شناسایی و دسته‌بندی عوامل ریسک قراردادهای مشارکت در ساخت با استفاده از مدل ماتریس سوات: مطالعه موردی پیش نویس قرارداد پروژه‌های انبوه‌سازی در طرح اقدام ملی مسکن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین وظایف و دغدغه‌های دولت، تأمین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است. لذا وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت مامور است که با کمک و سرمایه بخش خصوصی، با تولید مسکن انبوه و صرفه‌ترین هزینه ممکن، به این امر اقدام نماید. عموماً طرح‌های انبوه‌سازی با توجه به نوع سیاست‌های بخش مسکن در دولت‌های مختلف اجرا و عملیاتی شده‌اند. با این حال پروژه‌های موفق، نتیجه قراردادهای خوب هستند. قراردادها در پروژه‌های عمرانی برای نیل به اهداف تعیین شده خود، با فرصت‌ها و تهدیدهایی در رابطه با عناصر کلیدی پروژه شامل زمان، هزینه و کیفیت مواجه هستند که منشأ آن را می‌توان در مجموعه‌ای از شرایط عدم قطعیت تحت عنوان ریسک جستجو کرد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل ریسک قرارداد مشارکت در ساخت در پروژه‌های انبوه‌سازی طرح اقدام ملی مسکن انجام گرفته است. بدین منظور از مدل ماتریس سوات (SWOT) جهت شناسایی عوامل درونی (شامل نقاط قوت و ضعف) و عوامل محیطی (شامل فرصت‌ها و تهدیدها) مرتبط با موضوع ریسک قرارداد استفاده شده است. بر اساس مدل مذکور و بر مبنای داده‌های یک مطالعه موردی و نیز واکاوی قرارداد تیپ جدید سعی شده است تا نکات ضعف و قوت و فرصت و تهدید این قراردادها احصاء گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Categorizing the Risks Involved in Constructing Partnership Contracts Using the SWOT Matrix: Case Study of a Draft Contract for Bulk Projects in the National Housing Action Plan

نویسنده [English]

  • Ali Ghorbani
Assistant Professor, Department of Engineering, Payam-e Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Successful projects are the result of good contracts. Contracts in development projects meet their defined objectives, with opportunities and threats to key elements of the project including time, cost and quality that can be traced back to a set of uncertainty conditions called risk. The purpose of this study was to identify the risk factors for contracting construction participation in mass housing projects. For this purpose, the SWOT Matrix Model (SWOT) has been used to identify internal factors (including strengths and weaknesses) and environmental factors (including opportunities and threats) related to the subject of contract risk. Based on the above model and based on the data of a case study as well as the analysis of the new type contract, it has been attempted to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of these contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Construction Partnership Contract
  • SWOT matrix
  • Bulk Projects
  • Management
[1]  M. A. Kashef Haghighi, A. H. Mohebi far, and M. Sadeghi, “Construction Participation Contract: A Traditional Representation of Relationship-Based Approaches,” 2015.
[2]  S. Mottaghi and A. Naser Asadi, “Examining different methods of situational analysis in strategy evaluation,” 2016.
[3]  A. Ardeshir and H. Maleki tabar, Managing Risk in Construction Projects. Tehran: Amirkabir University of Technology, 2017.
[4]  A. Hazeghi rad, “Strategic planning of research and technology in the Iranian higher education system: A case study of Urmia University,” Urmia University of Technology, 2014.
[5]  S. Taleb Hashemi, “Comparative study of housing architecture criteria in Tehran and other similar cities in the world; Case study: Design of Elahieh residential complex,” Tarbiat Modares University, 2014.
[6]  M. Falamarzi, “Investigating the fields of public-private partnership in the implementation of the country’s infrastructure projects using SWOT analysis and developing general contractual models,” Tehran University, 2009.
[7]  H. Kheyrayi and H. Shariatmadar, “Study and evaluation of investment status and private sector participation in the field of construction industry in the manner of participation in construction Case study: Municipal organization in metropolitan areas,” 2015.
[8]  A. Nazari and T. Salari, “Evaluation of the use of design and construction (D.B) contracts in construction projects using the SWOT matrix method,” 2016.
[9]  M. Karbalaie Karimi, Collection of technical and legal points of the contracts for participation in the construction of the building. Tehran: Goutenberg, 2019.
[10]        A. Hashemi, “Analysis of BOT Contracts from the Perspective of SWOT Method Performance Improvement: A Case Study of Iranian Infrastructure Projects,” 2018.
[11]        H. Adnan, M. N. Rahmat, N. F. N. Mazali, and K. Jusoff, “Risk management assessment for partnering projects in the Malaysian construction industry,” J. Pol. L., vol. 1, p. 76, 2008.
[12]        J. H. L. Chan, D. W. M. Chan, P. T. I. Lam, and A. P. C. Chan, “Preferred risk allocation in target cost contracts in construction,” Facilities, 2011.
[13]        M. Chavidrouzi and M. Haghighi Khamami, “Identifying and prioritizing the risks of civil partnership contracts in urban construction,” 2015.
[14]        M. Z. Ghareeb, “Risk Assessment in Turnkey Contracts and Its Impacts on Construction Project in Egypt,” Int. J. Innov. Res. Sci. Eng. Technol., vol. 7, no. 9, 2018.
[15]        F. Arabi Moghaddam and J. Alamatian, “Risk assessment and management of design and construction contracts (non-industrial EPC) in road construction projects,” 2017.
[16]        E. Osipova, “The impact of contractual and collaboration forms on risk management in Swedish construction projects,” in International Conference: World of Construction Project Management: 24/10/2007-26/10/2007, 2007, pp. 1–13.
[17]        S. F. Sajedi, “Risk Assessment of General Conditions of Contract in Three-Factor Contracts, Case Study: Ahwaz Sewerage Projects,” The Islamic Azad University, Ahvaz Branch, 2016.
[18]        S. Iqbal, R. M. Choudhry, K. Holschemacher, A. Ali, and J. Tamošaitienė, “Risk management in construction projects,” Technol. Econ. Dev. Econ., vol. 21, no. 1, pp. 65–78, 2015.
[19]        H. Naderi and R. Parvaneh khah Tehran, “Prioritization and presentation of solutions to reduce the incidence of discrepancies in construction participation contracts by AHP method,” 2016.