تحلیل رفتار سازه و تشخیص آسیب پذیری در ساختارهای تاریخی؛ تجربه ای برای اقدامات پیشگیرانه در برج ‌کوچک سمیران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / دانشکده معماری و شهرسازی

2 استادیار گروه مرمت و احیا بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران (زلزله) / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)/ دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

در ساختارهای تاریخی، تشخیص آسیب پذیری و بررسی سلامت و رفتار احتمالی سازه در برابر تنش های وارده می تواند تغییرات متفاوتی را در نتیجه نهایی اقدام مرمتی موجب شود. به همین دلیل یک تشخیص صحیح برای اقدام صحیح ضروری خواهد بود. در بناهای تاریخی توجه به وجه های ارزشمند و همچنین دقت در استفاده از آزمون های غیر مخرب برای این تشخیص یک مسئله مهم تلقی می شود. با این ضرورت این مطالعه در تلاش است با ارائه یک تجربه در بهره گیری از تحلیل های نرم افزاری به همراه بررسی های میدانی در برج کوچک سمیران، آن را به‌عنوان یک روش برخورد برای تشخیص آسیب پذیری و تحلیل رفتار سازه معرفی کند. بررسی انجام شده تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که "با توجه به بررسی های میدانی و تحلیل های نرم افزاری، اقدامات پیشگیرانه پیشنهادی برای برج کوچک سمیران - در جهت تقلیل میزان آسیب پذیری - چه هستند؟"
رویکرد کلی در این مطالعه توصیفی تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای، میدانی و تجربی-آزمایشگاهی شکل گرفته است. همچنین فرآیند تحلیل نیز به‌وسیله نرم‌افزار و همچنین بررسی های تکمیلی میدانی انجام گرفته است. در بررسی‌های میدانی از مصالح بنا برای مطالعات آزمایشگاهی نمونه برداری شد و بررسی های مرتبط با ساختار نیز مورد توجه قرار گرفت. در مجموع پس از بررسی های میدانی و مشخص شدن پارامترهای موردنیاز، تحلیل ها با نرم‌افزار Ansys 2018 انجام و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد علاوه بر مشکلات پی که قبلاً کنترل شده، ترک های موجود و علی الخصوص بخش بالایی سازه برج آسیب پذیر خواهد بود. در نهایت پیشنهاد اقدام پیشگیرانه با ایجاد کمربند حفاظتی برای بخش بالایی و اقدامات پیشگیرانه کلی برای سایر قسمت ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis and Vulnerability on Historical Structures; An Experience for Preventive Conservation in Small Tower of Semiran

نویسندگان [English]

  • Shadi Eslami 1
  • Reza Rahimnia 2
  • Milad Khanjari Miane 3
1 Conservation of historic buildings Department, Faculty of Architectural and Urban Development, Imam Khomeini International University (IKIU)
2 Assistant Professor, Conservation of Architectural Heritage Department, Faculty of Architectural and Urban Development, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
3 M.s in Earthquake Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Abstract:
In historical structures, vulnerability and probable behavior of structures against stresses are very effective in Restoration action. For this reason, a correct diagnosis will be necessary for the correct conservation process for action. Attention to valuable aspects as well as accuracy in using non-destructive tests for detection in historic buildings is considered an essential issue. With this need, this paper introduces the experience of using software analysis along with field surveys in the Samiran Small Tower (Borj-e Koochak Semiran) as a Method approach for vulnerability and structural behavior analysis. The study tries to answer the question, "Given the field study and software analysis, what are the proposed preventive conservation actions for the small Samiran Tower to reduce damage?"
General approach in this study is descriptive-analytical and the data collection method is shaped by library, field, and experimental studies. The analysis process has also been carried out by software with field surveys. After field investigations and determination of required parameters, and Material properties, the analysis was performed with Ansys 2018 software. Finally, according to the results of the analysis, proposed conservation action by creating a protective belt for the upper part and general actions for the other cases are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preventive Conservation
  • Structural Behaviour
  • Seismic Analysis
  • Vulnerability
  • Samiran Small Tower (Borj-e Koochak Semiran)
[1] Eslami, Sh and Rahimnia, R. (2020). Analysis and Evaluation of Structural Behaviour in Historical Structures; A Review of the Capabilities and Challenges of Software Analysis as a Test Method. 1st International and 5th National Conference on Sustainable Architecture and City. Tehran, Shahid Rajaee Teacher Training University, 15. [In Persian]
[2] Icomos. (2010). Lima Declaration for Disaster Risk Management of Cultural Heritage. In: International Symposium, Peru: Lima Declarations.
