بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه دانشمندان و پژوهشگران به دنبال روش‌هایی جهت کاهش هزینه‌های ساخت و افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌ها هستند. یکی از روش‌های مناسب به‏منظور دست‏یابی به این اهداف؛ استفاده از میراگر جرمی می‏باشد که سبب بهبود عملکرد سازه در برابر بارهای باد و بارهای لرزه‌ای می‌شود. در این مقاله ابتدا یک مدل برای میراگر جرمی با سختی نرم‌شونده ارائه شده است. سپس جهت حل معادلات غیرخطی، از روش نیوتن – رفسون استفاده گردید. هم‏چنین به‌منظور صحت‌سنجی روش به‏کار برده شده در این مقاله، به مدل‌سازی و تحلیل یک سازه یک درجه آزادی به همراه میراگر جرمی غیرخطی، به‏صورت تئوری و آزمایشگاهی پرداخته و در انتها برای بهبود عملکرد میراگر، میراگر در حالت نیمه‌فعال به‏کار برده شد. مدلسازیها و تحلیل‏های رایانه‌ای با به‌کارگیری نرمافزار MATLAB انجام گردید و برای به وجود آوردن حالت نیمه فعال در سازه از کنترلکننده فازی استفاده شد. هم‏چنین جهت بررسی هر چه بهتر عملکرد میراگر جرمی پیشنهادی، یک سازه‌ی فولادی یازده طبقه تحت زلزله نورثریج و زرند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل سازه در حالت‌های بدون میراگر و با میراگر جرمی دارای سختی نرم‌شونده، نشان داد حضور میراگر جرمی موجب کاهش جابجایی‌ها گردیده است. این کاهش جابجایی‌ها در زلزله نورثریج و زرند برای طبقه زیر میراگر به ترتیب 55 درصد و 44 درصد به‏دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of New Proposed Model for Mass Damper with Geometrically Nonlinear Stiffness

نویسندگان [English]

  • Karim Badamchi 1
  • Mohammad Khalil Khalili 2
  • Kia Badamchi 3
1 Assistant Professor, dept. of Civil Engineering, Univ. of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Ph.D. Candidate, dept. of Civil Engineering, Univ. of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Ph.D. Candidate, dept. of Civil Engineering, Univ. of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

