بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع آجر و ملات بر مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زلزله - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه صنعتی شیراز - شیراز - ایران

2 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شیراز - شیراز - ایران

3 گروه مهندسی زلزله - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه صنعتی شیراز - شیراز - ایران

چکیده

آجر و ملات دو مصالح اصلی و تأثیرگذار بر رفتار سازه‌های بنایی هستند. امروزه، آجرهای مختلفی ازنظر جنس، هندسه و مقاومت و ملات‌ها با مشخصات مقاومتی متفاوت در ساخت‌وساز مورداستفاده قرار می‌گیرند که تنوع موجود در انتخاب نوع آجر و عیار ملات می‌تواند مهندسان را در انتخاب مناسب این دو نوع مصالح دچار سردرگمی کند. در این مطالعه آزمایشگاهی، با استفاده از دو نوع آجر رسی پخته توپر (گری) و رسی سوراخ‌دار (سه گل) مرسوم در ساخت سازه‌های بنایی ایران و دو نوع ملات ماسه سیمانی قوی و ضعیف آزمون‌های استاندارد جهت تعیین و مقایسه مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی حاصل صورت گرفت که شامل آزمایش‌های مقاومت فشاری، مقاومت کشش قطری (برشی) و مشخصات چسبندگی اتصال آجر و ملات (مقاومت کشش خمشی و مقاومت برش مستقیم) بود. نتایج حاصل در این مطالعه بررسی شد و بر این اساس مقاومت فشاری منشورهای آجری، مقاومت کشش قطری پانل‌های آجری و مقاومت برش مستقیم منشورهای آجری حساسیت بیشتری به نوع ملات در مقایسه با شکل آجر دارند. همچنین، مشخصات چسبندگی کشش خمشی اتصال آجر و ملات در منشورهای آجری به دلیل وجود سوراخ و امکان قفل شوندگی بین آجر‌ها حساسیت بیشتری به شکل آجر در مقایسه با نوع ملات دارد. درمجموع، بین تمام حالت‌های موردبررسی نمونه‌های بنایی با آجرهای سوراخ‌دار با ملات قوی عملکرد بهتری را داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on Effect of Brick and Mortar Types on Mechanical Properties of Masonry Prisms

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Dehghan 1
  • Vahid Baneshi 2
  • Sadollah Yousefi Kahnooj 2
  • Mohammad Amir Najafgholipuor 3
1 Civil and Environmental Engineering Department - Shiraz University of Technology - Shiraz - Iran
2 Civil and Environmental Engineering Department - Shiraz University of Technology - Shiraz - Iran
3 Civil and Environmental Engineering Department - Shiraz University of Technology - Iran - Shiraz
چکیده [English]

