انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران

2 دانشجوی دکترای صنایع علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

3 کارشناس ارشد عمران موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث مورد بررسی در مدیریت شرکت‌های عمرانی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص منابع سازمان در بین آنها می‌باشد تا بواسطه این انتخاب و تخصیص، سود سازمان حداکثر شود. پروژه‌های ساخت در محیط پیچیده دینامیکی شروع می‌شوند و به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین پارامترهای پروژه و محیط ناشناخته بیرونی با عدم قطعیت و ریسک‌های زیادی مواجه می‌باشند. از آنجاییکه مسأله ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های ساخت مساله دشواری بوده، بنابراین ساختار شبکه‌ای رویکرد مناسبی برای تشریح آنها می‌باشد و به عبارتی ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک در دنیای واقعی مسأله‌ای پیچیده با مشخصه‌های کیفی زیاد و مبهم می‌باشد. از اینرو، در این مطالعه با بررسی معیارها و شاخص‌های مربوط به انتخاب بهترین پروژه‌های ساخت مورد استفاده در ادبیات موضوع و تطبیق آنها توسط خبرگان این حوزه با شرایط و موقعیت مسئله، شش پروژه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل سهولت اجرا، زمان، مالی، موقعیت جغرافیایی، اهمیت سازه و حسن شهرت کارفرما می‌باشد. در این پروژه از روش بهترین-بدترین برای وزن‌دهی گزینه‌ها و از روش ویکور برای حل مسئله ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های ساخت استفاده شده است. مدل ارائه شده به تصمیم گیرندگان کمک می‌نماید که تصمیم‌گیری دقیق‌تری انجام دهند و بتوانند بر اولویت‌بندی پروژه‌های ساخت که از استراتژی‌های مهم برخی از سازمان‌ها می‌باشد، مدیریتی صحیح اعمال نمایند. نتایج بدست آمده حاصل از روش ویکور نشان داد که پروژه تجاری مسکونی ده طبقه با یک طبقه زیرزمین در شهرستان نکا دارای بالاترین اولویت بوده است. همچنین پس از حل مدل ریاضی توسعه داده شده در این تحقیق، مشخص شد که انتخاب پروژ]‌ها متناسب با سناریوهای در نظر گرفته شده انجام گرفته و عملکرد درستی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritize and Optimal Selection of Projects with Best to Worth method, VIKOR and Mathematical Programming

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • Milad Hemmatian 2
  • Arman Asghari 3
1 Assistant professor, Pardisan University of Fereydonkenar, Fereydonkenar, Iran
2 PhD student, Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
3 MSc in civil engineering tabari university of babol
چکیده [English]