Many studies have been conducted showing that the mass damper improves the performance of structures against wind loads and seismic loads. This paper presents a model for passive tuned mass damper with softening stiffness; the Newton−Raphson method and state space were used to solve nonlinear equations of motion. To evaluate the performance of the proposed mass damper, an 11-storied steel structure subjected to the Northridge and Zarand earthquakes was evaluated. This structure was initially modelled and analysed without a damper and with the softening PTMD. Then the effect of varying angles of the mass damper was investigated; eventually the damper was converted into a non-linear semi-active tuned mass damper. To reduce the displacements of the damper, fuzzy control was used for the controller. The results show that the proposed mass damper with a 60-degree angle could reduce the displacement in the earthquakes of Northridge and Zarand by 48.8 and 36.2% on an average. The results of using different angles suggest that a 45-degree angle makes for the most favourable performance for the structure and mass damper. It points out that in the use of an isolator for the 11th floor, this floor has the potential for higher displacement than any other floor, but, in this article, using the controller and the proposed semi-active damper, it has been shown that this floor can also experience lower displacement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear tuned mass damper
  • Semi-active tuned mass damper
  • Softening stiffness
  • Nonlinear analysis
  • The Newton−Raphson method
  • Geometrically nonlinear behavior
[1] Soto, M.G., and Adeli, H. (2013). Tuned mass dampers. Archives of Computational Methods in Engineering, 20(4), 419-431.
[2] Zahrai, S.M., Zare, A., Khalili, M.K., and Asnafi, A. (2013). Seismic design of fuzzy controller for semi-active tuned mass dampers using top stories as the mass. Asian Journal of Civil Engineering, 14(3), 383-396.
[3] Chesné, S., Inquieté, G., Cranga, P., Legrand, F., and Petitjean, B. (2019). Innovative hybrid mass damper for dual-loop controller. Mechanical Systems and Signal Processing, 115, 514-523.
[4] Nagarajaiah, S. (2009). Adaptive passive, semiactive, smart tuned mass dampers: identification and control using empirical mode decomposition, Hilbert transform, and short‐term Fourier transform. Structural Control and Health Monitoring, 16(7‐8), 800-841.
[5] M. Rafieipour, M.H., Ghorbani-Tanha, A.K., Rahimian, M., and Mohammadi-Ghazi, R. (2014). A novel semi-active TMD with folding variable stiffness spring. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 13(3), 509-518.
[6] Khalili, M.K., (2010). Design of fuzzy controller for semi-active mass dampers of structures. M.Sc. Thesis. University of Yasouj. Faculty of engineering. Department of civil engineering.
[7] Chey M.H., Chase J.G., Mander J.B., and Carr A.J. (2010). Semi-active tuned mass damper building systems: design. Journal of Earthquake Engineering Structural Dynamics, 39, 119-139.
[8] Chey M.H., Chase J.G., Mander J.B., and Carr A.J. (2010). Semi-active tuned mass damper building systems: application. Journal of Earthquake Engineering Structural Dynamics, 39: 69-89.
[9] Fang, H., Liu, L., Zhang, D., and Wen, M., (2019). Tuned mass damper on a damped structure. Structural Control and Health Monitoring, 26(3), e2324.
[10] Elias, S., and Matsagar, V. (2018). Wind response control of tall buildings with a tuned mass damper. Journal of Building Engineering, 15, 51-60.
[11] Wang, W., Hua, X., Chen, Z., Wang, X., and Song, G. (2019). Modeling, simulation, and validation of a pendulum‐pounding tuned mass damper for vibration control. Structural Control and Health Monitoring, 26(4), e2326.
[12] Lu, X., Zhang, Q., Weng, D., Zhou, Z., Wang, S., Mahin, S.A., Ding, S., and Qian, F. (2017). Improving performance of a super tall building using a new eddy‐current tuned mass damper. Structural Control and Health Monitoring, 24(3), 1882-1898.
[13] Zhang, H.Y., and Zhang, L.J. (2017). Tuned mass damper system of high-rise intake towers optimized by improved harmony search algorithm. Engineering Structures, 138, 270-282.
[14] Edalath, S., Kukreti, A.R., and Cohen, K. (2013). Enhancement of a tuned mass damper for building structures using fuzzy logic. Journal of Vibration and Control, 19(12), 1763-1772.
[15] Di Matteo, A., Pirrotta, A., and Tumminelli, S. (2017). Combining TMD and TLCD: analytical and experimental studies. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 167, 101-113.
[16] Wang, D., Wu, C., Zhang, Y., and Li, S. (2019). Study on vertical vibration control of long-span steel footbridge with tuned mass dampers under pedestrian excitation. Journal of Constructional Steel Research, 154, 84-98.
[17] Elias, S., Matsagar, V., and Datta, T.K. (2019). Along‐wind response control of chimneys with distributed multiple tuned mass dampers. Structural Control and Health Monitoring, 26(1), 2275-2300.
[18] Shi, W., Wang, L., Lu, Z., and Wang, H. (2019). Experimental and numerical study on adaptive-passive variable mass tuned mass damper. Journal of Sound and Vibration, 452, 97-111.
[19] Khalili, M.K., and Badamchi, K. (2017). Use mass damper with nonlinear stiffness and semi-active damping. Sharif Journal of Civil Engineering, 33, 47-54.
[20] Dziedziech, K., Ghosh, A., Iwaniec, J., Basu, B., Staszewski, W.J., and Uhl, T. (2018). Analysis of tuned liquid column damper nonlinearities. Engineering Structures, 171, 1027-1033.
[21] Zhu, W.Q., Luo, M., and Dong, L. (2004). Semi-active control of wind excited building structures using MR/ER dampers. Probabilistic Engineering Mechanics, 19(3), 279-285.
[22] Sadek, F., Mohraz, B., Taylor, A.W., and Chung, R.M. (1997). A method of estimating the parameters of tuned mass dampers for seismic applications. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 26(6), 617-635.