رتبه‌بندی طرح‌های‌‌ اختلاط بتن پودری واکنشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش SAW، TOPSIS و VIKOR

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه مدیریت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

چکیده
بتن پودری واکنشی (واکنش‌پذیر) نوع خاصی از بتن است که استحکام و دوام آن با از بین بردن مصالح درشت دانه و استفاده از مواد افزودنی، بهبود یافته است و به دلیل تنوع در مصالح و روش ساخت آن، نسبت اجزای تشکیل دهنده‌ یا به عبارتی طرح‌‌های اختلاط متفاوتی برای تولید این نوع بتن ارائه شده است و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب مناسبت‌ترین طرح اختلاط بتن پودری واکنشی مشکل خواهد بود. در این تحقیق سعی بر آن است که از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به منظور ، رتبه‌بندی و انتخاب مناسب‌ترین طرح‌های اختلاط بتن پودری واکنشی استفاده شود.
شاخص‌های مؤثر در طرح اختلاط بتن، شامل: سیمان، آب، پودر سیلیس، ماسه سیلیسی، پودر میکروسیلیس، فوق روان کننده، مقاومت فشاری، درصد جذب آب و وزن واحد حجم است که با استفاده از پیشینه پژوهش تعیین و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
ابتدا وزن شاخص‌ها با روش آنتروپی شانون مشخص، و ماتریس تصمیم تشکیل شد، سپس طرح‌های اختلاط بتن پودری واکنشی با سه تکنیک ساو، تاپسیس و ویکور بصورت مجزا رتبه‌بندی شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد به کارگیری تکنیک‌های گوناگون تصمیم‌گیری، منجر به رتبه‌بندی متفاوتی برای گزینه‌ها می‌شود. بنابر این جهت حصول رتبه‌بندی نهایی، روش کُپلند به عنوان بهترین روش پیشنهاد شده است و استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای رتبه‌بندی طرح‌های‌‌ اختلاط بتن پودری واکنشی، روشی مناسب و قابل قبول است.
رتبه‌بندی نهایی کُپلند با تکنیک‌های ساو، تاپسیس و ویکور مقایسه و معلوم گردید که نتایج رتبه‌بندی روش‌های ساو، تاپسیس و ویکور به ترتیب 100، 85 و 70 درصد با روش کُپلند مطابقت دارد. همچنین روش ساو به دلیل مطابقت 100 درصدی با روش کُپلند، مناسب‌ترین روش برای رتبه‌بندی طرح‌های اختلاط بتن واکنشی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of Mix Design Reactive Powder Concrete Using Multiple Criteria Decision Making Techniques with Emphasising on Three Techniques SAW, TOPSIS and VIKOR

نویسندگان [English]

  • Abbas Moslehi 1
  • Mohammad Ali Dashti Rahmatabadi 1
  • Hosein Arman 2
1 Department of Civil Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Department of Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Reactive powder concrete is a special type of concrete whose strength and durability have been improved by removing coarse-grained materials and the use of additives, and due to the variety of materials and methods of construction, the ratio of components or in other words Different mixing schemes have been proposed for the production of this type of concrete, and it will be difficult to decide on the best choice of reactive powder concrete mixing scheme. In this research, it is tried to use multi-criteria decision making techniques in order to rank and select the most appropriate mixed concrete powder mixing designs.
Effective indicators in the concrete mixing plan include: cement, water, silica powder, silica sand, microsilica powder, superplasticizer, compressive strength, water absorption percentage and unit weight of volume, which are determined and evaluated using research background.
First, the weight of the indices was determined by Shannon's entropy method, and the decision matrix was formed, then the reaction powder concrete mixing schemes were ranked separately with the three techniques of SAW, TOPSIS and VIKOR. Research shows that using different decision-making techniques can lead to different rankings for options. Therefore, in order to obtain the final ranking, the Copeland method has been proposed as the best method, and the use of multi-criteria decision-making techniques for ranking the mixed concrete mixing projects is a suitable and acceptable method.
The final ranking of Copeland was compared with the techniques of SAW, TOPSIS, and VIKOR, and it was found that the results of ranking of SAW, TOPSIS, and VIKOR methods were 100, 85, and 70 percent consistent with the Kopland method, respectively. Also, the SAW method was considered the most suitable method for ranking reactive concrete mixing schemes due to its 100% compliance with the Copeland method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactive Powder Concrete
  • Mix Design Ranking
  • Multi-Criteria Decision Making
  • SAW
  • TOPSIS
  • VIKOR
  • Copeland
[1] Mostofi Nejad, Davood. (2018). Reinforced Concrete Structures, (in Persian). Second Edition. Isfahan: Arkan Danesh Publications, 38(1), 28-30.
