بررسی تاثیر جمع‌شدگی بر چسبندگی ملات‌های اعمالی بر بتن بستر، با به کارگیری روش‌های "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم"

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به تفاوت های موجود بین شرایط محیطی سازه‌های بتنی با شرایط آزمایشگاهی، تعیین پارامترهای مهم مصالح در محل سازه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله نتایج حاصل از کاربرد دو روش درجای"انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم" جهت تعیین مقاومت برشی و کششی چسبندگی بین ملات های تعمیری و بستر بتنی ارائه گردیده است. از آنجا که جمع‌شدگی حاصل از خشک شدن ملات‌های تعمیری می تواند تاثیر بسزائی در مقاومت چسبندگی این ملات‌ها داشته باشد، در تحقیقات انجام شده، این پدیده بطور خاص مورد توجه واقع شده است. جهت بررسی دقیق‌تر مقاومت چسبندگی ملات‌های به کار گرفته شده، از بستر بتنی با سطح صاف (برش خورده) استفاده گردیده تا تداخل بین چسبندگی و قفل و بست مکانیکی حاصل از خلل و فرج سطحی به حد اقل برسد. سن بستر بتنی در زمان اعمال لایه تعمیری، 90 روزه بوده و پس از اعمال لایه تعمیری و عمل‌آوری مورد نظر، در سنین مختلف مقاومت برشی و کششی چسبندگی ملات‌های تعمیری با به کارگیری روش‌های ذکر شده در بالا، اندازه‌گیری گردید. جهت تخمین میزان جمع‌شدگی ملات‌‌ها‌، 9 نمونه با ابعاد استاندارد تهیه و در بازه زمانی 90 روزه، جمع‌شدگی آن‌ها اندازه‌گیری شد. همچنین با توجه به تاثیر عمل‌آوری بر خشک شدگی لایه تعمیری (جمع‌شدگی)، عمل‌آوری‌های با "پوشش گونی خیس و نایلون" برای مدت 7 و 90 روز و "رها شده در محیط آزمایشگاه" بعد از مدت 7 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد که مقدار سنگدانه و خمیره سیمان در جمع‌شدگی ملات تعمیری موثر بوده و جمع‌شدگی باعث کاهش شدید مقاومت برشی و کششی چسبندگی بین لایه تعمیری و بتن بستر می‌گردد. به علاوه مشاهده گردید که افت مقاومت برشی چسبندگی، کمی بیشتر از افت مقاومت کششی چسبندگی می‌باشد. همچنین بین نتایج روش "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم"، همبستگی بالایی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Shrinkage on the Bond Strength of Mortars, Applied to Substrate Concrete, Using “Friction-Transfer” and “Pull-Off” Methods

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • Ali Saberi Varzaneh 2
1 Professor, Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
2 PhD Student in Structural Engineering, Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Considering the differences that exist between the laboratory and site conditions, the in-situ estimation of bond strength of repair mortars is important. Therefore, in this paper, the results obtained from the use of two methods, “Friction-transfer” and “Pull-off”, for measuring the shear and tensile bond strength of repair mortars applied to substrate concrete, are presented. Since the drying shrinkage of the repair mortar has considerable effect on their adhesion, the shrinkage of the mortars is considered. In order to increase the accuracy of the measured bond strength of the repair mortars, substrate concrete with saw cut surface was employed to minimize the interferences occurring between the pure adhesion and the mechanical keying effects of the rough surfaces. The age of the substrate concrete at the time of the application of repair mortar was 90 days and after curing under different conditions, the repair/concrete bond strength was measured at different ages. For measuring the shrinkages of the repair mortars, nine standard shrinkage samples were prepared and their shrinkages were measured. Regarding the effect of the curing process on the drying shrinkage of the repair mortars, two different curing systems of “covering with wet hessian and polythene sheet” and “stored in the laboratory”, for 7 and 90 days were considered. The results tend to show that, the amount of the aggregates and the associated cement paste have substantial effects the shrinkage of the repair mortars. It was also seen that the shrinkage causes reduction on the shear and tensile bond strength at the repair/concrete interface. Furthermore, the reduction of the shear bond strength seemed to be slightly more than the corresponding reduction of the tensile bond strength. A very high correlation was also observed between the related shear and tensile bond strength of the repair mortars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Repair mortar
  • Shrinkage
  • Bond strength
  • Friction-Transfer
  • Pull-off
[1] M., Naderi, “Concrete Technology”, Imam Khomeini International University, Ghazvin, 2009. (in Persian)
[2] INSO 17039, “Length Change of Hardened Hydraulic Cement Mortar and Concrete Test Method”, Iranian National Standardization Organization, (2013). (in Persian)
[3] INSO 17042, “Apparatus for Determination of Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar and Concrete”, Iranian National Standardization Organization, (2013). (in Persian)
[4] ASTM C157/C157M, “Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic Cement Mortar and Concrete”, American Society for Testing and Materials, (2014).
