تعیین دوره تعمیر و نگهداری بهینه به منظور حداقل‌سازی هزینه چرخه عمر و حداکثرسازی شاخص‌های عملکردی و قابلیت اطمینان پل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم

2 استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

3 استادیار موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران

چکیده

پل یکی از اجزای مهم راهسازی است که همواره نیازمند توجه خاص در تمام دوران طراحی و اجرا و بهره‌برداری می‌باشد. برای اطمینان از این که پل‌‌‌ها به طور مرتب بازرسی و ارزیابی و بهره‌برداری می‌شوند، مدیریتی نیاز است تا با انجام عملیات نگهداری و تعمیرات مناسب، این نیاز در پل‌ها برآورده شود. از اینرو در این مطالعه یک مدل بهینه‌سازی سه هدفه شامل حداقل‌سازی هزینه نگهداری و تعمیرات، حداکثرسازی شاخص عملکرد پل و قابلیت اطمینان پل ها می‌باشد. بدین منظور یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده است. به منظور حل مسئله یک الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات چندهدفه توسعه داده شده است. از حل الگوریتم پیشنهادی جواب‌های پارتو مختلفی به‌دست‌ آمده است طوری که تصمیم گیران می ‌توانند از میان جواب‌های پارتو به‌دست‌آمده، جوابی را برگزینند که در اولویت آن‌ها قرار دارد. همچنین پس از انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای نرخ خرابی و نرخ خرابی در طول اثر مشاهده شده است که با افزایش شماره سناریو در دو حالت که بیانگر افزایش نرخ خرابی و نرخ خرابی در طول اثر می ‌باشد، میزان هزینه‌ ها روند افزایشی و مجموع عملکرد سیستم روند کاهشی داشته است که امری طبیعی و درست به نظر می-رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the optimal maintenance period in order to minimize the life cycle cost and maximize the performance and reliability index of the bridge

نویسندگان [English]

  • Fereidoon Shojaei 1
  • heidar dashti naserabadi 2
  • Mohammad Javad Taheri Amiri 3
1 PhD student, Construction engineering and management, Islamic Azad University, Qeshm international Branch
2 Assistant Professor, Department of civil engineering, Islamic Azad University, Chaloos Branch
3 Assistant professor, Pardisan University of Fereydonkenar, Fereydonkenar, Iran
چکیده [English]

Population growth and development of economic relations have led to increase utilization of transportation infrastructures. The bridge is one of the important components of road construction that always needs special attention during the whole period of design, execution and operation. To ensure that the stairs are regularly inspected, evaluated and operated, management is needed to meet this need in the stairs by performing appropriate maintenance and repairs. Therefore, in this study, a three-objective optimization model includes minimization of maintenance costs, maximization of bridge performance index and reliability of bridges. For this purpose, a complex integer mathematical programming model has been developed. In order to solve the problem, a multi-objective particle mass optimization algorithm has been developed. From the solution of the proposed algorithm, different Pareto answers are obtained so that the decision makers can choose the answer from the obtained Pareto answers that is their priority.Also, after performing a sensitivity analysis on the parameters of failure rate and failure rate during the effect, it has been observed that by increasing the scenario number in two cases, which indicates an increase in failure rate and failure rate during the effect, the amount of costs increases and The overall performance of the system has been declining, which seems natural and correct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge maintenance
  • Reliability
  • Life cycle cost
  • Multi-objective optimization
  • MOPSO
[1]. Joghataee, A., " Guide to the principles of technical management of bridge maintenance", First Edition, Sharif University of Technology Scientific Research Institute (In Persian)
[2]. Ryall M. J (2010) Bridge Management. 2nd ed., Published by Elsevier Ltd.  PP. 1-15, 361-365
[3]. . Joghataee, A., Alikhani, A., " Maintenance of bridges based on Ashto and other sources", First Edition, Sharif University of Technology Scientific Research Institute (In Persian)
[4]. Sergio Valenzuela , Hernan de Solminihac , Tomas Echaveguren, “  Proposal of an Integrated Index for Prioritization of Bridge Maintenance”, ASCE, Journal of Bridge Engineering, Vol. 15, No. 3, 337- 343, )2010(.
[5]. Paolo Bocchini, Dan M. Frangopol, “ A probabilistic computational framework for bridge network optimal maintenance scheduling”, Elsevier BV, Journal of Reliability Engineering & System Safety, Vol. 96, No. 2, 332- 349, 2011  
[6]. Jinsong Zhu, Boqi Liu, “ Performance Life Cost-Based Maintenance Strategy Optimization for Reinforced Concrete Girder Bridges”, ASCE, J. Bridge Eng, Vol. 18, No. 2, 172- 178, 2013  .
[7]. Giorgio Barone, Dan M. Frangopol, Mohamed Soliman, “ Optimization of Life-Cycle Maintenance of Deteriorating Bridges with Respect to Expected Annual System Failure Rate and Expected Cumulative Cost”, ASCE, Journal of Structural Engineering, Vol. 140, No. 2, 04013043, )2014(.
[8]. Xiaofei Hu, Carlos Daganzo, Samer Madanat, “ A reliability-based optimization scheme for maintenance management in large-scale bridge networks”, Elsevier BV, Transportation Research Part C: Emerging, Vol. 55, 166- 178, 2015
[9]. Weili Zhang, Naiyu Wang, (2017), " Bridge network maintenance prioritization under budget constraint", Structural Safety, Volume 67, July 2017, Pages 96-104
[10]. Vera Vujović, (2018), " The Mala Rijeka Bridge - Specificity of maintenance", Procedia Structural Integrity, Volume 13,  Pages 1901-1907
[11]. Hui-Bing Xie, Wen-Jie Wu, Yuan-Feng Wang, (2018), " Life-time reliability based optimization of bridge maintenance strategy considering LCA and LCC", Journal of Cleaner Production" Volume 176, 1 March 2018, Pages 36-45.
[12]. Hashemi Rezvani, S. F., Rajaee, A., (2009), "Cost Effectiveness of Railway Infrastructure Improvement, 8th International Congress of Civil Engineering, Shiraz, Shiraz University (In Persian)
[13]. Amery, M., Yeganeh B ahman., (2009), " Presenting a model for optimizing the maintenance network in the bridge management system", 8th International Congress of Civil Engineering, Shiraz, Shiraz University (In Persian)
[14]. Nasr Azadani, S. M et al., "Improving the maintenance capacity of bridges by prioritizing the existing problems", the first conference on improving the internal capacity with the approach of internal construction, Tehran, Sharif University of Technology Technology Studies Center(In Persian)
[15]. Taheri Amiri, M. J., Haghighi, F., Rahmani Firoozjaee, A., Hematian, M., Javaheri Barforooshi, M., (2018), Optimal allocation of repairs and maintenance of bridges in Mazandaran province in conditions of budget constraint using genetic algorithm. Journal of Transportation Engineering, 10 (2), 199-211 (In Persian)
 [16]. Taheri Amiri, M., Abdollahzadeh, G., Haghighi, F., Neves, J. (2019). "Bridges Risk Analysis in View of Repair and Maintenance by Multi Criteria Decision Making Method (Case Study: Babolsar Bridges)", International Journal of Transportation Engineering, 7(1), 91-114. doi: 10.22119/ijte.2018.118629.1390
[16]. Nili, M.H., Taghaddos, H., Zahraie, B., (2020), "Integrating discrete event simulation and genetic algorithm optimization for bridge maintenance planning",Automation in Construction, Vol 122, 103513