[2] Tofani Milani, Aydin. And Afshin, Hassan. And Naseri, Hamid. (2015). Production of Reactive Powder Concrete Using Silica Sand in Iranian Desert Areas, (in Persian). In: 10th International Congress of Civil Engineering. Tabriz, Tabriz University.
[3] Road, Housing and Urban Development Research Center. (2018). National Method of Concrete Mix Design, (in Persian). Third Edition. Tehran: under the supervision of the Committee for the Preparation and Expert Committee of the, Publication No. 797.
[4] Rostami Nikoo, Mojtaba. and Mostofi Nejad, Davood. (2011). Investigation of Reactive Powder Concrete Technology (RPC) and the Effect of Microsilica and Nanosilica on It, (in Persian). M.Sc. and Professor at Department of acaivil Engineering Isfahan University of Technology (IUT).
[5] Karimi, Majid. and Dashti Rahmatabadi, Mohammad Ali. (2017). Characteristics of Reactive Powdered Concrete Made from Native Iranian Wind Desert Processing, (in Persian). In: First National Conference on Applied Research in Science and Engineering. Mashhad: Institute of Higher Education. Lahore.
[6] Meraji, Leila. And Afshin, Hassan.and Abedi, Karim. (2013), Investigating the Possibility of Production of Reactive Powder Concrete with Available Materials in Iran, (in Persian). Concrete Research. Fifth Year, no. 2, 7-18.
[7] Chakhrlu, Javid. and Shervani, Bahman. (2016). Using Limestone Powder as a Substitute for Part of Silica Sand in Reactive Powder Concrete, (in Persian). In: 9th National Iranian Concrete Conference. Tehran: Road, Housing and Urban Development Research Center.
[8] Morvati, Javad. and Akrami, Ibrahim. (2009). UHPC Ultra-Powerful Concrete Examining Properties and Experimental Production with Native Materials, (in Persian). In: First National Concrete Conference. Tehran: National Documentation and Library of Iran Conference Center.
[9] Heydari, Ali. and Tavakoli, David. (2015). Production of high-strength concrete based on modified reaction powder, (in persian). Scientific Journal of Experimental Research in Civil Engineering. Volume 2. Number 2. pp. 111-120.
[10] Meraji, Leila. And Afshin, Hassan. And Abedi, Karim. (2016). Investigating the effect of fiber type on the properties of reactive powder concrete, (in persian). Experimental Journal of Civil and Environmental Engineering. Volume 46. No. 4. pp. 85-96.
[11] Meraji, Leila. And Afshin, Hassan. And Abedi, Karim. (2013). The effect of different fibers on the properties of reactive powder concrete, (in Persian).  5th Annual National Concrete Conference of Iran, Tehran.
[12] Khaloo, Alireza. and God bless Zanjani, Mohammad Mehdi. and Azizi, Khalil. (2012). Laboratory study of the effect of silica fume on reactive powder concrete (RPC) performance, (in Persian). Concrete research. Fifth year. No. 1. pp. 78-69.
[13] D. Ambika. and V. Nandhini. and V. Santha Rubini. and G. Poovizhi. and S. Dhinu Priya. (2020). An exploration on the durability properties of reactive powder concrete. Publication: Materials Today, Proceedin. Publisher: Elsevier. Date: Available online 16 March 2020. Show more: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.170Get rights and content.
[14] Hammad, Salahuddin. and Liaqat, Ali, Qureshi. and Adnan, Nawaz. and Syed, Safdar, Razad. (2020). Effect of recycled fine aggregates on performance of Reactive Powder Concrete. Construction and Building Materials. Volume 243, 20 May 2020, 118223.
[15] Chen, zhiLi. and Linhua, Jiang. (2020). Utilization of limestone powder as an activator for early-age strength improvement of slag concrete. Construction and Building Materials. Volume 253, 30 August 2020, 119257.
[16] Mousavi Fard, Seyed Jalal. and Raisi, Mohammad. (2019). Influence evaluation of key mix design parameters of reactive powder concrete on compressive strength, (in Persian). Amir Kabir Civil Engineering Magazine. DOI: 10.22060 / CEEJ.2019.16047.6114.
[17] C.M. Tam. and V.W. Tam. and K.M. Ng. (2010). Optimal conditions for producing reactive powder concrete. Magazine of Concrete Research, 62(10). 701-716.
[18] D. Mostofinejad. and M.R. Nikoo. and S.A. Hosseini. (2016) Determination of optimized mix design and curing conditions of reactive powder concrete (RPC), (in Persian).  Construction and Building Materials, 123. 754-767.