[3] Icomos. (2004). The BAM Declaration and Recommendations. In: The International Workshop on the Recovery of Bam’s Cultural Heritage. Bam, 17-20.
[4] ICOMOS/ISCARSAH Committee. (2005). Recommendations for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage. See www.icomos.org.
[5] Chiarugi, A, Fanelli, A, Giuseppetti, G. (1993).  Diagnosis and Strengthening of The Brunelleschi Dome. In: IABSE Symposium, Zürich: IABSE.
[6] Croci, G, Viscovik. (1993). A Causes of Failures of Colosseum Over the Centuries and Evaluation of The Safety Levels. In: Public Assembly Structures. From Antiquity to the Present. Istanbul: IASS-Mimar Sinan University.
[7] Meli R, Sánchez-Ramírez AR. (1995). Structural Aspects of the Rehabilitation of the Mexico City Cathedral. In: Structural Analysis of Historical Constructions, Barcelona, Spain.
[8] Mola F, Vitaliani R. (1995). Analysis, Diagnosis and Preservation of Ancient Monuments: The St. Mark’s Basilica in Venice. In: Structural Analysis of Historical Constructions. Barcelona, Spain.
[9] Salonikios, T. and Karakostas, C. and Lekidis, V. and Anthoine, A. (2003). Comparative Inelastic Pushover Analysis of Masonry Frames. Engineering Structures, 25, 1515-1523.
[10] Angelo D, Valentina M, Marco M. (2012). Seismic Assessment of A Historical Masonry Tower With Nonlinear Static And Dynamic Analyses Tuned On Ambient Vibration Tests. Engineering Structures, 36, 210-219.
[11] De Luca, A. and Giordano, A. and Mele, E. (2004). A Simplified Procedure for Assessing the Seismic Capacity of Masonry Arches. Engineering Structures, 26, 1915-1929.
[12] Brandonisio, G. and Mazziotti, A. and Lucibello, G. and Mele, E. and De Luca, A. (2014). Seismic Behaviour of Four Italian Masonry Buildings: Comparison between Different Modelling. In: 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Mexico City: SAHC2014.
[13] Valente,M. and Milani,G. (2016). Seismic Assessment of Historical Masonry Towers by Means of Simplified Approaches and Standard FEM. Construction and Building Materials. 74-104.
[14] Galasco, A. and, Lagomarsino, S. and, Penna, A. and Resemini, S. (2004). Non-Linear Seismic Analysis of Masonry Structures. In: 13th World Conference on Earthquake Engineering. Vancouver
[15] Lagomarsino, S. and Penna, A. and Galasco, A. and Cattari, S. (2013). TREMURI Program: An Equivalent Frame Model for The Nonlinear Seismic Analysis of Masonry Buildings. Engineering Structures, 1787-1799. 
[16] Casolo, S. and Milani, G. and Uva, G. and Alessandri, C. (2013). Comparative Seismic Vulnerability Analysis on Ten Masonry Towers in The Coastal Po Valley in Italy. Engineering Structures, 465-490.
[17] Hejazi, M. and Moayedyan, M. and Daei, M. (2015). Seismic Analysis of Persian Historical Brick Masonry Minarets. Ferdowsi Civil Engineering Publications, 27(1), 35-49. [In Persian]
[18] Hejazi, Me. and Mirghaderi, R. (2005). Seismic Analysis of Persian Domes, Faculty of Engineering Publications, 28(6), 747-757. [In Persian]
[19] Khodayari,R. and Karimi, K. and Yadegari, A. (2013). Equivalent Static Analysis of the Kabud Tower of Maragheh. Journal of Civil Engineering and Urbanism, 260-264.
[20] Pouraminian,M. and Hosseini,M., “Seismic Safety Evaluation of Tabriz Historical Citadel Using Finite Element And Simplified Kinematic Limit Analyses”, Indian Journal of Science And Technoligy, Vol7(4), 409-417, (2014).
[21] Riva, P. and Perotti, F. and Guidoboni, E. and Boschi, E. (1998). Seismic Analysis of The Asinelli Tower and Earthquakes in Bologna. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 17, 525-550.
[22] Hejazi, M. and Hejazi, B. and Mehdad, H. and Hejazi, S. (2015). The Study of Seismic Destruction of an Adobe Shop in the Bam Citadel and its Restoration Plan. Maremat & memari-e Iran, 1(9), 71 – 85. [In Persian]
[23] Zatakram, V. and Zamanifard, A. (2019). Seismic Consolidation of Rural Adobe Building (Case Study: Tabas Isfahak Historical Village). Housing and Rural Environment, 38 (166). 123-136 [In Persian]
[24] Camathias U. (2013). Seismic Performance Evaluation of a Historic Unreinforced Masonry Building Structure. Master Thesis. University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering.
