تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر تلاطم و لنگر پایه مخازن هوایی مخروطی به کمک روش های عددی و آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی حاوی سیال، مؤلفه قائم زلزله به علت تأثیر در سطح متلاطم سیال درون مخزن و همچنین تشدید اثر "P-delta" از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به منظور بررسی عملکرد نوسانی مخزن و تاثیر تلاطم سطح سیال بر آن، به یک مخزن استونه ای به قطر 60 سانتیمتر که در آن آب با عمق های مختلف قرار گرفته، فرکانسهای هارمونیک توسط ابزاری ابداعی به نمونه های آزمایشگاهی اعمال گردید. به منظور تعیین تاثیر نوسانات بر سازه، از نرم افزار آباکوس برای مدلسازی بهره گرفته شده است. صحت سنجی و کالیبراسیون مدل عددی با مقایسه نتایج مدل آزمایشگاهی و مدل عدی از نوسانات سطح آب با ایجاد مدل متناظر در نرم‌افزار آباکوس و با ایجاد تعداد قابل ملاحظه‌ای از ترکیبات گوناگون از متغیرهای مدل‌سازی از قبیل روش شبکه‌بندی و اندازه مناسب سلولها به‌گونه‌ای انتخاب شدند تا نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج آزمایشگاهی با دقت مناسبی منطبق گردد. نتایج مدلسازی عددی همبستگی 98% با نتایج آزمایشگاهی داشت. سپس مدل عددی مخازن با ابعاد بزرگ در نرم‌افزار آباکوس ایجاد و با متغیرهای مدلسازی که در مرحله صحت سنجی نهایی گردیده بود، تحلیل گردید. مدل عددی از مخازن هوایی با سه نسبت مختلف از ارتفاع سیال درون مخزن و شعاع به مقدار ارتفاع کل مخزن در نرم افزار ایجاد گردیدند. همچنین زاویه کف با افق در کلیه مخازن 45 درجه در نظر گرفته شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. هرکدام از این حالت ها با 7 شتاب‌نگاشت مختلف از زلزله‌های متفاوت بارگذاری گردیدند. در کلیه این مخازن، اثر مؤلفه قائم زلزله بر مقادیر ارتفاع موج و ممان ایجاد شده در پایه با حالت بدون احتساب اثر مولفه قائم زلزله مقایسه گردید. نتایج نشان داد که احتساب مولفه قائم زلزله منجر به افزایش ارتفاع موج به میزان 38% و افزایش گشتاور در پایه به میزان 9% میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Earthquake Vertical Excitations on Sloshing Height in Conic Elevated Water Tanks and the Created Moment at Their Base: Experimental Validation and Numerical Simulation

نویسندگان [English]

  • Khosrow Hosseini 1
  • Soroush Heidari 1
  • Mahmood Hosseini 2
1 Hydraulic Structures Department, Civil Engineering Faculty - Semnan University
2 Associate professor, Structural Engineering Research Centre, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
چکیده [English]

