نقش میراگر لزج بر بهبود رفتار و کاهش ضربه ساختمانها تحت ورودی لرزه ای تصادفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

3 استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

میراگرهای لزج، به عنوان حالت خاصی از میراگرهای غیرفعال، ابزاری سودمند جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها و جلوگیری از برخورد آنها در زمان زلزله می باشند که البته می توان جانمایی های مختلفی، شامل بین دو ساختمان و یا درون آنها و نیز در تراز طبقات مختلف، را برای چنین میراگرهایی لحاظ نمود. مقاله حاضر به بررسی حالتهای مختلف از این جانمایی ها می پردازد. بدین منظور ابتدا دو سیستم یک درجه آزادی متصل شده با میراگر لزج مدنظر قرار گرفته و مشخصات دینامیکی مجموعه بررسی می گردد. سپس پاسخ تغییرمکان نسبی بین دو سازه یک درجه آزاد متصل شده با پاسخ نظیر حاصل از اضافه نمودن مستقیم میراگر به سازه ها تحت ورودی بصورت طیف سفید ایده آل با یکدیگر مقایسه می گردد. همچنین پاسخ شتاب مطلق دو سازه یک درجه آزادی در دو حالت میراگر بین دو سازه و میراگر درون آنها تحت ورودی طیف فیلتر شده کانای تاجیمی با یکدیگر مقایسه می گردد. در ادامه، دو سیستم دو درجه آزاد در دو حالت متصل و آزاد و بازای جانمایی های مختلف میراگر بین دو سازه تحت ورودی طیف سفید قرار گرفته و مقایسه نسبی بین آنها صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که استفاده از میراگر بین دو سازه، ضمن حفظ کاهش تغییرمکان دو سازه و نیز کاهش شتاب مطلق مجموعه، تغییرمکان بین دو سازه کمتری را در نسبت های فرکانسی پایین بین دو سازه و در قیاس با میراگر درون ساختمان ها بدست خواهد داد. همچنین افزودن میراگر بین دو سازه در تراز طبقات بالاتر سبب کاهش بیشتر در حرکت نسبی دو سازه و نتیجتاً کاهش بیشتر احتمال وقوع برخورد در قیاس با حالتی می شود که میراگر بطور یکنواخت در طبقات توزیع شده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The rule of viscous damper for behavior improvement and pounding mitigation under random seismic input

نویسندگان [English]