[25] Juhásová, E., Sofronie, R., and Bairrão, R. (2008). Stone Masonry in Historical Buildings—Ways to Increase Their Resistance and Durability. Engineering Structures, 30(8), 2194-2205.
[26] Smoljanović, H. and Živaljić, N. and Nikolić, Ž. (2013). A Combined Finite-Discrete Element Analysis of Dry Stone Masonry Structures. Engineering Structures, 89-100.
[27] Attar-abbasi, M. and Hematzadeh Dastgerdi, S. and Mahboubi, Gh. (2015). A Survey of Structural Behaviour and Stability of Davazdah Emam Dome in Yazd Against Earthquake. Quartery Specialized Journal of Structural Engineering, 12(3), 25-32. [In Persian]
[28] Rahgozar, R, and Moghaddas, M. (2008). Investigating the Behavior and Endurance of The Green Dome Building Against Earthquakes. In: Fourth National Congress of Civil Engineering. Tehran: Tehran University, 8. [In Persian]
[29] Blyth, A., Napolitano, R. and Glisic, B. (2019). Documentation, structural health monitoring and numerical modelling for damage assessment of the Morris Island Lighthouse. Philosophical Transactions of the Royal Society, 377(2155), 1-19. (https://doi.org/10.1098/rsta.2019.0002)
[30] Varjavand, P. (1998). Visage of Qazvin’s History and Culture. Tehran: Ney Publications, 393,421-423. [In Persian]
[31] Kasravi, A. (1929). Shahriaran-e Gomnanm (Anonymous Shahriars). Tehran: Amirkabir Publications. [In Persian]
[32] Moghaddasi, M. (1982). Ahsan Al-taqasim Fi Maʻrifat Al-aqalim) The Best Divisions for Knowledge of the Regions (. Tehran: Komesh Publications. [In Persian]
[33] Naser-e Khosraw. (1963). Safar nameh ye Naser-e Khosrow. Tehran: Tahoori Publications. [In Persian]
[34] Marashi, S.Z. (1968). History of Gilan and Deylamistan. Tehran: Iran Culture Foundation Publications. [In Persian]
[35] Mostofi, H. (1985). Selected History (Tarikh-i guzida). Tehran: Amirkabir Publications, 777. [In Persian]
[36] Golriz, M. (2002). Minodar or Bab al-Jannah Qazvin. Qazvin: Taha Publications, 952-953. [In Persian]
[37] Eslami, Sh. (2019). Restoration and Consolidation/ Strengthening Plan with Approach to Structural Analysis and Seismic Assessment for Historical Monuments; Case Study: Semiranat Tomb Towers (Borj-e Koochak va Bozorg-e Semiran), Qazvin. Master Thesis. Imam Khomeini International University. [In Persian]
[38] Rezaei Kalaj, M.R. (1999). Review and Study of Semiran's Works in Tarom Region of Qazvin. Master Thesis. Tehran University. [In Persian]
[39] Croci, G. (2016). The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, Translated by Bagher Ayatollahzadeh Shirazi and Mehrdad Hejazi. Theran: Office of Cultural Research. [In Persian]
[40] Giordano, A. and Mele, E. and De Luca, A. (2002). “Modelling of Historical Masonry Structures: Comparison of Different Approaches Through a Case Study. Engineering Structures, 24, 1057-1069.
[41] Betti, M. and Galano, L. (2012). Seismic Analysis of Historic Masonry Buildings: The Vicarious Palace in Pescia (Italy). Buildings ISSN, 2075-5309, 63-82.     
[42] Karimi, A. and et al. (2018). Understanding the Structural Behaviour of Taj Al-Molk Dome of Isfahan Grand Mosque. In: Second National Conference on Applied Research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management). Tehran: Sharif University of Technology. 
[43] Feilden, B. (2007). Conservation of Historic Buildings. Routledge.
[44] Hassanpour Anarkoli, H. and Ahmad Mighani, J. and Aghabarati, H. (2017), Earthquake risk analysis and preparation of micro-zoning maps for Rudbar city with a probabilistic approach. In 4th International Conference on New Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning.  Tehran. [In Persian]
[45] Sadeghi, A. and Pouraminian, M. (2010). An investigation of the vulnerability of Arge Tabriz (Tabriz Citadel)." In 8th International Masonry Conference. Germany: Dresden.