[5] ASTM C490/C490M, “Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Vhange of Hardened Cement Paste, Mortar and Concrete”, American Society for Testing and Materials, (2011).
[6] G.P., Tilly, J., Jacobs, “Concrete repairs: Observations on performance in service and current practice”. Watford, UK, (2007).
[7] G., Martinola, H., Sadouki, F., Wittmann, “Numerical model for minimizing the risk of damage in a repair system”, J. Mater. Civ. Eng, 13 (2001) 121–129.
[8] H., Beushausen, M., Alexander, “Localised strain and stress in bonded concrete overlays subjected to differential shrinkage”, Mater. Struct, 40 (2007) 189–199.
[9] J.S., Wall, N.G., Shrive, “Factors Affecting Bond Between New and Old Concrete”, Mater. J. 85 (1988) 117–125.
[10] E. N. B. S., Julio, D., Dias. F. A. B., Branco, J. M. V., Alfaiate, “Accuracy of design code expressions for estimating longitudinal shear strength of strengthening concrete overlays”, Engineering Structures, 32 (2010) 2387-2393.
[11] P., Posi, P., Kasemsiri, S., Lertnimoolchai, P., Chindaprasirt, “Effect of fly ash fineness on compressive, flexural and shear strengths of high strength-high volume fly ash jointing mortar”, International Journal, 16(54) (2019) 36-41.
[12] H., Beushausen, N., Bester, “The influence of curing on restrained shrinkage cracking of bonded concrete overlys”, Cement and concrete research, 87 (2016) 87-96.
[13] S. A., Sabah, M., Hassan, N. M., Bunnori, M. M., Johari, “Bond strength of the interface between normal concrete substrate and GUSMRC repair material overlay”, Construction and Building Materials, 216 (2019) 261-271.
[14] F., Carneiro, A., Barcellos, “International association of testing and research laboratories for materials and structures”, RILEM bull, 13(2) (1953) 99-125.
[15] M., Kunieda, N., Kurihara, Y., Uchida, K., Rokugo, “Application of tension softening diagrams to evaluation of bond properties at concrete interfaces”, Engineering fracture Mechanics, 65(2-3) (2000) 299-315.
[16] J., Kreigh, “Arizona slant shear test: a method to determine epoxy bond strength”, ACI Journal, 73(7) (1976) 372-373.
[17] Y., Ohama, K., Demura, H., Nagao, T., Ogi, “Adhesion of polymer-modified mortars to ordinary cement mortar by different test methods”, Adhesion between polymers and concrete, Springer, (1986), pp. 719-729.
[18] ASTM C1583/C1583M, “Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete Repair Overlay Materials by Direct Tension (Pull-off Method)”, American Society for Testing and Materials, (2013).
[19] M., Naderi, “Friction-Transfer Test for the Assessment of in-situ Strength & Adhesion of Cementitious Materials”, Construction & Building Materials, 19 (6) (2005) 454-459.
[20] ASTM C188-95, “Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement”, American Society for Testing and Materials, (2003).
[21] ASTM C136-01, “Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates”, American Society for Testing and Materials, (2001).
[22] ASTM 128-15, “Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate”, American Society for Testing and Materials, (2015).
[23] National Building Regulations, “Building Materials Products”, Iran Tosie Publishing, (2017).
[24] H., Sadeghi, “Building Materials and Laboratory”, Imam Hossein University, Fourth Edition, (2013).
[25] BHRC No.S-479, “The national method for concrete mix design”, Building and Housing Research Center, (2008).
[26] ASTM C596, “Standard test method for drying shrinkage of mortar containing hydraulic cement”, American Society for Testing and Materials, (2009).
[27] Zh,. Li. “Predicting the drying shrinkage behaviour of high strength Portland cement mortar under the combined influence of fine aggregate and steel micro fiber” Materials and Construction, 67 (326) (2017) 119.
[28] M., Naderi, “Effect of different curing regime and cementitious materials on the bond strength of self compacting mortars”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (12) (2011) 421-528.
[29] M., Naderi, “Adhesion of different concrete repair systems exposed to different environments”, The Journal of Adhesion, 84 (2008) 78-104.
[30] J., Silfwerbrand, “Shear bond strength in repaired concrete structures”, Materials and Structures, 36 (2003) 419-424.