ranking methodology. Procedia Engineering, 57, 107-112.
[17] Stanujkić, D., Đorđević, B., & Đorđević, M. (2013). Comparative analysis of some prominent MCDM methods: A case of ranking Serbian banks. Serbian Journal of Management, 8(2), 213-241.
[18] Jato-Espino, D., Castillo-Lopez, E., Rodriguez-Hernandez, J., & Canteras-Jordana, J. C. (2014). A review of application of multi-criteria decision making methods in construction. Automation in Construction, 45, 151-162.
[19] Arashpour, M., Wakefield, R., Abbasi, B., Arashpour, M., & Hosseini, R. (2018). Optimal process integration architectures in off-site construction: Theorizing the use of multi-skilled resources. Architectural Engineering and Design Management, 14(1-2), 46-59.
[20] Al Hawarneh, A., Bendak, S., & Ghanim, F. (2019). Dynamic facilities planning model for large scale construction projects. Automation in Construction, 98, 72-89.
[21] Kumar, A., Sah, B., Singh, A. R., Deng, Y., He, X., Kumar, P., & Bansal, R. (2017). A review of multi criteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 596-609.
[22] Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 64, 126-130.
[23] Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
[24] Zhang, S.-f., Liu, S.-y., & Zhai, R.-h. (2011). An extended GRA method for MCDM with interval-valued triangular fuzzy assessments and unknown weights. Computers & Industrial Engineering, 61(4), 1336-1341.
[25] Deng, J.-L. (1982). Control problems of grey systems. Sys. & Contr. Lett., 1(5), 288-294.
[26] Opricovic, S. (1998). Multicriteria optimization of civil engineering systems. Faculty of Civil Engineering, Belgrade, 2(1), 5-21.
[27] Gupta, H. (2018). Evaluating service quality of airline industry using hybrid best worst method and VIKOR. Journal of Air Transport Management, 68, 35-47.