پیش بینی اثر انگیزش نیروی انسانی بر عملکرد پروژه های ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

انگیزش یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساخت است به گونه ای که افزایش و کاهش آن می تواند عملکرد پروژه را تا حد قابل توجهی بهبود دهد یا با افت روبرو سازد. با وجود گام برداشتن صنعت ساخت در مسیر استفاده از تکنولوژی های پیشرفته، اما همچنان منابع انسانی یکی از ستون های اصلی این صنعت بشمار می آید. از این رو، ضرورت دارد به ارتباطات، انگیزش و زیر عوامل موثر در آن اهتمام لازم ورزید. هدف از تحقیق پیش رو پیش بینی اثر انگیزش نیروی انسانی بر عملکرد پروژه های ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم است. برای این هدف ابتدا مهمترین عوامل موثر بر انگیزش منابع انسانی پروژه های ساخت شناسایی شده اند سپس با استفاده از روش پویایی سیستمی مدل پویا انگیزش منابع انسانی پروژه های ساخت توسعه داده شده است. بدین طریق امکان شبیه سازی و تخمین اثر انگیزش بر عملکرد پروژه های ساخت فراهم گردیده است. جهت اعتبارسنجی، اطلاعات لازم مدل شبیه سازی توسعه داده شده برای یک پروژه مسکن جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد با 2برابر کردن میزان انگیزش نیروی کار، زمان پروژه تا حدود نصف و هزینه پروژه به میزان 25% کاهش یافته است. با استفاده از مدل شبیه ساز، می توان اثر انگیزش بر بهره وری نیروی انسانی و عملکرد پروژه را پیش بینی و ارزیابی نمود. نهایتا، با استفاده از این مدل می توان برنامه ریزی لازم جهت افزایش انگیزش نیروی انسانی قبل و درحین اجرای پروژه را انجام و سیاست های لازم جهت بهبود عملکرد آن را اعمال نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Effects of Human Resource Motivation on Construction Projects Performance using System Dynamics

نویسنده [English]

 • Shahin Dabirian
Art University of Isfahan
چکیده [English]

Although advanced technologies have been emerged in construction projects, this industry is still mostly based on human resources. Motivation is known as one of the most important factors affecting labor productivity in construction projects which has a considerable effect on project performance. The aim of this research is to estimate the effects of labor motivation on construction projects performance using system dynamic (SD). In this research, the most important factors affecting the workforce motivation of construction projects have been identified in the first step. Then, using system dynamics (SD), a dynamic model of labor motivation in construction projects has been developed. In order to validate the model, the necessary information of developed model has been collected for a housing project. Based on the real case for validating the model, the paper discusses the potential benefits of the model, including: having a systematic and holistic view, considering dynamic the workflow and workforce motivation, identifying alternative strategies for performance improvement and simulating the reality of the projects in a virtual model.The presented model is capable of predicting the effects of motivation on labor productivity and project performance. Using this model, the necessary planning can be done to enhance the labor motivation before any action. Also, the necessary decision can be made to improve project performance in any stage of construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motivation
 • Human Resource Management
 • Construction Projects
 • Simulation
 • System Dynamics
 • [1] Abdulaziz M. Jarkas and Milan Radosavljevic. (2012). Motivational Factors Impacting The Productivity of Construction Master Craftsmen in Kuwait. Journal of Management in Engineering (ASCE) ME.1943-5479.0000160
 • [2] Maslow AH. (1970). A theory of human motivation. In: Vroom VH, Deci EL, editors. Management and Motivation. Harmondsworth: Penguin Books.
 • [3] Herzberg F, Mausner B, Snyderman BB. (1967) the motivation to work. New York: John Wiley and Sons, Inc;
 • [4] Lam, S. and Tang, C. (2003). Motivation of Survey Employees in Construction Projects, Journal of Geospatial Engineering, 5(1), 61-66.
 • [5] Jarkas, A. (2012). Buildability Factors Influencing Concreting Labour Productivity, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, 138(1), 89-97.555.
 • [6] Mansfield, N R and Odeh, N S. (1989). ‘Motivational factors in construction projects: a review of empirical motivation studies from the US construction industry’ Proc. Inst. Civil Eng. - Part I Vo186 pp 461-470.
 • [7] Taylor,F.W. (1911). Scientific Management, New York,harper.
 • [8] McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • [9] Ouchi, W. (1981). Theory Z: How American Business can Meet Japanese Challenge, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Laufer A.(1980). Assessment of financial incentive programs for the construction labour force: a delphi analysis. A thesis submitted for the fulfilment of PhD, University of Texas at Austin, Texas.
 • Vroom, V. (1964). Work and Motivation, John Wiley, NY.
 • Latham, G. and Pinder, C. (2005). Work Motivation Theory and Research at the Dawn of the Twenty-First Century, Annual Review of Psychology, 56(1), 485-516.
 • Lawler, E. (1973). Motivation in Work Organization, Books Cole, Monterey, California.
 • Schrader CR. Motivation of the construction craftsmen. (1972). Journal of the Construction Division, ASCE;98(Sept):260.
 • Hazeltine, C. (1976). Motivation of Construction Workers, Journal of the Construction Division, ASCE, 102(3), 497-509.
 • Borcherding, J. And Oglesby, C. (1974). Construction Productivity and Job Satisfaction, Journal of the Construction Division. ASCE, 100(3), 413-431.
 • Mansfield, N R and Odeh, N S. (1991). Issues affecting motivation on construction projects. International Journal of Project Management. 0263-7863/91/02009346.
 • Larsson, J., Eriksson, P. E. and Pesämaa, O. (2018). "The importance of hard project management and team motivation for construction project performance", International Journal of Managing Projects in Business, https://doi.org/10.1108/IJMPB-04-2017-0035
 • Thomas, S., Skitmore, M., Lam, K. C and Poon., A. W. C. (2004). Demotivating factors influencing the productivity of civil engineering projects. International Journal of Project Management 22 (2004) 139–146.
 • Johari, S. and Jha, K.N. (2020). "Impact of Work Motivation on Construction Labor Productivity", Journal of Mangement in Engineering (ASCE). DOI: 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000824.
 • (2020). A hybrid framework to model factors affecting construction labour productivity: Case study of Iran
 • Rodrigues, A. (1994). The role of system dynamics in project management: A comparative analysis with traditional models", International System Dynamics Conference.
 • Mawdesley, M.J. and Al-Jibouri, S. (2010). Modelling construction project productivity using systems dynamics approach", International Journal of Productivity and Performance Management, 59(1), pp. 18-36.
 • (2000). Business Dynamics: System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, New York, NY, pp. 191– 232.