بررسی رفتار لرزه ای مخازن بیضوی رو زمینی چهارقلو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم/قم/ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

در این تحقیق، رفتار لرزه ای مخازن بیضویروزمینی چهارقلو مورد مطالعه قرار گرفته است. اساسا مخزن سازه ای است که برای ذخیره انواع مایع به کار می رود و در انواع زمینی و هوایی و نیز بتنی و فولادی کاربرد گسترده ای در تصفیه خانه ها و پالایشگاهها و کارخانه ها دارد. با توجه به اعمال نیروهای دینامیکی و هیدرودینامیکی عظیم به یک مخزن بزرگ در هنگام زلزله و اهمیت زیاد تداوم عملکرد کامل سازه مذکور در شرایط بحرانی، مطالعه رفتار لرزه ای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان تحلیلهای گوناگون، تحلیل لرزه ای مخزن دارای اهمیت قابل ملاحظه ای است زیرا با بررسی نتایج حاصل از آن می توان شناخت مفیدی را از کیفیت رفتار مخزن در هنگام وقوع یک زلزله واقعی به دست آورد. در این تحقیق مخازن بیضوی روزمینی یک قلو و چهارقلو در حالتهای مختلف کشیدگی و لاغری مخزن تحت زلزله های کیپو طبس و منجیل به طور همزمان در جهات طولی و عرضی تحت تحلیل دینامیکی قرار گرفته اند و پارامترهای فشار ماکزیمم صلب و ارتفاع ماکزیمم موج حالتهای متناظر با هم مقایسه شده اند. با بررسی نمودارهای حاصله مشخص شد که درصد کاهش پارامترهای فشار ماکزیمم صلب و ارتفاع ماکزیمم موج به واسطه تقسیم مخزن در مخازن لاغرتر بیشتر است. همچنین مشخص گردید که درصد کاهش پارامترهای فشار ماکزیمم صلب و ارتفاع ماکزیمم موج به واسطه تقسیم مخزن در مخازن کشیده تر کمتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the seismic behavior of the on ground quadroplete elliptical tanks

نویسندگان [English]

  • Reza Lotfi 1
  • Masooud Mahmoudabadi 2
  • Ehsan Dehghani 3
1 Department of engineering, University of Qom,, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and the University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor, department of Civil Engineering, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The seismicbehavior of the on ground quadroplete elliptical tanks has been investigated in the current study. Basically, the tank is a structure used to store different types of fluid, and it is also widely used in refineries, sewage treatment plants and factories in the form of on ground and elevated tanks made from concrete and steel. Regarding the application of the huge dynamic and hydrodynamic loads on a tank at the time of earthquake and the great importance of the structure’s complete function continuity in the critical situations, it is highly important to study its seismic behavior. Among the different analyses, the seismic analysis of the tank is highly important because by investigating the results obtained from this analysis, a useful recognition of the quality of the tank’s behavior at the time of a real earthquake can be obtained. The monoplete and quadroplete on ground elliptical tanks have been dinamicallyanalyzedunder Cape and Tabas and Manjil earthquakes simoultaneously in the longitudinal and transverse directions in various conditions of prolateness and slenderness of the tankand the maximum impulsive pressure and the maximum wave height parameters of corresponding cases have been compared with eachother in the current research. By study of the concluded diagrams, it was revealed that the reductionpercent of the maximum impulsive pressure and the maximum wave height parameters due to partitioning of the tank is higher in the more slender tanks. It also was revealed that the reductionpercent of the maximum impulsive pressure and the maximum wave height parameters due to partitioning of the tank is lower in the more prolate tanks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic analysis
  • Elliptical tank
  • Tank partitioning
  • Sloshing mitigation
  • Fluid and Structure Interaction
[1] Meserole, J., Fortini, A. (1987). Slosh dynamics in a toroidal tank, J. Spacecraft, Volume (24), Page (523 –531).
