بررسی رفتار اتصالات جوش شده فولادی نیمه گیردار بر رفتار لرزه ای قاب‌های فولادی سه بعدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

نظر به اینکه قاب های خمشی فولادی با اتصال گیردار یکی از سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی مانند زلزله و باد هستند، نقش مقاومت اتصال در این قاب‌ها نقش حیاتی خواهد بود. هدف از این پژوهش، بررسی رفتار اتصالات جوش‌شده فولادی نیمه-گیردار بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی سه بعدی است. از نتایج این پژوهش چنین برمی‌آید که با کاهش تعداد طبقات سازه، در این پروژه شکل‌پذیری سازه‌ها کاهش یافته منحنی‌های IDA در سطح IM پایین‌تری افقی می‌گردند که این موضوع نشان می-دهد که با افزایش شکل‌پذیری سازه‌ها می توان به دریفت‌های بالاتری در سازه‌ها، در یک سطح زلزله ی زلزله یکسان دست یافت. همچنین منحنی‌های پوش متناظر با سازه‌های دارای شکل پذیری کمتر در سطح بالاتری قرار می‌گیرند و به عبارتی با افزایش شکل‌پذیری در تحلیل استاتیکی غیرخطی، منحنی پوش آن در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد. به عبارتی با افزایش صلبیت اتصالات، سازه دارای رفتار صلب‌تری می‌باشد و منحنی پوش آنها در سطح بالاتری قرار می‌گیرد ونیز سازه‌های دارای شکل‌پذیری بیشتر، در سطح شدت لرزه‌ای پایین‌تری افقی می‌گردند و سازه‌های صلب‌تر در سطح بالاتری قرار می‌گیرند که در نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی نیز نمود پیدا کرده است و با کاهش صلبیت اتصالات، زمان تناوب موثر سازه نامتقارن افزایش می‌یابد و شتاب طیفی کاهش می‌یابد . همچنین با کاهش صلبیت اتصالات، درصد مشارکت مودهای بالاتر افزایش یافته بنابراین در سازه‌های دارای اتصالات نیمه صلب تعداد مودهای موثر در سازه نسبت حالت صلب بیشتر است. این موضوع در طراحی سازه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.با توجه به یافته های این پژوهش ،در کارهای کمی می توان بررسی همه جانبه این روش را در کشور مشاهده نمود درحالی که تا کنون پژوهشی درباره رفتار اتصالات جوش شده فولادی نیمه گیردار بر رفتار لرزه ای قاب‌های فولادی صورت نپذیرفته و تفاوت نتایج این پژوهش با توجه همه جانبه بودن آن مشهود می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the behavior of semi-conductive welded steel joints on seismic behavior of 3D steel frames

نویسندگان [English]

  • Majid Malekzadeh 1
  • Mohsen Ali Shayanfar 2
1 PhD student in Civil Engineering, Structural Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Faculty member of the Faculty of Civil Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given that bent steel bending frames are one of the load-resisting systems such as earthquakes and winds, the role of bonding resistance in these frames will be crucial. The purpose of this study was to investigate the behavior of semi-conductive welded steel joints on the seismic behavior of 3D steel frames. The results of this study show that with the decrease in the number of structural classes, in this project the reduced formability of the structures decreases the IDA curves to a lower IM level, indicating that with increasing Structural plasticity can be achieved by higher computations in structures at the same earthquake level. Also, the coating curves corresponding to the structures with less ductility are at a higher level, that is, the coating curve is lower at higher level, with increasing formability in nonlinear static analysis. In other words, with increasing rigidity of the joints, the structures behave more rigidly and their bending curves are higher and the structures with higher plasticity become horizontal at lower seismic intensity levels. And the rigid structures are at a higher level, which is also reflected in the results of nonlinear static analysis, and by decreasing the rigidity of the joints, the effective alternation time of the asymmetric structure increases and the spectral acceleration decreases. Also with decreasing joint rigidity, the contribution of higher modes increased, so in semi-rigid joints the number of effective mods in the structures is higher than the rigid state. This issue can play an important role in the design of the structure. According to the findings of this study, little work can be done to investigate this method in the country, although research on the behavior of welded steel joints has so far been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RBS