 • Hamed Ahmadi Taleshian 1
 • Alireza Mirza Goltabar Roshan 2
 • Javad Vaseghi Amiri 3
1 Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Noshirvani University of ‎Technology, Babol, Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Viscous dampers, as a special type of passive dampers, are efficient tools for seismic improvement of the buildings and eliminating the effects of seismic pounding during earthquakes. Such dampers can be installed between the adjacent buildings or inside them and also at different story levels. This paper attempts to investigate the effects of different damper placements. Accordingly, two single degree of freedom systems connected by viscous dampers were considered first and the dynamic characteristics of the system have been determined. Then, relative displacements of the buildings are compared with damping inside building for one-story models and with free undamped response for two-story models, under ideal white noise seismic input. Absolute accelerations of the one-story buildings are also compared by assigning the Kanai-Tajimi filtered white noise as the input. Results reveal that using dampers between buildings is more suitable than using them inside buildings, as the relative displacement between adjacent buildings would be reduced for lower values of uncoupled frequency ratios of structures and the absolute acceleration would also be significantly reduced for both buildings, rather than just for one of them. Furthermore, use of dampers at the top level would be more beneficial than using them throughout the height of the systems for seismic pounding mitigation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pounding mitigation
 • Viscous damper
 • White-Noise analysis
 • Seismic response
 • Dynamic Properties
 • Kobori, T., Yamada, T., Takenada, Y., Maeda, Y., Nishimura, Y. (1988). Effect of dynamic tuned connector on reduction of seismic response-application to adjacent office buildings. Proceedings of 9th World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo-kyoto, Vol. V, pp.773-778.
 • Ni, Y.Q., Ko, J.M., Ying, Z.G. (2001) Random seismic response analysis of adjacent buildings coupled with non-linear hysteretic dampers. Sound Vibr., 246, 403-417.
 • Filiatrault, A., Folz, B. (1992) Nonlinear earthquake response of structurally interconnected buildings. J. Civ. Eng., Vol. 19, pp. 560-572.
 • Bhaskararao A.V., Jangid R.S. (2006). Seismic analysis of structures connected with friction dampers. Struct., 28, pp. 690-703.
 • Malhotra A., Carson, D., Gopal, P., Braimah, A., Di Giovanni, G., Pall, R. ( 2004). Friction dampers for upgrade of St. vincente hospital, Otawwa. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, paper No. 1952.
 • Symans M.D., Constantinou M.C. (1998) Passive Fluid Viscous Damping systems for seismic energy dissipation. ISET J. Earthq. Technol., 4, pp. 185-206.
 • Xu Y.L., He Q., Ko J.M. (1999). Dynamic response of damper-connected adjacent buildings under earthquake excitation. Eng. Struct. ASCE, 129, pp. 197-205.
 • Patel C.C., Jangid R.S. (2010). Seismic response of dynamically similar adjacent structures connected with viscous dampers. The IES J., Part A: Civ. Struct. Eng., Vol. 3, pp. 1-13.
 • Abd-Elsalam S, Eraky A, Abd-El-Motalleb H, Abdo A. (2012) Control of adjacent isolated-buildings pounding using viscous dampers. Ame. Sci., 8(12), pp. 1251-1259.
 • Kandemir-Mazanoglu E.C., Mazanoglu K. (2017). An optimization study for viscous dampers between adjacent buildings. Syst. Signal Process., 89, pp.88-96.
 • Mirzagoltabar Roshan, A., Ahmadi Taleshian, H., Eliasi, A. (2017). Seismic pounding mitigation by using viscous and viscoelastic dampers. Proceedings of the International Conference of Scientist, Moscow, Russia.
 • Izharulhaque Q., Shinde S. (2016). Study of pounding mitigation techniques by use of energy dissipation devices. J. Civ. Eng. Technol., 7(4), pp. 422-431.
 • Passoni C, Belleri A, Marini A, Riva P. (2014). Existing structures connected with dampers: State of the art and future developments. Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 25-29 August, Istanbul.
 • Miari M, Choong KK, Jankowski R. (2019). Seismic pounding between adjacent buildings: Identification of parameters, soil interaction issues and mitigation measures. Soil Dyn. Earthq. Eng., 121, pp. 135-150.
 • Petti L., De luliis M. (2008) Torsional seismic response control of asymmetric-plan systems by using viscous dampers. Eng. Struct., 30(11), pp. 3377-3388.
 • Kasai K., Jeng V., Patel P.C., Munshi J.A. Maison B.F. (1992). Seismic pounding effects- Survey and analysis. Proceeding of the 10th World Conference on Earthquake Engineering, Vol. VII, pp. 3893-3898.
 • Kasai K., Jagiasi AR. (1993). Viscoelastic dampers for seismic pounding mitigation. Proceeding of the Structural Congress, ASCE. Irvine, CA.
 • Jankowski R. and Mahmoud S. (2015). Earthquake-Induced Structural Pounding. GeoPlanet: Earth Plan. Sci., Springer Int. Pub., Switzerland.
 • Jankowski R., Mahmoud S. (2016). Linking of adjacent three-storey buildings for mitigation of structural pounding during earthquakes. Earth. Eng., 14(11), pp.3075-97.
 • Zhang W.S., Xu Y.L. (1999). Dynamic characteristics and seismic response of adjacent buildings linked by discrete dampers, Eng. Struct. Dyn. 28, pp. 1163-1185.
 • Abdel-Mooty M.A.N, Ahmed N.Z. (2017). Pounding mitigation in buildings using localized interactions. Proceeding of the World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM 17), IIsun (Seoul), Korea.
 • Pratesi, F., Sorace, S., Terenzi, G. (2014). Analysis and mitigation of seismic pounding of a slender R/C bell tower, Eng. Struct. 73, pp. 23-34.
 • Kim J., Ryu J., Chung L. (2006). Seismic performance of structures connected by viscoelastic dampers. Eng. Struct., 28, pp.183-195.
 • Kim, J. Bang, S. (2002). Optimum distribution of added viscoelastic dampers for mitigation of torsional responses of plan-wise asymmetric structures. Struct. Eng., 24, pp. 1257-1269.
 • Zhu HP, Xu,YL. (2005). Optimum parameters of Maxwell model-defined dampers used to link adjacent buildings. Sound Vibr., 279, pp. 253-274.
 • Lutes LD. And Sarkani S. (2004). Random Vibrations, Analysis of Structural and Mechanical Systems, Elsevier, Burlington, MA.
 • Kanai, K. (1957). Semi-empirical Formula for the seismic Characteristics of the Ground. Earthq. Research Ins., Vol. XXXV, part 2.
 • Tajimi, H. (1960). A Statistical Method of Determining the Maximum Response of a Building structure during an Earthquake. Proceeding of the second World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo and Kyoto, Japan.