رفتار دینامیکی دیوار برشی بتن مسلح با اتصالات تعویض پذیر تحت اثر بار انفجار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول

2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول

چکیده

مطالعات زیادی در رابطه با روش‌های طراحی دیوارهای برشی بتنی انجام گرفته است، به گونه ای که در این روش‌ها دیواربرشی صلب در نظر گرفته شده و توسط اتصالات خاصی به قاب ساختمانی متصل شده‌اند. اتصالات مذکورکه نقش فیوز را داشته با اشکال متنوعی تعریف شده‌اند. یکی از این تعاریف، دیوار برشی بتنی فیوز دار به روش سیستم SC-RRSCW (Self-Centring Rocking RC Shear Wall) می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رفتار دینامیکی سیستم مورد نظر تحت اثر بار انفجار می‌باشد. برای این مطالعه تاثیر پارامترهای مختلفی چون: ضخامت ورق محاط شده در دیوار، ضخامت ورق خارجی، ضخامت ورق های سخت کننده، قطر بولت های طولی، فاصله مرکز انفجار از دیوار و همچنین جرم مواد منفجره در نظر گرفته شده است. این مطالعه با استفاده از روش عددی اجزا محدود و با بهره گرفتن از نرم افزار آباکوس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده‌اند که به غیر از فاصله از مزکز اتفحار و جرم مواد منفجره متغیرهای باقیمانده تاثیر چندانی در مقادیر انرژی کرنشی و تغییرمکان حداکثر ندارند. همچنین دیده شده است که در تمامی مدل ها در اثر تغییر مشخصات ابعادی اجزای سازه و همچنین تغییر در فاصله و وزن مواد منفجره، هیچ کدام از اجزای سازه ای وارد ناحیه تسلیم خود نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic behavior of RC wall with replaceable connections under explosion load effect

نویسندگان [English]

  • SeyedVahid RazaviTosee 1
  • Saeed Parsafar 2
  • Farhad Abbas Gandomkar 3
  • Negar Samimifar 2
1 Civil Eng. Department, Jundi-shapur University of Technology, Dezful, Iran
2 Jundi-Shapur University of Technology, Dezful Iran
3 Civil Department, Jundi Shapour University of Technology, Dezful
چکیده [English]

