تأثیر موقعیت، اندازه و شکل هندسی بازشو بدون سخت‌کننده و با سخت‌کننده بر پارامترهای لرزه‌ای دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با ترویج و گسترش علم، سیستم‌های سازه‌ای نوین ابداع و مورد بررسی و پژوهش قرارگرفته است. در چهار دهه اخیر مطالعات گسترده-ای بر روی کاربرد سیستم سازه‌ای دیوار برشی فولادی انجام ‌شده است. دیوار برشی فولادی در اشکال مختلفی ساخته و اجرا می‌شود. دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقه‌ای یک سیستم سازه‌ای نسبتاً جدید می‌باشد که در این مقاله با استفاده از 46 مدل، به بررسی اثر موقعیت بازشو، شکل هندسی بازشو، درصد بازشو، فاصله بازشو از المان‌های مرزی و نیز استفاده از سخت‌کننده در اطراف بازشو بر پارامترهای لرزه‌ای سیستم دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقه‌ای شامل سختی، مقاومت، شکل‌پذیری و جذب انرژی پرداخته‌شده است. بازشوها با شکل هندسی مربع و مستطیل قائم و افقی، و معادل با 10، 14 و 18 درصد مساحت سطح مقطع پانل فولادی در نظر گرفته‌شده است. این پژوهش به‌صورت تحلیلی و با استفاده از نرم‌افزار اجزا محدود آباکوس انجام‌شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بازشوی مربعی شکل در تمامی موقعیت‌ها نسبت به بازشوی مستطیلی شکل عملکرد بهتری دارد. همچنین نمونه های با بازشوی مرکزی دارای مقاومت، سختی اولیه و جذب انرژی کمتری نسبت به نمونه های دیگر می‌باشد. در مجموع بهترین موقعیت برای ایجاد بازشو در ورق موجدار، در میانه بالایی ورق و به فاصله 160 میلیمتر از تیر و نیز در گوشه بالایی ورق اما بدون فاصله از المان‌های مرزی تیر و ستون می‌باشد. از دیگر نتایج این تحقیق آن بود که اضافه کردن سخت‌کننده در اطراف باز شو منجر به افزایش سختی اولیه تا 41 درصد، مقاومت تا 25 درصد و جذب انرژی تا 24 درصد می‌شود. در ضمن از بین سخت‌کننده‌های متفاوت، ورق به عرض 60 و ضخامت 3 میلیمتر بهینه- ترین ابعاد برای سخت‌کننده در اطراف بازشو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of position, dimension and shape of opening with and without stiffener on seismic parameters of trapezoidally corrugated steel plate shear wall

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Emami 1
  • Babak Behdarvandi Sheikhi 2
1 Department of civil Engineering,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

By development of science and technology, new structural systems have been developed and researched. In the last four decades, extensive studies have been done on the application of the steel plate shear wall systems. Steel plate shear walls are made and executed in various shapes. Trapezoidally corrugated steel plate shear wall is a relatively new structural system. In this paper, the effects of position, geometric shape, percentage, distance from the boundary elements and the use of the stiffener around the opening were investigated in the seismic parameters of the trapezoidally corrugated steel plate shear wall system including stiffness, strength, ductility and dissipation energy by using 46 models. The openings were geometrically square, vertical and horizontal rectangular, equal to 10, 14, and 18 percent area of the steel panel. This research was performed analytically using ABAQUS finite element software. The results of the study show that the square-shaped opening has better performance than the rectangular opening in all positions. Also, models with central opening have lower strength, initial stiffness and energy absorption rather than other models. Overall, the best position to create the opening in the corrugated plate is in the middle top of the plate and at the distance of 160 mm from the beam and also in the upper corner of the plate but without distance from the boundary elements. Another result of this research is that by using stiffener around the opening, initial stiffness and strength and energy absorption of the corrugated steel shear wall can increase until 41% and 25% and 24%, respectively. In addition among the different stiffeners, the plate with 60 mm width and 3 mm thickness has the best dimension for the stiffener around the opening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrugated Steel Plate Shear wall
  • Opening
  • Stiffener
  • Stiffness
  • Strength
  • Ductility
  • Dissipation energy
[1] Salehi Rad, Farhad; Faramarzzadeh, Vahid; Ferdousi, Adel. (2017). Analytical investigation of tension fields effects on plastic moment of intermediate beams in steel plate shear walls. Journal of structural and construction engineering, 5(2), P. 160-171.