[19] Khuram, Rashid. and Sara, Farooq. and Alina, Mahmood. and Sahar, Iftikhar. and Aftab, Ahmad. (2020). Moving towards resource conservation by automated prioritization of concrete mix design. Construction and Building Materials. Volume 236, 10 March 2020, 117586.
[20] Fam F. Abdel-malak. and Usama H. Issa. and Yehia H. Miky. and Emad A. Osman. (2017). Applying decision-making techniques to Civil Engineering Projects. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences 6. 326–331.
[21] Rezaian, Alireza. and Hosseini, Seyed Amir Hossein. (2015). Selecting the Optimal Building System Using Multiple Criteria Decision Making Emphasising on Three Methods of TOPSIS, SAW, AHP, (in Persian). Journal of Structural and Construction Engineering. second year. No. 2. pp. 27-16.
[22] Nemati, Mohammad. and Kazemi, Alyeh. (1393). Insurance companies are ranked using multi-criteria decision making methods, (in Persian). Financial Research. Volume 16. Number 1. pp. 180-163.
[23] Ahmad, Pourahmad. And Shahbazpour, Ahmad. And Khaliji, Mohammad Ali. (2015). Utilizing multi-criteria decision-making models in evaluating the tourism capabilities of Semnan province, (in Persian). Geographical studies of arid regions. No. 21. 66-50.
[24] Noojavan, Mehdi. and Mohammadi, Ali Asghar. and Salehi, Ismail. (2011). Application of multi-criteria decision making methods in urban and regional planning with emphasis on TOPSIS and SAW methods, (in Persian). Urban Management. No. 28. 296-285.
[25] Mohammadi Zanjirani, Dariush. and Salimfard, Khodakaram. and Yousefi Dehbidi, Shahla. (2014). Study of performance of the most common multi-criteria decision-making techniques with optimization approach, (in Persian). Journal of Operations Research in its applications. Eleventh year. The first issue (40 consecutive). Pp. 84-65.
[26] Nazmafar, Hussein. and Ali Bakhshi, Amina. (2018). Comparison of performance of multi-criteria decision making models in order to determine the level of development, (in Persian). Scientific-Research Quarterly, Geography (Regional Planning). Eighth year. No. 2. pp. 166-147.
[27] Akbari, Mahmoud. and Khademi, Faezeh al-Sadat. and Khademi, Seyed Soroush. (2014). Investigation of the Effect of Microsphere Silica on the Compressive Strength of Concrete, (in Persian). In: Eighth National Congress of Civil Engineering. Babol: Faculty of Civil Engineering.
[28] Azizpour, Mohsen .and Sajedi, Seyed Fatollah. (2016). Investigation of the relationship between specific gravity with compressive strength and chloride penetration in high strength concrete containing microsilica and ash, (in Persian). In: Fourth International Congress on Civil, Architecture and Urban Development. Tehran: Permanent Secretariat of the Conference, Shahid Beheshti University.
[29] Ghazi Nouri, Seyyed Sepehr. and Tabatabaeian, Seyyed Habibollah. (2002). Sensitivity Analysis of Multi-Index Decision Making Problems with the Type of Technique Used: A Case Study, (in Persian). Management Knowledge. Tehran: Journal of Tehran University School of Management, Vol. 15, No. 56, 141-129.
[30] Pour Ahmad, Ahmad. And Shahbazpour, Ahmad. And Khaliji, Mohammad Ali. (2015). Using Multi Criteria Decision Making Models in Evaluating Tourism Capacity of Case Study of Semnan Province, (in Persian). Geographical Studies of Arid Regions. Volume 6, Issue 21, 66-50.
[31] Tavakoli, Najmeh. And Sharifi, Mohammad. And Akram, Asadollah. (2016) Performance Evaluation of the Most Common Multi-Index Decision Making Techniques for Ranking Effective Parameters in Agile Cooperative Distribution Chain Agencies in Fars Province, (in Persian). Iranian Journal of Biosystems Vol. 48, Number 3, 308-299.
[32] Hwang C.L. and Yoon K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag.
[33] Hatami, Farzad. and Behroush, Mohammad. and Nakhaei Aghmouni, Maral. (2013). Application of Multi criteria Decision Making Models in Project Management, (in Persian). In: 7th National Congress of Civil Engineering. Zahedan: Sistan and Baluchestan University.
[34] Noori, Mohammad. and Sharifi, Mohammad Bagher. (2010). Investigation of Multi Criteria Decision Making Methods and their Application in Water Resources Management, (in Persian). Fifth National Congress of Civil Engineering. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad.