بررسی سه بعدی تونل‌زنی به روش اتریشی در مجاورت فونداسیون‌های عمیق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

با افزایش روزافزون جمعیت، شهرها نیازمند سازه‌های بلندمرتبه برای زندگی ساکنان و سازه‌های سنگینی همچون پل‌ها برای دسترسی‌های سریع‌تر جمعیت می‌باشند. همینطور در شهر‌های بزرگ نیازمند تونل‌هایی برای مقاصد مختلف همچون جابجایی تاسیسات، معابر خودروها و تونل‌های مترو که یکی از دغدغه‌های مهندسین می‌باشد. از طرفی اکثر این تونل‌ها در شهرها در مجاورت سازه‌های سنگینی که عمدا دارای فونداسیون‌های عمیق و نیمه عمیق می‌باشند احداث می‌شوند. حفاری تونل باعث ایجاد جابجایی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در سطح زمین شده است که این تاثیرات در شمع‌های موجود در مجاورت محل حفاری تونل بیشتر می‌باشد. طوری‌که جابجایی‌های شکل گرفته در زمین به شمع‌ها انتقال یافته و باعث ایجاد نیروی محوری در شمع می‌گردد. تمامی این بررسی‌ها حول اثرات حفاری بر روی سازه‌ها و شمع‌های مجاور از منظر ضریب ایمنی حفاری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به تحلیل سه‌بعدی با استفاده از نرم‌افزار المان محدود ABAQUS اثرات حفاری تونل با قطر‌ها و جانمایی‌های مختلف بر روی فونداسیون عمیق موجود در پل در محل حفاری پرداخته شده‌است. نتایج نشان داد که جانمایی تونل درصورتی که بصورت نامناسب انتخاب شود، دارای اثرات مخربی در نشست‌های نوک شمع‌ها، تغییرات نیرو محوری شمع‌ها و نشست‌های سطحی تونل خواهد بود. همچنین با افزایش قطر تونل، میزان نشست‌های گروه شمع‌ها زمانی که تونل دقیقا در زیر محل گروه شمع‌ها قرار دارد در حدود 29%  افزایش می‌یابد. هنگامی که محل احداث تونل مابین گروه شمع‌ها و در عمقی بالاتر نسبت به نوک شمع‌ها قرار می‌گیرد میزان نشست‌ها به حالت بحرانی تغییر کرده و با افزایش قطر تونل، میزان نشست نوک شمع حداکثر 9/48% افزایش و میزان نشست سطح زمین نیز، 3/54% افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Three-Dimensional Study of Natm Tunneling Near Deep Foundations

نویسندگان [English]

  • GholamReza Havaei 1
  • Mohammad Ali Omidi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil and Environment Engineering, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran
2 M.Sc Student, Department of Civil and Environment Engineering, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

As the population grew, cities expanded rapidly, requiring Super structures for residents to live in, as well as heavy structures such as bridges for faster population access to various locations. Also in big cities, tunnels are needed for various purposes, such as moving facilities, car lanes and subway tunnels, which is one of the concerns of engineers. On the other hand, most of these tunnels are built in cities in the vicinity of heavy structures that deliberately have deep and semi-deep foundations. Tunnel excavation has caused long-term and short-term displacements at the ground surface, which is more pronounced in piles adjacent to the tunnel excavation site. In such a way that the displacements formed in the ground are transferred to the piles and cause axial force in the piles. All these studies on the effects of drilling on adjacent structures and piles are very important in terms of drilling safety factor. Accordingly, in the present study, a three-dimensional analysis has been performed using ABAQUS finite element software. The effects of tunnel drilling with different diameters and locations on the deep foundation in the bridge near the drilling site have been investigated. The results showed that tunnel location, if improperly selected, has destructive effects on pile tip settlements, axial force changes of piles and tunnel surface settlements. Similarly, as the diameter of the tunnel increases, the number of piles in the pile increases sharply when the tunnel is located just below the tunnel site. Also, as the diameter of the tunnel increases, the number of piles in the pile group increases by about 29% when the tunnel is located just below the pile group. When the construction site of the tunnel is located between the group of piles and at a greater depth than the tip of the piles, the amount of settlements changes to a critical state and with increasing the diameter of the tunnel, the rate of subsidence of the pile tip increases by 48.9% and the amount of subsidence Increases by 54%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil and structure of interaction
  • Pile Group
  • Numerical modeling
  • Surface settlement
  • Tip Pile settlement
[1] Nematollahi and Dias, (2019), Three-dimensional numerical simulation of pile-twin tunnels interaction–Case of the Shiraz subway line, Tunnelling and Underground Space Technology  , Page.75-88.
[2] Yoo, C. (2009). Performance of multi-faced tunnelling–A 3D numerical investigation. Tunnelling and underground space technology, 24(5), Page 562-573.
[3] Yoo, C. (2013). Interaction between tunneling and bridge foundation–A 3D numerical investigation. Computers and Geotechnics, 49, 70-78.
[4]Mair, R., Taylor,R., Bracegirdle, A.,(1993).Subsurface settlement profiles abovetunnels in clays. Geotechnique 43 (2).
[6]Boonyarak, T., Phisitkul, K., Ng, C.W., Teparaksa, W., Aye, Z.Z., (2014). Observed ground and pile group responses due to tunneling in Bangkok stiff clay. Can. Geotech. J. 51 (5), 479–495.
[7] Lee, Y.-J., Bassett, R.H., (2006). A model test and numerical investigation on the shear deformation patterns of deep wall-soil-tunnel interaction. Can. Geotech. J. 43 (12), 1306–1323.
[8]Selemetas, D., Standing, J., Mair, R., (2006). The response of full-scale piles to tunnelling. Proceedings of the 5th International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground.
[9]Ng, C.W.W., Lu, H., Peng, S., (2013). Three-dimensional centrifuge modelling of the effects of twin tunnelling on an existing pile. Tunn. Undergr. Space Technol. 35, 189–199.
[10]Mroueh, H., Shahrour, I., (2002). Three-dimensional finite element analysis of the interaction between tunneling and pile foundations. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech. 26 (3), 217–230.
[11]Kitiyodom, P., Matsumoto, T., Kawaguchi, K., (2005). A simplified analysis method for piled raft foundations subjected to ground movements induced by tunnelling. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech. 29 (15), 1485–1507.
[12]Liu, H., Small, J.C., Carter, J.P., (2008). Full 3D modelling for effects of tunnelling on existing support systems in the Sydney region. Tunn. Undergr. Space Technol. 23 (4), 399–420.
[13]Lee, C., (2012). Three-dimensional numerical analyses of the response of a single pile and pile groups to tunnelling in weak weathered rock. Tunn. Undergr. Space Technol. 32, 132–142.
[14] Jongpradist, P., Kaewsri, T., Sawatparnich, A., Suwansawat, S., Youwai, S., Kongkitkul, W., Sunitsakul, J., (2013). Development of tunneling influence zones for adjacent pile foundations by numerical analyses. Tunn. Undergr. Space Technol. 34, 96–109.
[15] Benton, L.J., Phillips, A., (1991). The behavior of two tunnels beneath a building on piled foundation. Deformation of soils and displacements of structures. Proc. 10th Eur. Conf. Soil Mech., Florence.
[16] Chudleigh, I., Higgins, K.G., St John, H.D., Potts, D.M., Schroeder, F.C., (1999). Pile-tunnel interaction problems. Proc. of Tunnel Construction and Piling, London, Great Britain.
[17] Chapman, T., Nicholson, D., Luby, D., (2001). Use of the observational method for the construction of piles next to tunnels. Proc. Int. Conf. Response of Buildings to Excavation Induced Ground Movements, London.
[18] Schroeder, F.C., (2002). The influence of bored piles on existing tunnels: a case study. Ground Eng. 35 (7), 32–34.
[19] Schroeder, F., Potts, D., Addenbrooke, T., (2004). The influence of pile group loading on existing tunnels. Geotechnique 54 (6), 351-362.
[20] Lueprasert, P., Jongpradist, P., Suwansawat, S., (2017). Numerical investigation of tunnel deformation due to adjacent loaded pile and pile-soil-tunnel interaction. Tunn. Undergr. Space Technol. 70, 166–181.
[21] Yao, J.,Taylor, R.N.,McNamara, A.M., (2008). The effectsof loaded bored piles on existing tunnels. In: Geotech. Asp. Undergr. Constr. Soft Gr. – 6th Int. Symp. pp. 735–741.
[22] Lueprasert, P., Jongpradist, P., Charoenpak, K., Chaipanna, P., Suwansawat, S., (2015). Three dimensional finite element analysis for preliminary establishment of tunnel influence zone subject to pile loading. Maejo Int. J. Sci. Technol. 9, 209–223.
[23] Lueprasert et al, (2017), “Tunnelling and Underground Space Technology” , “Numerical investigation of tunnel deformation due to adjacent loaded pile and pile-soil-tunnel interaction” , P.166-181.
[24] Lee, Y.-J., Bassett, R.H., (2007). Influence zones for 2D pile-soil-tunnelling interaction based on model test and numerical analysis. Tunn. Undergr. Space Technol. 22 (3), 325–342.
[25] Müller L. Removing misconceptions on the New Austrian tunnelling method.Tunn Tunnel (1978);10(8):29–32.
[26] Rabcewicz L. The new Austrian tunnelling method. Part one. Water powerNovember. Part two, December 1964 and Part three, January (1965).
[27] SIMULIA User Assistance 2019 Abaqus Inc.
[28] Seoul Metro Contract 912 Design Report. Seoul Subway ConstructionAuthority, Seoul, Korea; (2002).
[29] Davis EH. Theories of plasticity and the failure of soil masses. Soil mechanics:selected topics. UK: Butterworth’s London; (1968). p. 341–80.
[30] Pedro-Tomislav Simic-Silva , Belén Martínez-Bacas , Rubén Galindo-Airesa , Davor Simic. 3D simulation for tunnelling effects on existing piles. Computers and Geotechnics; (2020). p. 1–15.
[31] Hu Lu, Jiangwei Shi, Charles W.W. Ng, Yaru Lv. Three-dimensional centrifuge modeling of the influence of side-by-side twin tunneling on a piled raft. Tunnelling and Underground Space Technology; (2020). p. 1–10.