[2] Nouri, Gholamreza; Eftekhar, Gholamhossein. (2018). Numerical Study on the Effects of Opening Shape and Location on Structural Behavior of Corrugated Steel Shear Walls. Journal of structural and construction engineering, doi: 10.22065/jsce.2018.137204.1605.
[3] Rahmzadeh, Ahmad; Ghassemieh, Mehdi; Park, Yeonho; Abolmaali, Ali. (2016). Effect of stiffeners on steel plate shear wall systems. Steel and Composite Structures, 20(3), P. 545-569.
[4] Emami, Fereshteh. (2013). Experimental and Analytical Studies on Hysteretic Behavior of Trapezoidally Corrugated Steel Shear Walls. Ph.D. Dissertation. Sharif University of Technology, Civil Engineering.
[5] Emami, Fereshteh; Mofid, Massood; Vafai, Abolhassan. (2013), Experimental study on cyclic behavior of trapezoidally corrugated steel shear walls. Journal of Engineering Structures, 48, P. 750–762.
[6] Farzampour, Alireza; Laman, Jeffrey A; Mofid, Massod. (2015). Behavior prediction of corrugated steel plate shear walls with openings. Journal of Constructional Steel Research, 114, P. 258-268.
[7] Hosseinzadeh, Leila; Emami, Fereshteh; Mofid, Masood. (2017). Experimental investigation on the behavior of corrugated steel shear wall subjected to the different angle of trapezoidal plate. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 26(2).
[8] Gholami, Mohammad; Vaziri, Ehsan. (2019). The wall–frame interaction effect in corrugated steel shear walls systems. Journal of structural and construction engineering, doi: 10.22065/jsce.2019.179369.1832.
[9] Asadi, Azita; Tajammolian, Hamed; Forotani, Azadeh. (2020). Seismic Assessment of Corrugated Steel Shear Walls with Different Configurations Based on Fragility Curves. Journal of structural and construction engineering, doi: 10.22065/jsce.2020.206152.1982.
[10] Akin, J. Ed. (2010). Finite Element Analysis Concepts via SolidWorks. World Scientific, Houston, Texas: Rice University, P. 48-50.
[11] Logan, Daryl L. (2018). A First Course in the Finite Element Method. 6th ed. Mason, OH, United States: Cengage Learning, Inc, P. 331-343.
[12] Mises, R.V. (1913) Mechanik der festen Körper im plastisch-deformablen Zustand. (Mechanics of Solid Bodies in Plastic Deformation State.) Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen (Mathematisch-physikalische Klasse).
[13] M. Jeyakumar; T. Christopher. (2013) Influence of residual stresses on failure pressure of cylindrical pressure vessels.
Chinese Journal of Aeronautics, 26(6), P. 1415-1421.
[14] Sabouri-Ghomi, Saied; Gholhaki, Majid. (2008). Discussion of “Framed Steel Plate Wall Behavior under Cyclic Lateral Loading” by Hong-Gun Park, Jae-Hyuk Kwack, Sang-Woo Jeon, Won-Ki Kim, and In-Rak Choi. Journal of Structural Engineering, 134(10), P. 1680-1681.
[15] Smith, M. (2009). ABAQUS/Standard User's Manual, Version 6.9. Providence, RI: Dassault Systèmes Simulia Corp.
[16] American Society of Civil Engineers. (2013). Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. doi:10.1061/9780784412916.
[17] Uang, C.M. (1991). Establishing R (or Rw) and Cd Factors for Building Seismic Provisions. Journal of structural Engineering, P. 19-28.
[18] Newmark, N.M; Hall, W.J. (1982). Earthquake spectra and design.  Journal of Earthquake Engineering, P. 214-232.