طراحی لرزه‌ای بهینه برپایه‌ی عملکرد قاب‌ خمشی فولادی با به‌کارگیری تحلیل دینامیکی غیرخطی و الگوریتم بهینه‌یابی اجتماع ذرات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

به دلیل اهمیت کاهش هزینه‌های ساخت‌و‌سازهای مهندسی، پژوهش‌های بسیاری در زمینه بهینه‌یابی سازه‌ها انجام می‌شود. از این ‌رو کاهش وزن سازهها می‌تواند در راستای کاهش هزینهها سودمند باشد. در این پژوهش، یک مسئله نوین بهینه‌یابی تک هدفه برای طراحی برپایه عملکرد قاب خمشی فولادی دوبعدی مبتنی بر تحلیل دینامیکی غیرخطی با تکیه بر آئین‌نامه‌های جدید طراحی بر اساس عملکرد ارائه شده است. تابع هدف وزن قاب خمشی است که مقدار آن باید کمینه شود و برای حل مسئله از الگوریتم فراکاوشی بهینه‌یابی اجتماع ذرات (PSO) کمک گرفته شده است. با به‌کارگیری تحلیل دینامیکی غیرخطی به عنوان یک روش تحلیل لرزه‌ای که با لحاظ رفتار غیرارتجاعی مصالح و غیرخطی هندسی، ماهیت دینامیکی سازه را تحت زلزله نزدیک به واقعیت در نظر می‌گیرد، طراحی برای سطح خطر لرزهای و سطح عملکردی معین صورت گرفته است. با توجه به آئین‌نامه‌های مورد استفاده در این پژوهش، نیاز به مقیاس شتاب‌نگاشت‌هایی برای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی است که برای این منظور از روش هم‌پایه‌سازی طیفی برای روند مقیاس یازده شتاب‌نگاشت زلزله بهره‌گیری شد. همچنین قیدهای طراحی گوناگونی از جمله قیود سازگاری ابعادی مقاطع، خدمت‌پذیری و عملکردی پیشنهاد شده است. مثال طراحی ارائه‌شده نمایانگر کارایی مسئله پیشنهادی و توانایی الگوریتم بهینه‌یابی اجتماع ذرات در طراحی بهینه بر پایه عملکرد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance based optimal seismic design of steel moment frame using nonlinear dynamic analysis and particle swarm optimization algorithm

نویسندگان [English]

  • Mahtab Badamaki
  • Pooya Zakian
Arak University
چکیده [English]

