ارائه مدل غیرخطی برای رفتار اتصالات خارجی تیر به ستون در ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته مهندسی زلزله/ گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

3 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون مسکن در جوامع مختلف، سیستم قاب‌های ساختمانی بتن مسلح پیش‌ساخته یکی از روش‌هایی است که می-توان با بهره‌گیری از آن، اقدام به تولید انبوه ساختمان و مسکن نمود. از سوی دیگر، تجربیات حاصل از زلزله‌های گذشته آسیب‌پذیری لرزه‌ای قابل توجه این ساختمان‌ها را در برابر زلزله خصوصا در ناحیه اتصالات نشان می‌دهد. یکی از نکات مهم در طراحی و اجرای سازه‌های بتنی پیش‌ساخته، چگونگی اتصال المان‌های پیش‌ساخته تیر به ستون می‌باشد که تاثیر بسیار مهم در رفتار لرزه‌ای این سازه‌ها نیز خواهد داشت. در این مقاله سعی شده است با استفاده از رفتار نمونه‌های آزمایشگاهی اتصالات پیش‌ساخته، تخمینی دقیقتر از رفتار لرزه‌ای این اتصالات و مدهای آسیب در آ‌‌ن‌ها بدست آید. بدین منظور دو اتصال خارجی پیش‌ساخته با کربل فولادی و کربل بتنی که دو نمونه از رایج‌ترین اتصالات پیش‌ساخته می باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، یک مدل عددی برای لحاظ کردن رفتار غیرخطی این نوع اتصالات در نرم‌افزار Opensees ارائه شده است. برای کالیبره نمودن مشخصات مدل عددی پیشنهاد شده از رفتار نمونه‌های آزمایشگاهی بهره برده شده است. نتایج بررسی و مقایسه رفتار مدل غیرخطی ارائه شده برای رفتار اتصالات پیش ساخته، تطابق مناسبی را با رفتار هیسترزیس نمونه‌های آزمایشگاهی نشان می دهد، به طوریکه پارامترهای رفتار لرزه ای اتصالات مورد بررسی همچون ماکزیمم ظرفیت باربری، سختی اتصال، انرژی اتلافی و ظرفیت شکل‌پذیری زیرسازه در مدل عددی و آزمایشگاهی با اختلافی کمتر از 5 درصد با یکدیگر مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nonlinear modeling of exterior beam-column joints in precast concrete buildings

نویسندگان [English]

 • Mahdi Adibi 1
 • Rozbeh Talebkhah 2
 • Aliakbar Yahyaabadi 3
1 Assistant professor, Department of Civil Engineering, University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 M.Sc. of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, University of Bojnord, Bojnoed, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