[2] Bauer, H., Eidel, W. (1989). Liquid oscillations in a prolate spheroidal container, Ing. Archiv., Volume (59), Page (371–381).
[3] Barnyak, O. (1997). Normal oscillations of a viscous liquid partially filling a circular horizontal channel, Int. Appl. Mech., Volume (33), Page (335–343).
[4] Bauer, H. (1999). Oscillations of non-viscous liquid in various container geometries, Forschungbericht LRT-WE, Volume (), Page ().
[5] Bauer, H., Eidel, W. (2000). Free and forced oscillations of a frictionless liquid in a long rectangular tank with structural obstructions at the free liquid surface, Arch. Appl. Mech., Volume (70), Page (550–560).
[6] Chen, J., Kianoush, M. (2010). Generalized sdof system for dynamic analysis of concrete rectangular liquid storage tanks effect of tank parameters on response, Canadian journal of civil engineering, Volume (37), Page (262-272).
[7] Shakib, H., Omidinasab, F., Ahmadi, M. (2010). Seismic demand evaluation of elevated reinforced concrete water tanks, Journal of civil engineering, Volume (8), Page (204-220).
[8] Algreane, G., Osman, S., Karim, O., Kasa, A. (2011). Behaviour of elevated concrete water tank subjected to artificial ground motion, Journal of geotechnical engineering, Volume (16), Page (387-406).
[9] Gavrilyuk, I., Hermann, M., Lukovsky, I., Solodun, O., Timokha, A. (2012). Multimodal method for linear liquid sloshing in a rigid tapered conical tank, Engineering computations journal, Volume (29), Page (198-220).
[10] Meskouris, K., Holtschoppen, B., Butenweg, C., Rosin, J. (2011). Seismic analysis of liquid storage tanks, International workshop on active tectonics and earthquake geology and archaeology and engineering, Corinth.
[11] Graczyk, M., Moan, T. (2011). Structural response to sloshing excitation in membrane lng tank, Journal of offshore mechanics and arctic engineering, Volume (133), Page (1-9).
[12] Kianoush, M., Ghaemmaghami, A. (2011). The effect of earthquake frequency content on the seismic behavior of concrete rectangular liquid tanks using the finite element method incorporating soil structure interaction, Engineering structures journal, Volume (33), Page (2186-2200).
[13] Cakir, T., Livaoglu, R. (2012). Fast practical analytical model for analysis of backfill rectangular tank fluid interaction systems, Soil dynamics and earthquake engineering journal, Volume (37), Page (24-37).
[14] Moslemi, M., Kianoush, M. (2012). Parametric study on dynamic behaviour of cylindrical ground supported tanks, Engineering structures journal, Volume (42), Page (214-230).
[15] Jabar, A., Patel, H. (2012). Seismic behaviour of rc elevated water tank under different staging pattern and earthquake characteristics, Journal of advanced engineering research and studies, Volume (1), Page (293-296).
[16] Kazem, H., Mehrpouya, S. (2012). Estimation of sloshing wave height in broad cylindrical oil storage tanks using numerical methods, Journal of structural engineering and geotechnics, Volume (2), Page (55-59).
[17] Madhurar, G., Madhuri, M. (2013). Comparison between static and dynamic analysis of elevated water tank, Journal of scientific and engineering research, Volume (4), Page (2043-2052).
[18] Ranjbar, M., Bozorgmehrnia, S., Madandoust, R. (2013). Seismic behaviour evaluation of concrete elevated water tanks, Civil engineering infrastructures journal, Volume (46), Page (175-188).
[19] Yosefi, A., Naderi, R., Talebpur, M., Shahabifar, H. (2013). Static and dynamic analysis of storage tanks considering soil structure interaction, Journal of applied and basic sciences, Volume (6), Page (515-532).
[20] Kalani, L., Navayineya, B.,Tavakoli, H.,Vaseghi, J. (2014). Dynamic analysis of elevated water storage tanks due to ground motions rotational and translational components, Journal of science and engineering, Volume (39), Page (4391-4403).