Many studies have been done on the design methods of concrete shear walls so that in these methods, shear walls are considered rigid and are connected to the building frame by special connections. These connections, which act as fuses, are defined in various ways. One of these definitions is Self-Centring Rocking RC Shear Wall (SC-RRSCW). The purpose of this study is to investigate the dynamic behavior of the system under the effect of explosion load. For this study, the effect of various parameters such as the thickness of the wall enclosed in the wall, the thickness of the outer sheet, the thickness of the hardening sheets, the diameter of the longitudinal bolts, the distance from the center of the explosion to the wall and the mass of explosives are considered. This study was performed using the finite element numerical method and using Abacus software. The results show that except for the distance from the blast center and the mass of the explosives, the remaining variables have little effect on the maximum strain energy and displacement. It has also been seen that in all models, due to changes in the dimensional characteristics of structural components as well as changes in the distance and weight of explosives, none of the structural components have entered their yield zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • explosion
  • Rc shear wall
  • Rocking System
  • Finite Element
  • Nonlinear dynamic analysis
[1] Parsafar, S., Moghadam, A.S., (2017),  Development of a rocking R/C shear wall system implementing repairable structural fuses, Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran, 9:247–258.
[2] Ministry of Housing and Urban Development. Deputy Minister of Housing and Construction. (2012). National Building Regulations of Iran, Article 21, Passive Defense. Ministry of Roads and City Planning
[3] Farahani, A., and Hadian Fard, M.A. (2010). Investigating the effect of loads caused by explosions on construction structures, 5th National Congress of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
[4] Seifollahi, H., and Morshed, R. (2017). Investigation of the behavior of reinforced concrete slabs under the effect of explosion. Amirkabir Civil Engineering Journal. Volume49 . Number 4, 687-696.
 [5] Coull, A., Smith, B,S., (1967),  Analysis of  shear wall structures: (A Review of Previous Research), The Proceedings of a Symposium on Tall Buildings with Particular Reference to Shear Wall Structures, Held in the Department of Civil Engineering, University of Southampto, 139-155.
[6] Ali, M,M., (2002), Protective design of concrete buildings under blast loading,  Structures Under Shock and Impact VII, N Jones, CA Brebbia and AM Rajendran.
[7] Hayes, J,R., Woodson, S,C., Pekelnicky, R,G., Poland, C,D., Corley, W,G., Sozen, M., Mahoney, M., Hanson, R,D., (2004),  Earthquake resistance and blast resistance: a structural comparison,  13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada.
[8]Wheaton, K., (2005), Blast assessment of load bearing reinforced concrete shear walls, Theses and Dissertations, Lehigh University.
[9] Naito, C,J., Asce, M., Wheaton, K,P., (2006), Blast Assessment of Load-Bearing Reinforced Concrete Shear Walls, Practice periodical on structural design and construction.
[10] Mortezaei, A., (2013), Case study of an earthquake-resistant reinforced concrete building under the impact of an explosion, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Volume 16, Number 1, Semnan.
[11] Akbarpour, A., Mahmoudi Yeganeh, A., (2014), Composite shear wall analysis with explosion load reinforcement, Second National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management.
[12] Yalciner, H., (2014), Structural Response to Blast Loading: The Effects of Corrosion on Reinforced Concrete Structures, Hindawi Publishing Corporation, Shock and Vibration.
[13] Ismail Nia Omran, M., Mollai, S., (2016), Comparison of Behavioral Frames of Reinforced Concrete Frames and Shear Wall System under Explosive Load, Scientific and Extensive Journal of Concrete Materials and Structures, Iranian Concrete Scientific Association, First Year, Second Issue.
 [14] Moghimi, H., Driver, R,G., (2015), Performance assessment of steel plate shear walls under accidental blast loads, Journal of Constructional Steel Research, 106:44–56.
[15] Patel, M,A,R., Parikh, D,K,B., (2015), Effect on Location of Shear Wall with Opening in RC Irregular Structure Subjected to Seismic Load & blast load, International journal of innovative research in technology.
[16] Latifi, M., K., Noorzadeh, B., Motamed Vaziri, A., (2017), Behavior of concrete shear wall behavior with opening under blast loads, International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urbanism of Contemporary Iran.
[17] Shirinzadeh, M., Haghollahi, A., (2016), Performance of shear wall with external reinforcement by CFRP and steel sheets against blast load, Journal of Vibroengineering, 18:2735-2743.
[18] Hassanvand, P., Hosseini, M., Sarvadqad Moghadam, A., Hadiri Rasoul Abadi, M., (2018), Evaluation of Behavioral System Function of Bending Frame and Semi-Burnt Concrete Cutting Wall under Explosive Load, Journal of Structural and Construction Engineering, Volume 5, Number 1, 55-70.
 [19] Ostadhossein, H., Lotfi, S., (2017), Performance of infill stiffened steel panel against blast loading, Latin American Journal of Solids and Structures, 15(2).
[20] Ajimituhuo, J.L., Abejide, O,S., Mangut, S., (2018), Reliability analysis of CFRP shear walls subject to blast loading, Nigerian Journal of Technology (NIJOTECH), 37:626-632.
[21] Ajimituhuo, J,L., Abejide, O,S., (2019), Nonlinear Finite Element Analysis of CFRP Shear Walls Subject to Blast Loading, H. Rodrigues and A. Elnashai (Eds.): GeoMEast, SUCI, 333–345.
[22] Havaee, G., Bayat, A., (2017), Progressive collapse consequent of explosion load effect in reinforced concrete buildings and columns strengthening methods. Journal of Structural Engineering.
[23]American Institute of Steel Construction (AISC), (1997), Floor vibration due to human activity, 11th Steel Design Guide Series.
[24] Bos, F., Casagrande, B., (2003), On-line non-destructive evaluation and control of wood-based panels by vibration analysis. Journal of Sound and Vibration 268: 403-412.
[25] Kamgar, R., Shams, Gh., (1396), The effect of blast load on nonlinear dynamic response of stainless steel core of non-buckling braces. Journal of Modern Defense Science and Technology. Ninth Year. number one. 107-118.