One of the most important issues discussed in construction management companies is the prioritization of projects and the allocation of resources among the organization so that through this selection the profit of the organization will be maximized. Construction Projects due to the close relationship among the parameters of the project and the unknown exterior environment; they encounter uncertainties in complex environment. In as much as the issue of evaluating and prioritization of construction projects is a difficult problem, the network structure is a suitable approach to explain them. In other words, the assessment and prioritization of construction projects based on risk factors in the real world is a complicated problem with many quality and ambiguous characteristics. In this study, by investigating the criteria and indices of construction projects with optimal selection used in the literature of the subject and adapting them with the experts in the field with conditions and situation of the problem, six projects have been selected and investigated. The criteria used in the research include, the facility of the performance, time, finance, geographical location, the importance of structure and the employers popularity. In this project the Best-Worth approach was used to weigh the options, VIKOR method was used to solve the evaluation problem and to prioritize the construction projects. The presented model helps the decision makers to make more accurate decisions and to be able to prioritize the construction projects which are the important strategies of some organizations so that they can apply correct management.The results obtained by the Vikor method showed that the ten-storey building with one basement floor in Neka was the highest priority. Also, after solving the mathematical model developed in this research, it was found that the selection of the projects was performed in accordance with the scenarios considered and performed well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritize construction projects
  • Best- Worth method
  • VIKOR
  • Mathematical Programming
  • Project Management
[1]. Fazli, Safar., Madani, Seyed Sina. (2009). Introducing a selection model for development projects using multi-criteria decision making and goal programing, 5th International Project Managent Conference. Iran (In Persian).
 [2]. Asadi Bagloee, Saeed- Asadi, Mohsem. (2015). Prioritizing road extension projects with interdependent benefits under time constraint. Elsevier, Jurnal of transportation research part A, 75, 196-216.
[3]. Chang, Ping-Teng, and Jung-Hua Lee. (2012). A Fuzzy DEA and Knapsack Formulation Integrated Model for Project Selection. Computers & Operations Research. 39(1), 112–125.
[4]. Tavana, Madjid, Mehdi Keramatpour, Francisco J. Santos-Arteaga, and Esmail Ghorbaniane. (2015). “A Fuzzy Hybrid Project Portfolio Selection Method Using Data Envelopment Analysis, TOPSIS and Integer Programming. Expert Systems with Applications. 42(22), 8432–8444.
[5]. Keshavarz, M. G., Amiri, M., and Salehi, J. S. (2015). Multi-Criteria Project Selection Using an Extended VIKOR Method with Interval Type-2 Fuzzy Sets. International Journal of Information Technology & Decision Making. 14(5), 993-1016.
[6]. Hashemkhani, S. Z., Salimi, J., Maknoon, R., and Simona, K., (2015). Technology foresight about R&D projects selection; application of SWARA method at the policy making level. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26(5), 571-580
[7]. Wibowo, S, and S Grandhi. (2016). A Group Decision Making Method for High-Technology Projects Selection under Hesitant Fuzzy Environment. Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 167–72.
[8]. Walczak, Dariusz, and Aleksandra Rutkowska. (2017). Project Rankings for Participatory Budget Based on the Fuzzy TOPSIS Method. European Journal of Operational Research. 260(2). 706–714.
[9]. Jafarzadeh, Hamed, Pouria Akbari, and Babak Abedin. (2018). A Methodology for Project Portfolio Selection under Criteria Prioritisation, Uncertainty and Projects Interdependency – Combination of Fuzzy QFD and DEA. Expert Systems with Applications. 110. 237–249.
[10]. Pérez, Fátima, Trinidad Gómez, Rafael Caballero, and Vicente Liern. (2018). Project Portfolio Selection and Planning with Fuzzy Constraints. Technological Forecasting and Social Change. 131. 117–129.
[11]. Chatterjee, Kajal, Sheikh Ahmed Hossain, and Samarjit Kar. (2018). Prioritization of Project Proposals in Portfolio Management Using Fuzzy AHP. OPSEARCH. 55(2). 478–501.
[12]. Wu, Yunna et al. 2018. An Intuitionistic Fuzzy Multi-Criteria Framework for Large-Scale Rooftop PV Project Portfolio Selection: Case Study in Zhejiang, China. Energy. 143, 295–309.
[13]. Wu, H. Y., Chen, J. K., & Chen, I. S. (2010). Innovation capital indicator assessment of Taiwanese Universities: A hybrid fuzzy model application. Expert Systems with Applications. 37(2), 1635-1642.
[14]. Sanayei, A., Mousavi, S. F., & Yazdankhah, A. (2010). Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment. Expert Systems with Applications. 37(1), 24-30.
[15]. Yucenur, G. N., & Demirel, N. Ç. (2012). Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment. Expert Systems with Applications. 39(3), 3702-3707.
[16]. Shahabi, H., Keyhanfard, S., Bin-Ahmad, B., Taheri Amiri, M.J. (2013). Evaluating Boolean, AHP and WLC methods for the selection of waste landfill sites using GIS and satellite images, Environmental Earth Sciences. 71(9), 4221-4233.
[17]. Shahabi, H., Ahmad, B., Bin-Ahmad, B., Taheri Amiri, M.J., Keyhanfard, S., Ebrahimi, S. (2016). Assessment of WLC and Fuzzy Logic Methods for Site Selection of Water Reservoirs in Malaysia. Polish Journal of Environmental Studies. 25(3), 1-9.
[18]. Nazarpour, H., Taheri Amiri, M. J., Hemmatian, M. (2014). Prioritizing Delay Causes in Construction Projects in Mazandaran Province (Iran) and Presenting Solutions for Improving it. Applied Mathematics in engineering, management and technology. 2(4), 242-253.
[19]. Abdollahzadeh, Gh., Taheri Amiri, M. J., Akbari Kaffash, E., Hemmatian, M., Keyhanfard, S. (2013). Choosing an appropriate factorial system through the modern and outmoded system by two approaches ANP & AHP-FUZZY. The Journal of Mathematics and Computer Science. 6(2), 110-117.
[20]. Abdollahzadeh, Gh., Haghighi, F., Taheri Amiri, M. J. (2014). The appraisal of the risk in the bridges of Babolsar through the "ANP & FSAW" methods. The Journal of Mathematics and Computer Science, 8(2), 137-152.
[21]. Nian Zhang- Guiwu Wei. (2012). Extension of VIKOR method for decision making problem based on hesitant fuzzy set. Applied Mathematical Modelling. 37(7):4938–4947
 [22]. Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 126-130