  • IDA
  • Performance
  • Based
  • Design
[1] Munzer B., Wai F. Ch., (1991), “Design analysis of semi-rigid frames. Evaluation and implementation”, Engineering journal, January, 10(2), Pages 99-111
[2] Hsieh S., Deierlein, G., (1991), “Nonlinear analysis of three-dimensional steel frames with semi-rigid connections”, Computers & Structures, Volume 41, Issue 5, Pages 995-1009
[3] Munzer B., Wai F. Ch., (1990), “Practical analysis of semi-rigid frames”, Engineering Journal, 27(2):54-68 · December 1990 
[4] Shayanfar M. A., Barkhori M., Barkhordari M. A., Barkhordari M. A., (2017), Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings, Volume 170 Issue 7, July, 2017, pp. 532-540
[5] Thomas R., Kurt H. G., (1992), “Reliability of rotational behavior of framing connections”, engineering journal
[6] Wai F. Ch., Kishi N., (1989), “Semirigid Steel Beam‐to‐Column Connections: Data Base and Modeling”, Journal of Structural Engineering, Volume 115 Issue 1 - January
[7] Kishi N., Wai F. Ch., (1990), “Moment‐Rotation Relations of Semi-rigid Connections with Angles”, Journal of Structural Engineering, Volume 116 Issue 7 - July
[8] Farzaneh, M., Ghasemieh, M., Bahari, M.R., (2012), “Evaluation of Bent Fittings Reinforced Sheet Fittings", Journal of Structural Steel, Volume 10, Issue 10, Fall and Winter
[9] Saniee Nia, Z., Mazroyi, A., Ghasemieh, M., Pezeshki, H., (2011), "Evaluation of Seismic Behavior of Beam I Joints to Cans Columns in Special Bending Frames", 2nd National Conference on Structure and Steel
[10] Lyse I., Glenn J. G., (2001), “Effect of welded top angles on beam-column connections”, Welding Journal, Vol. 16, Reprint No. 13(37-2)
[11] Ichiro Okura & Yuhshi Fukumoto, (1993), “Local Stresses at the Intersection of Cross-Beam Flange with Box-Girder Web”, Thin-Walled Structures 17, 113-131
[12] Deylami, A., Tolo Kian, A.R., (2014), "Investigation of the Cyclic Bending Behavior of Beam-to-Cube Columns Using Welded and Latch Wing Sheets", Amirkabir Scientific-Journal (Civil and Environmental Engineering), Volume 46, Number 1, Summer, pp. 39-48
[13] Colson A., (1991), “Theoretical modeling of semi rigid connections behavior”, Journal of Constructional Steel Research, Volume 19, Issue 3, Pages 213-224
[14] Elnashai A. S., Elghazouli A.Y., (1994), “Seismic behavior of semi-rigid steel frames”, Journal of Constructional Steel Research 29(1-3):149-174 · December 1994
[15] Jihong Y. and Xu L., (2017), “Member Discrete Element Method for Static and Dynamic Responses Analysis of Steel Frames with Semi-Rigid Joints”, Applied Sciences, 7(7), 714; doi:10.3390/app7070714
[16] Andréa R. D. Silva, Everton A. P. Batelo, Ricardo A. M. Silveira, Francisco A. Neves, Paulo B. Gonçalves, (2015), “On the Nonlinear Transient Analysis of Planar Steel Frames with Semi‐Rigid Connections: From Fundamentals to Algorithms and Numerical Studies”, Latin American Journal of Solids and Structures, 11(1), Pages: 124-132
[17] AKBAS B., SHEN J., (2003), “Seismic Behavior of Steel Buildings with Combined Rigid and Semi-Rigid Frames”, Turkish J. Eng. Env. Sci,. 27, 253 - 264.
