اولویت‌بندی عوامل افزایش ریسک ایمنی در پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های حرارتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

چکیده

نیروگاه‌های حرارتی از نقطه نظر بروز حوادث شغلی از کانون‌های فوق العاده حساس در ایران به شمار می‌رود. برای کنترل حوادث شغلی در این حوزه اولین گام شناسایی علل بروز آنهاست. در این تحقیق برای نخستین‌بار از تکنیک دیمتل‌فازی و روش دالالا جهت ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک‌های ایمنی در پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های حرارتی بهره گرفته شده است. این تحقیق بصورت خبره محوره انجام گرفته است به همین منظور 15 نفر از خبرگانی که دارای سابقه کاری مناسب و آشنایی با ریسک و مدیریت ریسک داشتند بصورت هدفمند انتخاب گردیدند. تعداد 17 شاخص در سه بعد انسانی، تجهیزات و مدیریتی بر اساس مرور ادبیات و پیشینه تحقیق استخراج و توسط پرسشنامه به تایید خبرگان این صنعت رسید. سپس با استفاده از روش دیمتل‌فازی به بررسی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص‌ها پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد در بین زیرمعیارهای انسانی، نبود آموزش و تمرین ایمنی از بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری برخوردار است؛ در بین زیرمعیارهای تجهیزات، عدم وجود تجهیزات کمک‌های اولیه از بیشترین تاثیرگذاری و معیار عدم تعمیر و نگهداری مناسب از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. در بین زیرمعیارهای مدیریتی نیز عدم رهبری و حمایت مدیران ارشد سازمان به مساله ایمنی از بیشترین تاثیرگذاری و عدم ایجاد فرهنگ ایمنی از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. در پایان با استفاده از روش دالالا به رتبه‌بندی عوامل پرداخته شد؛ نتایج حاکی از آن است که در بین زیرمعیارهای انسانی؛ نبود آموزش و تمرین ایمنی، در بین زیرمعیارهای تجهیزات؛ عدم تعمیر و نگهداری مناسب و در بین زیرمعیارهای مدیریت؛ عدم برنامه‌ریزی و پیشگیری مناسب رتبه‌های اول را کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing safety risk factors in thermal power plant construction projects

نویسندگان [English]

  • Ali Parvari 1
  • reza godarzi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 M.Sc., Department of Civil Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
چکیده [English]

Thermal power plants are one of the most sensitive centers in Iran in terms of occupational accidents. The first step in controlling occupational accidents in this area is to identify their causes. In this research, for the first time, the dimethophase technique and Dalalah method have been used to evaluate and rank safety risks in thermal power plant construction projects. This research has been conducted as an expert-centered. For this purpose, 15 experts with appropriate work experience and familiarity with risk and risk management were purposefully selected. A total of 17 indicators in three dimensions of human, equipment and management were extracted based on literature review and research background and were approved by industry experts through a questionnaire. Then, the effect and effectiveness of the indices were investigated using the dimethophase method. The results show that among the human sub-criteria, the lack of safety training and practice is the most effective; Among the equipment sub-criteria, the lack of first aid equipment is the most effective and the criterion of lack of proper maintenance is very effective. Among the management sub-criteria, the lack of leadership and support of senior managers of the organization on the issue of safety is the most effective and the lack of creating a safety culture is very effective. In the end, the factors were ranked using the Dallah method; The results indicate that among the human sub-criteria; Lack of safety training and practice among equipment sub-criteria; Lack of proper maintenance and management sub-criteria; Lack of proper planning and prevention have gained the first ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk"
  • " Safety"
  • "Thermal Power Plant"
  • " Dimethyl Phase"
  • "Dalalah Method
 [1] Behm M. (2005). Linking construction fatalities to the design for construction safety concept. Journal of Safety Science. 43(8), 589-611.
 [2] DarbarRazavi, M., Rajaei H., Gerami, M. (2011). Identifying the Factors Affecting Safety Performance in Construction Projects, Second International Conference on Strategic Project Management.
[3] Shariat, SM. and Monavari, SM.)2008.( Introduction to Environmental Impact Assessment. Tehran: Environmental Organization Publications,115-270.
[4] Lingard, HC., Cooke, T., Blismas, N. (2010). Safety climate in conditions of construction subcontracting: a multi‐level analysis. Journal of  Construction Management and Economic, 28(8), 813–825.
[5] Goodarzi, R., Arghami, SH., Pouyakian, M. (2016). Identification of factors affecting safety culture in Iranian thermal power plants. Journal of Occupational Health Engineering, 3(2),12-20.
[6] Modari, M., DashtiShiramin, M., KarimiShirazi, H. (2019). Identification and Prioritization of Influencing Factors on Safety Performance with hybrid Fuzzy DEMATEL and Analytical Network Process Approach (DANP)(Case Study: A Combined Cycle Power Plant). Journal of Health and Safety at Work, 9(1), 49-60.
[7] Mohajer, M., Ardeshir, A. (2016). Safety Risk Analysis of Construction Projects Using AHP-DEA Integrated Method. Amirkabir Jounrnal of Civil Engineering, 48(3), 217-226.
[8] MohammadiKhah, S., Khosravan, Sima. (2018). Identification and Prioritization of Safety Risks in Petrochemical Port of Imam Port by ANP Network Analysis Process Technique. In: Second National Conference on New Topics in Computer and Information Technology. Mahshar: Khuzestan Province Computer Guild Organization, 2-10.
[9] TaherKhani, F., MirzaEbrahimTehrani, M., Melmasi, S. (2017). safety risk management based on fuzzy logic at underground projects. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 4(3), 49-62.
[10] HosseiniDehshiri, SJ., Arab, A., Mohaghar, A. (2016). Identification and Prioritization of Human Resources Risks Based on Fuzzy DEMITEL. In: International Conference on Industrial Engineering and Management. Tehran: Permanent Secretariat of Conference, 3-15.
[11] Hatefi, SM., Heydari, Ali. (2019). Evaluating Construction Projects based on the Risk Factors by using an Integrated Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR Model. Journal of  Structural and Construction Engineering, 5(4), 156-175.
[12] Xie, X., Guo, D. (2018). Human factors risk assessment and management: process safety in engineering. Process Safety and Environmental Protection, 113, 467-482.
[13] Adeleke, AQ., Bahaudin, AY., Kamaruddeen, AM., Bamgbade, JA., Salimon, MG., Khan, MW., Sorooshian, S. (2018). The Influence of Organizational External Factors on Construction Risk Management in Nigerian Construction Companies. Safety and Health at Work,  9(1), 115-124.
[14] Ning, X., Qi, J., Wu, C. (2018). A quantitative safety risk assessment model for construction site layout Planning. Safety Science, 104, 246-259.
[15] Rezaiean, A., Hoseini, SA. (2019). Selecting the Optimal Building System Using Multiple Criteria Decision Making Emphasising on Three Methods of TOPSIS , SAW, AHP. Journal of  Structural and Construction Engineering, 2(2), 156-175.
[16] Yeh, TM., Huang, YL. (2014). Factors in determining wind farm location: Integrating GQM, fuzzy DEMATEL, and ANP. Journal of  Renewable Energy, 66, 159-169.
[17] Dalalah, D., Hayajneh, M., Batieha, F. (2011). A fuzzy multi-criteria decision making model for supplier selection. Expert systems with applications, 38.