In seismic analysis, vertical component of the earthquake due to the impact on fluid sloshing in a tank and intensifying of "P-delta" effects is of particular importance. In order to investigate the performance of the tank and the impact of the fluid surface sloshing, harmonic frequencies were applied to a tank of of water with 60 cm in diameter and different depths of water. Different frequencies were applied to the tank by an innovative tool. Abacous is a structural soft-ware which is capable to model numerically the interaction of structure and fluid. Verification and calibration of numerical model was performed by comparing water level fluctuations in experimental and numerical models. Different combinations of parameters such as hourglass coefficient, methods of grid generations and the cell sizes in numerical model were performed to obtain the consistent results with experiments. The results of numerical modeling had a correlation factor of 98% with laboratory results. Then, the numerical model of elevated tanks with large scales were created in software The numerical model of elevated tanks with three different ratios of fluid depth and tank radiuses to the tank height were created and modeled by software. The angle of the floor in all tanks was 45 degrees. Each case was evaluated by7 different mapping acceleration from different earthquakes. In all cases the effect of vertical component of earthquake, the wave height and moment in foundation were investigated. The results showed that the vertical component of the earthquake resulted in an increase of 38% in the height of water and 9% increase in the moment of foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elevated water tank
  • dynamic analysis
  • finite element method
  • earthquake vertical excitation
  • sloshing height
  • base moment
[1]   Westergaard, H.M. (1933). Water Pressure on Dams during Earthquakes. Transaction American Society of Civil Engineering, 98.
[2]   Housner, G.W. (1957). Dynamic Pressure on Accelerated Fluid Containers. Bulletin of the Seismological Society of American, 47, 15-37.
[3]   Singhal, A.C. (1991). Comparison of Computer Code for Seismic Analysis of Dams. Computers and Structures, 38, 107-112.
[4]   Mays J.R., & Roehm, L.H. (1991).  Hydrodynamic Pressure in a Dam Reservoir System. Computers and Structures, 40, 281-291.
[5]   Yang, J. (1976). Dynamic Behavior of Fluid-Tank System. Ph.D. Thesis, Civil Engineering, Rice University Houston, Texas.
[6]   Haroun, M.A., & Housner, G.W. (1981). Seismic Design of Liquid Storage Tanks. Journal of the Technical Councils of ASCE, 191-207.
[7]   Park, J.H., Koh, H.M., & Kim, J. (1990). Liquid-Structure Interaction Analysis by Coupled Boundary Element-Finite Element Method in Time Domain. Proceedings of the 7th International Conference on Boundary Element Technology, Southampton, England, 89-92.
[8]   Kim, J., & Koh, K.I. (1996). Dynamic Response of Rectangular Flexible Fluid Containers. Journal of Eng. Mechanics, ASCE, 122(9), 807-816.
[9]   Ghaemmaghami, A.R., & Kianoush, M.R. (2010). Effect of Wall Flexibility on Dynamic Response of Concrete Rectangular Liquid Storage Tanks under Horizontal and Vertical Ground Motions. Journal of Structural Engineering, 136(4).
[10] Kianoush, M.R., Mirzabozorg, H., & Ghaemian, M. (2006). Dynamic Analysis of Rectangular Liquid Containers in Three-Dimensional Space. Canadian Journal of Civil Engineering, 33, 501-507.
[11] Chen, J.Z., & Kianoush, M.R. (2005). Seismic Response of Concrete Rectangular Tanks for Liquid Containing Structures. Canadian Journal of Civil Engineering, 32, 739-752.
[12] Ibrahim, AR. (2005). Liquid Sloshing Dynamics, Theory and Applications. Wayne State University, Michigan: Department of Mechanical Engineering, Cambridge University Press.
[13] Souto-Iglesias, A., Delorme L., Perez-Rojas L., & Abril-Perez S. (2006). Liquid Moment Amplitude Assessment in Sloshing Type Problems with Smooth Particle Hydrodynamics. Ocean Engineering, 33, 1462-1484.
[14] Akyildiz, H., & Unal, NE. (2006). Sloshing in a Three-Dimensional Rectangular Tank: Numerical Simulation and Experimental Validation. Ocean Engineering, 33, 2135-2149.
[15] Saghi, H. (2016). The pressure distribution on the rectangular and trapezoidal storage tanks' perimeters due to liquid sloshing phenomenon. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering8(2), 153-168.
[16] Saghi, H., & Lakzian, E. (2017). Optimization of the rectangular storage tanks for the sloshing phenomena based on the entropy generation minimization. Energy128, 564-574.
[17] Saghi, H. (2018). Entropy generation minimization for the sloshing phenomenon in half-full elliptical storage tanks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications491, 972-983.
[18] Haroun, M.A. (1983). Vibration Studies and Test of Liquid Storage Tanks. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 11, 190-206.
[19]   Chantasiriwan, S. (2009). Modal Analysis of Free Vibration of Liquid in Rigid Container by the Method of Fundamental Solutions. Engineering analysis with boundary elements, 33(5), 726-730.
[20] Godderidge, B., Turnock, S., Tan, M., & Earl, C. (2009). AN Investigation of Multiphase CFD Modeling of a Lateral Sloshing Tank. Computers & Fluids, 38, 183-93.
[21] Sriram, V., Sannasiraj, S.A., & Sundar, V. (2006). Numerical Simulation of 2D Sloshing Waves Due to Horizontal and Vertical Random Excitation. Apple Ocean Res, 28, 19-32.
[22] Chen, Y.G., Djidje, K., & Price, W.G. (2009). Numerical Simulation of Liquid Sloshing Phenomena in Partially Filled Containers. Computers & Fluids, 38, 830-842.
[23] Kalyani, A.P., Panchal, V.R., & Soni, D.P. (2015). Seismic Response of Elevated Liquid Storage Steel Tanks Isolated by VCFPS at Top of Tower under Near-Fault Ground Motions. International Journal of Emerging Trends in Electrical and Electronics, 11(2).
[24] Upadhyay, S., & Patel, C. (2016). Response of Elevated Water Tank subjected to near-fault and far-field earthquakes. Multi-disciplinary Sustainable Engineering: Current and Future Trends: Proceedings of the 5th Nirma University International Conference on Engineering, Ahmedabad: India, ISBN: 978-1-138-02845-6, 35-40.
[25] Soleymani, K., & Hosseini, M. (2013). Effects of Near-Field Earthquakes on Elevated Cylindrical Water Tanks. Proceedings of the Thirteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-13), Hokkaido: Japan, Hokkaido University, 1-4.
[26] Rebouillat, S., & Liksonov D. (2010). Fluid-Structure Interaction in Partially Filled Liquid Containers: A Comparative Review of Numerical Approaches. Computers & Fluids, 39, 739-746.
[27] Moslemi, M., Farzin, A., & Kianoush, M. R. (2019). Nonlinear sloshing response of liquid-filled rectangular concrete tanks under seismic excitation. Engineering Structures, 188, 564-577.
[28] Hejazi, F. S. A., & Mohammadi, M. K. (2019). Investigation on sloshing response of water rectangular tanks under horizontal and vertical near-fault seismic excitations. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 116, 637-653.
[29] Sweedan, A. M. I., & El Damatty, A. A. (2000). Shake table testing of conical tank models. In Proceeding of the third structural specialty conference, 177-84.
[30] El Damatty, A. A., Saafan, M. S., & Sweedan, A. M. I. (2005). Dynamic characteristics of combined conical-cylindrical shells. Thin-Walled Structures, 43(9), 1380-1397.
[31] El Damatty, A. A., Saafan, M. S., & Sweedan, A. M. I. (2005). Experimental study conducted on a liquid-filled combined conical tank model. Thin-Walled Structures, 43(9), 1398-1417.
[32] ACI Committee 350, (2001), Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures (ACI 350.3-01) and Commentary (ACI 350.3R-01), Farmington Hills: American Concrete Institute.
[33] Goudarzi, M. A., & Sabbagh-Yazdi, S. R. (2008). Evaluating 3D earthquake effects on sloshing wave height of liquid storage tanks using finite element method. Journal of Seismology and Earthquake Engineering10(3), 123-136.