[18] Paulina Krolo, Mehmed Čaušević, Mladen Bulić, (2015), “Nonlinear seismic analysis of steel frame with semi-rigid joints”, Građevinar, 6(5), DOI: 10.14256/JCE.1139
[19] Ibarra L., Krawinkler H., “Global collapse of frame structures under seismic excitations”, Report No. PEER 2005/06, Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California at Berkeley, Berkeley, California, 2005.
[21] Federal Emergency Management Agency (FEMA), “State of the art report on performance prediction and evaluation of steel moment-frame buildings”. Report No. FEMA-355F, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC, 2000.
[22] Applied Technology Council. Washington, D.C: ATC-58, 2009, Guidelines for Seismic Performance Assessment of Buildings, Federal Emergency Management Agency (FEMA).
[23] Der Kiureghian A. and P. Keshishian, (1996), " Effect of site response on spatial variability of ground  motion ", Department of civil engineering, University of California, Berkeley, CA 94720, USA,         
[24] Beheshti Aval, S. B. and Masoumi Verki, A., (2019), “Seismic reliability assessment of a steel moment-resisting frame with two different ductility levels using a cloud analysis approach”, Earthquake Engineering & Engineering Vibration, 18(1), 171-185, January, DOI: https://doi.org/10.1007/s11803-019-0497-6.
[25] Beheshti Aval, S. B., Kouhestani, H. and Mottaghi L., (2017), “Effectiveness of two conventional methods for seismic retrofit of steel and RC moment resisting frames based on damage control criteria,” Earthquake Engineering & Engineering Vibration, 16(3): 537‒555, DOI: https://doi.org/10.1007/s11803-017-0404-y.
[26] Bahramirad, A., Tehranizadeh, M. and Moshref, A., (2015), “Equating Incremental Dynamic Analysis with Static Nonlinear Analysis at Near-Field Excitation,” Earthquake Engineering & Engineering Vibration, 14(3): 465‒476, DOI: https://doi.org/10.1007/s11803-015-0037-y.
[27] Fayun, L, Haibing C and Maosong, H., (2017), “Accuracy of three-dimensional seismic ground response analysis in time domain using nonlinear numerical simulations,” Earthquake Engineering & Engineering Vibration, 16(3): 487‒498, DOI: https://doi.org/10.1007/s11803-017-0401-1.
[28] Marijana H.-N. and Tanja K. S., (2017), “Insights from existing earthquake loss assessment research in Croatia”, Earthquakes and Structures, 13(4), October 2017, pp. 365-375, DOI: http://dx.doi.org/10.12989/eas.2018.13.4.365.
[29] Tafakori E., Pourzeynali S. and Estekanchi H. E, (2017), “Probabilistic Seismic Loss Estimation via Endurance Time Method,” Earthquake Engineering & Engineering Vibration, 16(1): 233‒245, DOI: https://doi.org/10.1007/s11803-017-0379-8.
[30] Shen L., Jian-bo T. and Yun-he L., (2017), “Performance-based seismic design of eccentrically braced steel frames using target drift and failure mode”, Earthquakes and Structures, 13(5), November 2017, pp. 443-454, DOI: http://dx.doi.org/10.12989/eas.2017.13.5.443.
[31] Rofooei FR , Attari NKA, Rasekh A and Shodja AH (2019) Comparison of static and dynamic pushover analysis in assessment of the target displacement, International Journal of Civil Engineering, 4(3):212-225
[32] FEMA 350. Recommended seismic design criteria for new steel moment frame buildings. Washington (DC), 2000.
[33] M. Banazadeh, H. Parvini Sani and M. Gholhaki, (2013), “Decision Making Analysis for Seismic Retrofit Based on Risk Management”, Asian Journal of Civil Engineering (BHRC), Vol. 14, No. 5 (2013), Pages 735-746
[34] Masoumi Verki A., Beheshti Aval S. B., (2020), “Performance-Based Design through Implementation of FEMA P-58 Methodology in Developing Countries”, Open Journal of Earthquake Research, 09(03):255-272, DOI:10.4236/ojer.2020.93015