مطالعه‌ی عددی رفتار حرارتی ستون های فولادی پر شده با بتن به همراه پوشش حرارتی منبسط شونده IFC

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22065/jsce.2020.210427.2011

چکیده

خطر بالقوه آتش‌سوزی یکی از پدیده‌های مهمی است که می‌تواند باعث خسارت به سازه شود. بنابراین، برای ستون ها به عنوان اجزای باربر اصلی یک سازه که به دلایل ایمنی نیاز به مقاومت کافی در برابر آتش دارند، اضافه کردن پوشش محافظ آتش امری ضروری است. در این پژوهش تأثیر پوشش رنگ منبسط شونده روی توزیع دما در مقطع و زمان مقاومت در برابر آتش ستون‌های فولادی پر شده با بتن که مناسب مناطق با لرزه خیزی بالا و ساختمان های بلند هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا مدل اجزای محدود یک ستون فولادی پر شده با بتن تحت اثر آتش استاندارد ایزو 834، طبق داده‌های آزمایشگاهی موجود، تهیه و تحلیل شده است. پس از صحت سنجی نتایج بدست آمده از مدل اجزای محدود در مقایسه با داده های آزمایشگاهی، نمونه های مختلفی از ستون های با مقاطع دایره، مستطیل، مربع و بیضی به صورت محافظت شده، بر اساس آیین نامه ی فولاد ایران طراحی و توسط نرم افزار اجزای محدود آباکوس مدل سازی و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد پوشش رنگ منبسط شونده باعث افزایش مدت زمان تاب آوری در برابر آتش ستون های فولادی پر شده با بتن با سطح مقطع دایره، مربع، مستطیل و بیضی به ترتیب به میزان، 2/2، 3/3، 14/4 و 36/3 برابری نسبت به نمونه های مذکور بدون پوشش محافظتی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Thermal Behaviour of Concrete Filled Steel Tube Columns protected with Intumescent Fire Coating

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kalilzadeh Vahidi 1
  • mosayeb hassani jalilian 2
1 Assistant Professor , department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The potential danger of fire is one of the important phenomena that may cause Irreparable damages the structure. Therefore, add fire protection is essential for columns as the main components of a structure that require sufficient fire resistance for increase in safety. In this study, the effect of expandable paint coating on the temperature distribution at the cross section and time of fire resistance of concrete-filled steel columns that are suitable for high seismic areas and tall buildings have been studied. For this purpose, in first step the finite element model of a steel column filled with concrete under ISO 834 standard fire was prepared and analyzed according to available laboratory data. After validation of the results from the finite element model in comparison with the laboratory data, various specimens of columns that protected with Intumescent Fire Coating and with circular, rectangular, square and oval sections, designed according to the Iranian Steel Code and has been modeled and analyzed by Abacus finite element software. The results show that the expandable paint coating increases the fire resistance of concrete-filled steel columns with circular, square, rectangular and oval cross sections by 2.2, 3.3, 4.14 and 3.36 equality has been afforded to those without protective cover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete filled steel tube
  • Fire
  • Fire resistance
  • Fire Protection
  • Intumescent fire coating