ارزیابی تاثیر نوع اتصال دیوار برشی فولادی مرکب با بازشوی دایروی به المان های مرزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

دیوار برشی مرکب نوع جدیدی از دیوار برشی است که از ویژگی مثبت ورق فولادی و پنل بتنی برای مقابله با بارهای جانبی بهره می-گیرد. در این تحقیق، رفتار دیوار برشی مرکب با لحاظ نمودن نوع اتصال ورق دیوار به المان‌های مرزی تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است. قطر بازشوی دایروی و نوع اتصال ورق فولادی دیوار به المان های مرزی بعنوان پارامترهای کلیدی درنظر گرفته شده‌اند. از چهار مقدار برای قطر و سه نوع اتصال مفصلی، صلب و آزاد برای اتصال ورق فولادی دیوار به تیر و ستون استفاده شد که در مجموع 32 مدل عددی ایجاد شد. مدل عددی با نمونه‌ی مرجع صحت سنجی شد که میزان اختلاف 7/3 و 5/2 درصد بین نتایج شکل‌پذیری و حداکثر نیرو در مدل عددی و مرجع وجود دارد. نتایج مدل‌های عددی نشان داد که اتصال صلب دیوار برشی مرکب به ستون‌ها و تیرها بهترین عملکرد را دارد. همچنین با حضور ورق فولادی به ضخامت 4 میلیمتر شامل بازشو با قطرهای مختلف، دو پارامتر ظرفیت باربری و سختی الاستیک افزایش یافته است. در حالتی که 46 درصد از سطح ورق، بازشو باشد، ظرفیت باربری و سختی الاستیک نسبت به قاب تنها به ترتیب تقریبا به مقدار 46 درصد و 187 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of connection type effects of composite steel plate shear wall with a circular opening to boundary elements

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ebadi Jamkhaneh 1
  • Masoud Ahmadi 2
1 School of Engineering, Damghan University, Iran
2 Department of Civil Engineering, School of Engineeirng, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

Composite SPSW consisting of steel plates and reinforced concrete encasement on one or both sides of the steel plate has been developed as one method to tackle these problems. In this study the behavior of CSPSW is investigated by considering the type of wall connection to boundary elements under nonlinear static loading. Firstly the numerical model was validated with reference model and then parametric studies were performed by generalizing the numerical model. Two key parameters of the circular opening diameter and type of wall steel plate connection to the boundary elements were considered in the studies. Four diameters of 50, 100, 150 and 200 cm were used for circular openings. Three types of hinge, rigid and free joints were also used to connect the steel plate to the beam and column, simulating a total of 32 numerical models. The results of numerical models showed that rigid connection of composite shear wall to columns and beams was the best performance. Also, with the presence of 4 mm thick steel plate including opening with different diameters, two parameters of bearing capacity and elastic stiffness have been increased. When 46% of the steel plate surface is considered to be as opening, the bearing capacity and elastic stiffness rather than the frame alone increased by approximately 46% and 187%, respectively. By decreasing the percentage of the opening area from 46% to 3%, the bearing capacity increased by approximately 20% and the lateral elastic stiffness improved by approximately 135%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite steel shear wall
  • Finite element method
  • Circular opening
  • Load-displacement relationship
  • Load bearing capacity
  • Connection
[1] Astaneh-Asl, A. (2002). Seismic behavior and design of composite steel plate shear walls. Steel Tips Report, Structural Steel Educational Council, USA, 49.
[2] Zhao, Q. and Astaneh-Asl, A. (2007). Seismic behavior of composite shear wall systems and application of smart structures technology. Steel Struct., 7, pp. 69-75.
[3] Habashi, H.R. and Alinia, M.M. (2010). Characteristics of the wall frame interaction in steel plate shear walls. J. Constr. Steel Res., 66(2), pp. 150-158.
[4] Behbahanifard, M.R., Grondin, G.Y. and Elwi, A.E. (2003). Experimental and numerical investigation of steel plate shear wall. Structural Engineering Report 254, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Alberta.
[5] Vian, D. (2005). Steel Plate Shear Walls for Seismic Design and Retrofit of Building Structures. Ph.D. Dissertation, University at Buffalo, New York.
[6] Zhao, Q. and Astaneh-Asl, A. (2004). Cyclic behavior of traditional and innovative composite shear walls. J. Struct. Eng. ASCE, 130, pp. 271-284.
[7] Rezaii, M., Ventura, C.E. and Prion, H.G.L. (2000). Numerical investigation of thin unstiffened steel plate shears walls. Proceedings 12th World Conf. on Earthquake Engineering, 801, 1-8.
[8] Rahai, A. and Hatami, F. (2009). Evaluation of composite shear wall behavior under cyclic loadings. J. Constr. Steel Res., 65, pp. 1528-1537.
[9] Arabzadeh, A., Soltani, M. and Ayazi, A. (2011). Experimental investigation of composite shear walls under shear loadings. Thin-Walled Struct., 49, pp. 842-854.
[10] Guo, L., Li, R., Rong, Q. and Zhang, S. (2012) Cyclic behavior of SPSW and CSPSW in composite frame. Thin-Walled Struct., 51, pp. 39-52.
[11] Roberts, T.M. and Sabouri-Ghomi, S. (1992). Hysteretic characteristics of unstiffened perforated steel plate shear panels. Thin-Walled Struct., 14(2), pp. 139-151.
[12] Vian, D. (2005). Steel plate shear walls for seismic design and retrofit of building structures. PhD Dissertation, State Univ. of New York at Buffalo, Buffalo, N.Y.
[13] Purba, R.H. (2006). Design recommendations for perforated steel plate shear walls. M.Sc. Thesis, State Univ. of New York at Buffalo, Buffalo, N.Y.
[14] ABAQUS User'sManual: Version 6.16. (2016). Hibbitt, Karlsson, Sorensen, Inc., (HKS).
[15] Lubliner, J. (1990). Plasticity Theory. New York, Macmillan Publishing Company, 495p.
[16] Shafaei, S., Ayazi, A. and Farahbod, F. (2016). The effect of concrete panel thickness upon composite steel plate shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 117, pp. 81-90.
[17] SEI/ASCE 7-10. (2010). Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. Virginia (USA): American Society of Civil Engineers.