رفتار کمانشی شبکه های دو لایه فضاکار تخت مختلط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ‌ایران

2 رئیس انجمن سازه های فضارکار ایران و دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکترای مهندسی سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران و معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تهران، ‌ایران

چکیده

بمنظور شناخت بهتر از رفتار سازه ای شبکه های دو لایه تخت مختلط در مقیاس واقعی و در ابعاد متفاوت، نتایج مطالعات تحلیلی درخصوص تاثیر لایه بتنی بصورت عملکرد مرکب با شبکه تخت دولایه فضاکار در رفتار کمانشی شبکه در این مقاله ارائه شده است. ابتدا مشخصات هندسی مدلهای اولیه به دهانه 15، 30 و60 متر به روش چگالی وزنی تعیین شده و به منظور بهره‌گیری از قابلیت های تحلیلی نرم افزار آباکوس، مدل های انتخابی با المانهای تیر دراین نرم افزار مدلسازی شده اند. با انجام تحلیل های خطی استاتیکی و کمانش الاستیک نه تنها رفتار اولیه و ظرفیت کمانش الاستیک مدلهای سازه ای ارزیابی شده است بلکه مطالعات تکمیلی و رفتار پس کمانش با در نظر گرفتن دو عامل غیر خطی مصالح و هندسی صورت گرفته است. نتایج مطالعات انجام شده در این تحقیق نشان داد اجرای دال بتنی بطور متوسط 2/29 درصد صرفه جویی در مصرف فولاد و بیش از 24/61 درصد کاهش خیز در بر دارد. این نتایج نشان می دهد ظرفیت کمانش الاستیک که یکی از شاخص های مهم در سازه های فضاکار بشمار می رود با اجرای دال بتنی روی مدل های سازه ای بطور میانگین 62/93 درصد ارتقاء یافته است. نتایج تحلیل‌های غیرخطی که برای بررسی رفتار پس کمانش مدلهای سازه ای صورت گرفته است نشان می دهد، مرکب سازی شبکه های دولایه ایده موثری است که نه تنها ظرفیت اولیه این مدلها را بطور متوسط بیش از 98 درصد نسبت به مدل های غیرمختلط ارتقاء داده بلکه با بهبود رفتار پس کمانش، مانع خرابی پیشرونده و شکست ناگهانی این نوع سازه ها می گردد که خود یکی از ویژگی های مهم سازه های ایمن به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Buckling behavior of composite double-layer space-grid structures

نویسندگان [English]

  • Parviz Shahbazi Rveshti 1
  • Shahrokh Maalek 2
  • Reza Akbari 3
1 PhD Candidate, Department of Civil Eng., Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 President, Iranian Institute of Spatial Structures and Faculty Member, School of Civil Eng., Univ. of Tehran, Iran
3 Senior Bridge and Structural Engineer, Road Maintenance and Transportation Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to better understanding the structural response of double-layer flat grids, the effects of using of a reinforced concrete (RC) topping in composite action with double-layer space-grid structures on the buckling behavior of such grids are studied. Both non-composite and composite flat grids (with and without any integral RC topping) with different span lengths are considered. The base models with span lengths of 15, 30 and 60 meters are initially selected and designed employing the well-known weight–density procedure. The finite element models are then developed in the ABAQUS environment with special consideration in the modeling procedure for beam type elements of pin connections at two ends in order to employ the capabilities of the software for buckling and post-buckling analyses. Elastic buckling analyses as-well-as non-linear analyses incorporating both the geometric and material non-linearities emphasizing the structural stability and post-buckling behavior are performed. It was found that the presence of a RC cover in composite action with double-layer flat grids can lead a decrease in the weight of steel around 29 % as-well-as maximum vertical deflection around 61 %. The presence of a RC layer can also improve the elastic buckling capacity up to 94 %. The results showed that the ultimate strength of such structures in composite state increases significantly. Finally, the RC layer can improve the post-buckling behavior which can lead an increase in the structural reliability from progressive failure or sudden loss of the structural strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space grids
  • Double-layer grids
  • Composite structures
  • Buckling
  • Post-buckling
[1] Castillo, H. (1967), A space frame construction with steel and reinforced concrete-tridilosa spatial structure, In: Davies, R. M. (Ed.), Space Structures, Blackwell Scientific Publisher, Oxford: pp1089-1093.
[2] Al-Bazzaz, A. J. (1976), An investigation into composite double layer space grid structures, PhD thesis, University of Strathclyde.
[3] Soare M. V, Crainicescu. M & Tarog. D, (1985), Double layer grids with steel members and reinforced concrete slabs. Int. Journal of space structures, Vol 1, No 1,27-32,1985
[4] El-Sheikh, A. I. and Mc Contvd, R. E. (1993), Experimental study of behaviour of composite space trusses, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.119, No. (3): pp. 747-766
[5] El-Sheikh, A. I. (1996), Effect of Composite Action on Space Truss Behaviour: Overview. International Journal of Structures, 16 (2). pp. 57-72.
[6] El-Sheikh A. I. (1999), Design of Top Concrete Slabs of Composite Space Trusses, Structural Engineering and Mechanics, Vol.7, No. (3), pp.319-330.
[7] Lakshmikandhan.K. N, et al, (2010), Parametric Studies on the Behavior of Steel and Composite Space Structures, International Journal of Space Structures Vol. 25 No. 3 2010
[8] Lakshmikandhan.K. N, et al, (2010), Comparative study on steel and concrete composite space structures, Journal of Structural Engineering, Vol. 37, No. 3, August-September 2010 pp. 180–187
[9] Sangeetha. P, Dr. R. Senthil. (2014), Analytical Study on behavior of the Composite space truss", IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684, p-ISSN: 2320-334X PP 01-05
[10] El-Shami M, Mahmoud S, Elabd M (2018), Effect of floor openings on the capacity of composite space trusses. Journal of King Saud University - Engineering Sciences 30(2): 130-140.
[11] Gasii GM (2018) The steel and concrete composite cable space frames. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering, and Geodesy, Sofia, 51(4): 67-75.
[12] Maalek S, Maalek R, Maalek B (2018), Intrinsic Characteristics of Composite Double Layer Grid Bridge Superstructures. Proceedings of the 10th International Conference on Short and Medium Span Bridges (CSCE 2018), Quebec City, Canada.
[13] Sangeetha. P, (2020), Analytical Study on the behavior of Composite space truss structures with openings in a concrete slab. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS,E-ISSN 2450-8594, CEER 2020; 30 (3): 0265-0280, DOI: 10.2478/ceer-2020-0044
[14] Shahbazi-Reveshti. P, Shahrokh. M, Akbari. R (2020), Buckling behaviour of composite double layer braced barrel vaults, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings, https://doi.org/10.1680/jstbu.19.00148, ISSN 0965, E-ISSN 1751-7702
[15] Welington V. Silva, et al, (2020), Experimental Analysis of Space Trusses Using Spacers of Concrete with Steel Fiber and Sisal Fiber, Materials 2020, 13, 2305; doi:10.3390/ma13102305
[16] Chilton John, (2000). Space Grid Structures. Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 225 Wildwood Avenue, Woburn, MA 01801-2041, pp191.