Due to the increasing demand for housing, various communities are using the technology and advanced equipment to build housing. Precast RC frame system is one of the methods used for this purpose. The most important features of this structural system are the high quality of construction due to the manufacturing of parts in the factory, the ease and speed of implementation, thus reducing the time gap between investment and utilization, also the possibility of working in poor atmospheric conditions. One of the important points in the implementation of precast concrete structures is how to connect the precast elements of the beam to the column, which will have a significant effect on the seismic behavior of these structures. In this paper, we have tried to estimate the seismic behavior of these structures using the behavior of some experiment specimens of precast joints, which are close to the executable details in Iran. To do this, a numerical model has been presented to consider the nonlinear behavior of this type of connection in the Opensees software and has been used to calibrate the numerical model results from the experiment behavior of the above specimen. The advantages of this nonlinear model include a very good match between the experimental and numerical results of Hysteresis Load- Displacement curve, also hysteresis parameters such as maximum bearing capacity, joint strength, dissipation energy and ductility capacity, that the difference between these results is less than 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beam-column joints
 • Precast building
 • Reinforced concrete building
 • Experimental model
 • Nonlinear modeling
 • Yahyaabadi, A., M. Adibi, and M.K. bakavoli, Analytical Assessment of Bojnord Earthquake on May 2017, Bojnord University 2017.
 • Parastesh, H., I. Hajirasouliha, and R. Ramezani, A new ductile moment-resisting connection for precast concrete frames in seismic regions: an experimental investigation. Engineering Structures, 2014. 70: p. 144-157.
 • Ozturan, T., S. Ozden, and O. Ertas, Ductile connections in precast concrete moment resisting frames. concrete construction, 2006. 9: p. 11.
 • Nimse, R.B., D. Joshi, and P.V. Patel, Behavior of wet precast beam column connections under progressive collapse scenario: an experimental study. International Journal of Advanced Structural Engineering (IJASE), 2014. 6(4): p. 149-159.
 • Jaya, K.P. and R.Vidjeapriya, Behaviour of precast beam-column mechanical connections under cyclic loading. ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING), 2012. 13(2): p. 233-245.
 • Khaloo, A.R. and H. Parastesh, Cyclic loading response of simple moment-resisting precast concrete beam-column connection. Structural Journal, 2003. 100(4): p. 440-445.
 • Alcocer, S.M., et al., Seismic tests of beam-to-column connections in a precast concrete frame. PCI journal, 2002. 47(3): p. 70-89.
 • Rodriguez, M.E. and J.J. Blandón, Tests on a half-scale two-story seismic-resisting precast concrete building. PCI journal, 2005. 50(1): p. 94-114.
 • Nishiyama, M. and Y. Wei, Effect of post-tensioning steel anchorage location on seismic performance of exterior beam-to-column joints for precast, prestressed concrete members. PCI journal, 2007. 52(2).
 • Korkmaz, H.H. and T. Tankut, Performance of a precast concrete beam-to-beam connection subject to reversed cyclic loading. Engineering Structures, 2005. 27(9): p. 1392-1407.
 • Shariatmadar, H. and E. Zamani Beydokhty, An investigation of seismic response of precast concrete beam to column connections: experimental study. Asian Journal of Civil Engineering-Building And Housing, 2014. 15.
 • Choi, H.-K., Y.-C. Choi, and C.-S. Choi, Development and testing of precast concrete beam-to-column connections. Engineering Structures, 2013. 56: p. 1820-1835.
 • Xue, W. and X. Yang, Seismic tests of precast concrete, moment-resisting frames and connections. PCI journal, 2010. 55(3).
 • Cheok, G. and H. Lew, Model precast concrete beam-to-column connections subject to cyclic loading. PCI journal, 1993. 38(4): p. 80-92.
 • Manfredi, G., G. Verderame, and G. Lignola. A FEM model for the evaluation of the seismic behavior of internal joints in reinforced concrete frames. in Proceedings of the 14th world conference on earthquake engineering, Beijing, China. 2008.
 • Hakuto, S., R. Park, and H. Tanaka, Seismic load tests on interior and exterior beam-column joints with substandard reinforcing details. Structural Journal, 2000. 97(1): p. 11-25.
 • Giberson, M.F., Two nonlinear beams with definitions of ductility. Journal of the Structural Division, 1969. 95: p. 137-57.
 • Otani, S., Inelastic analysis of R/C frame structures. Journal of the Structural Division, 1974. 100(Proc. Paper 10686).
 • El-Metwally, S. and W. Chen, Moment-rotation modeling of reinforced concrete beam-column connections. Structural Journal, 1988. 85(4): p. 384-394.
 • Sailaja, A. and S.k. Kunnath, Modeling inelastic shear deformation in reinforced concrete beam-column joints. Engineering mechanics proceedings of 10th conference, ASCE, University of Colorado at Boulder, Boulder, Colorado, pp 822–825, 1995.
 • Adibi, M., M.S. Marefat, and R. Allahvirdizadeh, Nonlinear modeling of cyclic response of RC beam–column joints reinforced by plain bars. Bulletin of Earthquake Engineering, 2018: p. 1-28.
 • Daniel, C., Finite Element Analysis of Precast Prestressed Beam-Column Concrete Connection in Seismic Construction. 2006, Master’s Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology.
 • Mostofinejad, D. and S. Talaeitaba, Finite element modeling of RC connections strengthened with FRP laminates. Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, 2006. 30(B1): p. 21-30.
 • Kaya, M. and A.S. Arslan, Analytical modeling of post-tensioned precast beam-to-column connections. Materials & Design, 2009. 30(9): p. 3802-3811.
 • Dere, Y. and F.T. Dede, Nonlinear finite element analysis of an R/C frame under lateral loading. Mathematical and Computational Applications, 2011. 16(4): p. 947-958.
 • Ying Wang, Y.X., Nonlinear Finite Element Analysis of the Steel concrete Composite Beam to Concretefilled Steel Tubular Column Joints. International Journal of Nonlinear Science, 2010. 9(3).
 • Hawileh, R., A. Rahman, and H. Tabatabai, Nonlinear finite element analysis and modeling of a precast hybrid beam–column connection subjected to cyclic loads. Applied mathematical modelling, 2010. 34(9): 2562-2583.
 • Pampanin, S., M.N. Priestley, and S. Sritharan, Analytical modelling of the seismic behaviour of precast concrete frames designed with ductile connections. Journal of Earthquake Engineering, 2001. 5(03): p. 329-367.
 • Iranian Seismological Center (Institute of Geophysics, University of Tehran) , http://www.irsc.ac.ir.
 • Bahrami, S. and M. Madhkhan, Experimental performance of a new precast beam to column connection using hidden corbel. Asian Journal of Civil Engineering (BHRC), 2017. 18(5): p. 791-805.
 • Vidjeapriya, R., Behaviour of precast beam column connections subjected to seismic type loading, in FACULTY OF CIVIL ENGINEERING. 2011, ANNA UNIVERSITY.
 • Opensees, Open system for earthquke engineering simulation, Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of Califonia, Brekely Ca, http://opensees.berkeley.edu/. 2016.
 • Mander, J.B., M.J. Priestley, and R. Park, Theoretical stress-strain model for confined concrete. Journal of structural engineering, 1988. 114(8): p. 1804-1826.
 • Park, R., Evaluation of ductility of structures and structural assemblages from laboratory testing. Bulletin of the New Zealand national society for earthquake engineering, 1989. 22(3): p. 155-166.
 • Priestley, M. and Park, Strength and ductility of concrete bridge columns under seismic loading. Structural Journal, 1987. 84(1): p. 61-76.
 • Paulay, T. and M.N. Priestley, Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings, John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, USA. . 1992.