[21] Mittal, V., Chakraborty, T., Matsagar, V. (2014). Dynamic analysis of liquid storage tank under blast using coupled euler lagrange formulation, Thin walled structures journal, Volume (84), Page (91-111).
[22] Kotrasova, K., Grajciar, I., Kormanikova, E. (2014). Dynamic time history response of cylindrical tank considering fluid structure interaction due to earthquake, Applied mechanics and materials journal, Volume (617), Page (66-69).
[23] Khadiranaikar, R., Dhundasi, A. (2014). Equation for estimation of fundamental time period for elevated water tank, International journal of civil engineering and technology, Volume (5), Page (266-275).
[24] Tiwari, N., Hora, M. (2015). Interaction analysis of intze tank fluid layered soil system, Journal of engineering and applied sciences, Volume (10), Page (940-953).
[25] Wang, Y., Xiong, M. (2015). Analysis of axially restrained water storage tank under blast loading, Journal of impact engineering, Volume (86), Page (167-178).
[26] Tiwari, N., Hora, M. (2015). Transient analysis of elevated intze water tank fluid soil system, Journal of engineering and applied sciences, Volume (10), Page (869-882).
[27] Lotfi, R., Mahmoudabadi, M. (2016). Investigation of vibration of buried water tank considering fluid structure and soil structure interactions, Fourth international conference of civil and architectural engineering and urban development, Tehran.
[28] Salunke, S., Kulkarni, S., Kadlag, V. (2017). Analysis of solid and hollow wall of circular steel petroleum tank for stresses in staad pro, Journal of engineering and technology, Volume (4), Page (1716-1719).
[29] Elansary, A., Eldamatty, A. (2017). Behaviour of composite conical tanks under hydrostatic pressure, Engineering structures journal, Volume (134), Page (172-189).
[30] Yazdanian, M., Ghasemi, S. (2017). Study on the fundamental frequencies of rectangular concrete tanks using fem and analytical codes, Journal of optimization in civil engineering, Volume (7), Page (617-632).
[31] Yazdanian, M., Ghasemi, S. (2017). Study on fundamental frequencies of cylindrical storage tanks obtained from codes and finite element method, Civil engineering infrastructures journal, Volume (50), Page (135-149).
[32] Musa, A., Eldamatty, A. (2017). Design procedure for liquid storage steel conical tanks under seismic loading, Journal of civil engineering, Volume (), Page (1-53).
[33] Alemzade, H., Shakib, H. (2016). Numerical study of the response of ground steel tanks with free rocking motion under effect of horizontal excitation of earthquake, Structure and steel journal, Volume (13), Page (71-79).
[34] Sensebastian, N., Thomas, A., Kurian, J. (2017). Seismic analysis of elevated water tank in a framed building, Journal of engineering and technology, Volume (4), Page (1629-1632).
[35] Gurkalo, F., Du, Y., Poutos, K., Bescos, C. (2017). The nonlinear analysis of an innovative slit reinforced concrete water tower in seismic regions, Engineering structures journal, Volume (134), Page (138-149).
[36] Kotrasova, K., Hegedusova, I., Harabinova, S., Panulinova, E., Kormanikova, E. (2017). The possible causes of damage to concrete tanks numerical experiment of fluid structure soil interaction, Key engineering materials journal, Volume (738), Page (227-237).
[37] Niaki, T., Arabzadeh, V. (2018). Construction cost estimation of spherical storage tanks artificial neural networks and hybrid regression GA algorithms, International journal of industrial engineering, Volume (14), Page (747-756).
[38] Ibrahim, R. (2005). Liquid sloshing dynamics, Cambridge University press, New York, USA.
[39] Moslemi, M. (2011). Seismic response of ground cylindrical and elevated conical reinforced concrete tanks, Ryerson University, Toronto, Canada.
[40] (2016). ANSYS Documentation, SAS IP Inc., Southpointe, USA.