Brick and mortar are two main materials which have great influence on the behavior of masonry structures. Nowadays, bricks with different shapes, ingredients and strength and mortars with various strength characteristics are used in construction, where this diversity may confuse engineers to choose these two types of materials properly. In this experimental study, using two conventional types of solid and hollow burnt clay bricks in masonry construction of Iran and two types of strong and weak cement-sand mortars, standard tests were performed to determine and to compare the mechanical properties of masonry prisms, including compressive strength and diagonal-tensile (shear) strength and brick-mortar bond properties including flexural tensile and direct shear strengths. The results showed that the compressive strength of brick prism, the diagonal-tensile strength of brick panel, and direct shear strength of brick prism are more sensitive to the type of mortar compared to the shape of brick. Moreover, the flexural tensile bonding properties of brick prisms, due to presence of holes in the bricks and the possible interlocking, is more sensitive to the shape of brick compared to the mortar type. In general, among all the studied cases masonry specimens with hollow bricks and strong mortar have better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brick-mortar bond
  • Burnt clay Brick
  • Masonry wall
  • Mechanical Properties
  • Mode of Failure
  • Strong and Weak Mortar
[1] Kaushik, H. B., Rai, D. C., & Jain, S. K. (2007). Stress-strain characteristics of clay brick masonry under uniaxial compression. Journal of materials in Civil Engineering, 19(9), 728-739.
[2] Gumaste, K. S., Rao, K. N., Reddy, B. V., & Jagadish, K. S. (2007). Strength and elasticity of brick masonry prisms and wallettes under compression. Materials and structures, 40(2), 241-253.
[3] Wu, F., Li, G., Li, H. N., & Jia, J. Q. (2013). Strength and stress–strain characteristics of traditional adobe block and masonry. Materials and structures, 46(9), 1449-1457.
[4] Mohamad, G., Lourenço, P. B., Roman, H. R., Barbosa, C. D. S., & Rizzatti, E. (2012). Stress-strain behavior of concrete block masonry prisms under compression. 15th International brick and block masonry conference. Florianopolis, Brazil, 1-8.
[5] Singh, S. B., & Munjal, P. (2017). Bond strength and compressive stress-strain characteristics of brick masonry. Journal of Building Engineering, 9, 10-16.
[6] Sarangapani, G., Venkatarama Reddy, B. V., & Jagadish, K. S. (2005). Brick-mortar bond and masonry compressive strength. Journal of materials in civil engineering, 17(2), 229-237.
[7] Sathiparan, N., Anusari, M. K. N., & Samindika, N. N. (2014). Effect of void area on hollow cement masonry mechanical performance. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(11), 7569-7576.
[8] Thamboo, J. A., Dhanasekar, M., & Yan, C. (2013). Flexural and shear bond characteristics of thin layer polymer cement mortared concrete masonry. Construction and Building Materials, 46, 104-113.
[9] Thamboo, J. A., & Dhanasekar, M. (2015). Characterisation of thin layer polymer cement mortared concrete masonry bond. Construction and Building Materials, 82, 71-80.
[10] Reddy, B. V., & Gupta, A. (2008). Influence of sand grading on the characteristics of mortars and soil–cement block masonry. Construction and Building Materials, 22(8), 1614-1623.
[11] Dehghan, S. M., Najafgholipour, M. A., Baneshi, V., & Rowshanzamir, M. (2018). Mechanical and bond properties of solid clay brick masonry with different sand grading. Construction and Building Materials, 174, 1-10.
[12] Thamboo, J. A. (2020). Material characterisation of thin layer mortared clay masonry. Construction and Building Materials, 230, 116932.
[13] Jiao, Z., Wang, Y., Zheng, W., Huang, W., & Zhao, Y. (2019). Bond properties of alkali-activated slag concrete hollow block masonry with different mortar strength grades. Construction and Building Materials, 216, 149-165.
[14] Endo, Y., Yamaguchi, K., Hanazato, T., & Mishra, C. (2020). Characterisation of mechanical behaviour of masonry composed of fired bricks and earthen mortar. Engineering Failure Analysis, 109, 104280.
[15] ASTM C150-16. (2016). Standard Specification for Portland Cement. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[16] ASTM C144-11. (2011). Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[17] ASTM C109-07. (2007). Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[18] ASTM C1437-07. (2007). Standard Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[19] ASTM C469-14. (2014). Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[20] ASTM C67-10. (2010). Standard Test Methods for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[21] ASTM C305-10. (2010). Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[22] ASTM C1314-10. (2010). Standard Test Method for Compressive Strength of Masonry Prisms. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[23] ASTM E519-12. (2012). Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[24] ASTM E518-03. (2003). Standard Test Methods for Flexural Bond Strength of Masonry. Annual book of ASTM standards. West Conshohocken, PA, USA: American Society of Testing Materials.
[25] De Vekey, R. C. (1996). Determination of shear strength index for masonry unit/mortar junction. Matériaux et constructions, 29(192), 459-463.
[26] ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02, Building code requirements for masonry structures, Masonry standards joint committee (MSJC), American concrete institute, The masonry society, Detroit, USA, 2002.
[27] IS 2250-1995. Indian standard code of practice for preparation and use of masonry mortars, 5th Rev., Bureau of Indian standards, New Delhi, India, 1995.