Due to the importance of economic issues in building constructions, in recent decades, many studies have been performed on structural design optimization to reduce the constructional costs in various stages. Meanwhile, the structural weight is one of the important objective functions that is often applied to structural design optimization. In this study, a new single-objective optimization problem is proposed for performance based seismic design of two-dimensional steel moment resisting frame using nonlinear dynamic analysis based on the recent design codes. The objective function is defined as the weight of the frame, which should be minimized subject to some design constraints including section size compatibility, serviceability and performance-based limitations. As a well-known meta-heuristic method, particle swarm optimization (PSO) algorithm is utilized for solving this continuous optimization problem. Nonlinear dynamic analysis is employed for performance based seismic design based on specific seismic performance and seismic hazard levels. Since nonlinear time history analysis considers both material and geometric nonlinearities, it is the best choice to obtain accurate and realistic results among other seismic analysis methods. Also, spectral matching method is used for the scaling procedure of eleven accelerograms. Design example shows applicability and capability of the proposed optimization problem as well as the PSO algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic design
  • Structural optimization
  • Nonlinear dynamics analysis. Particle swarm optimization (PSO)
  • Performance-based design
  • Steel moment frame
[1] Badarloo, B. and Taghi Safdari, M. (2017), Evaluation of nonlinear dynamic behaviour and determine performance level of concrete buildings with very high importance (designed based on Iranian Standard NO.2800 – 4th Edition). Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE), 5(3): p.172-189.
[2] Najafgholipour, M.A., Hadinanfard, M.A., Malekjamshidi, Sh. and Dehghan, S.M. (2018), Match Compliance of Conventional Design Codes with Instructions for Seismic Rehabilitation of Buildings in Performance Evaluation of Steel Moment Frames. Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE), 6(2): p 21-38.
[3] Gholizadeh, S. and Salajegheh, E. (2009). Optimal design of structures subjected to time history loading by swarm intelligence and an advanced metamodel. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198(37-40): p. 2936-2949.
[4] Kaveh, A., Farahmand Azar, B.,  Hadidi, A., Rezazadeh Sorochi, F. and Talatahari, S. (2010). Performance-based seismic design of steel frames using ant colony optimization. Journal of Constructional Steel Research, 66(4): p. 566-574.
[5] Kaveh, A. and Zakian, P. (2013). Optimal design of steel frames under seismic loading using two meta-heuristic algorithms. Journal of Constructional Steel Research, 82: p. 111-130.
[6] Kaveh, A. and Nasrollahi, A. (2014). Performance-based seismic design of steel frames utilizing charged system search optimization. Applied Soft Computing, 22: p. 213-221.
[7] Kaveh, A., Fahimi-Farzam, M. and Kalateh-Ahani, M. (2015). Performance-based multi-objective optimal design of steel frame structures: Nonlinear dynamic procedure. Scientia Iranica, 22(2): p. 373-387.
[8] Gholizadeh, S., (2015). Performance-based optimum seismic design of steel structures by a modified firefly algorithm and a new neural network. Advances in Engineering Software, 81: p. 50-65.
[9] Kaveh, A., Ghafari, M. and Gholipour, Y. (2017). Optimal seismic design of 3D steel moment frames: different ductility types. Structural and Multidisciplinary Optimization, 56(6): p. 1353-1368.
[10] Mokarram, V. and Banan, M.R. (2018). An improved multi-objective optimization approach for performance-based design of structures using nonlinear time-history analyses. Applied Soft Computing, 73: p. 647-665.
[11] Karimi, F. and Hoseini Vaez, S.R. (2019). Two-stage optimal seismic design of steel moment frames using the LRFD-PBD method. Journal of Constructional Steel Research, 155: p. 77-89.
[12] FEMA 356, (2000). Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings (FEMA 356). Prepared for FEMA.
[13] Mansouri, S.F. and Maheri, M.R. (2019). Performance-based seismic design of steel frames using constraint control method. Advances in Structural Engineering.
[14] ASCE 41-13, (2014), Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings (ASCE/SEI 41-13). American Society of Civil Engineers.
[15] Kennedy, J. and Eberhart. R. (1995). Particle swarm optimization (PSO). in Proc. IEEE International Conference on Neural Networks, Perth, Australia.
[16] Shi, Y. and Eberhart, R. (1998). A modified particle swarm optimizer. in 1998 IEEE International Conference on Evolutionary Computation Proceedings. IEEE world congress on computational intelligence (Cat. No. 98TH8360). IEEE.
[17] Kaveh, A., (2014). Advances in metaheuristic algorithms for optimal design of structures. Springer.
[18] Livani, M.A., Khaji, N. and Zakian, P. (2016). Damage identification of cracks in structures via extended finite
element method and particle swarm optimization. Modares Civil Engineering Journal (MCEJ), 16: p. 177-189
[19] Zakian, P. and Kaveh, A. (2018). Economic dispatch of power systems using an adaptive charged system search algorithm. Applied Soft Computing, 73: p. 607-622.
[20] ASCE 7-10, (2013). Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, Standard ASCE/SEI 7-10. Amer Soc Of Civil Engin.
[21] AISC 360–16.(2016). Specification for Structural Steel Buildings.
[22] Chopra, Anil K, (2016). Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering (5th Edition). Prentice HallInc., Upper Saddle River, NJ.
[23] Shakib, H. and Homaei, F. (2017). Probabilistic seismic performance assessment of the soil-structure interaction effect on seismic response of mid-rise setback steel buildings. Bulletin of Earthquake Engineering, 15(7): p. 2827-2851.
[24] SeismoSoft, Seismosignal., (2016). A computer program for signal processing of strong-motion data.
[25] Seismosoft, Seismomatch, (2018). A computer program for spectrum matching of earthquake records.