مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دکتری مهندسی عمران سازه، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 گروه عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اثر دیوارهای میانقاب بنایی بر رفتار قابهای فولادی، همواره یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در بررسی رفتار لرزه ای سازه ها می باشد. در این مطالعه آزمایشگاهی، رفتار قاب های فولادی دارای دیوار میانقاب بنایی مورد بررسی قرار گرفته و اثر نوع مصالح آجری، ضخامت دیوار و وجود بازشو در دیوار ارزیابی شده است. هفت نمونه آزمایشگاهی قاب فولادی با مقیاس یک سوم بصورت یک دهانه و یک طبقه و با بارگذاری یکنواخت شبه استاتیکی مورد آزمایش قرار گرفتند. یک نمونه فاقد دیوار میانقاب و شش نمونه دیگر دارای دیوار میانقاب بودند که در این نمونه ها سه نوع مصالح آجری، دو نوع ضخامت و دو نوع بازشو مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت. آجرهای مورد استفاده در اجرای پانل دیوار میانقاب از نوع آجر رسی بدون سوراخ، آجر رسی سوراخدار و بلوک های سفالی سبک متداول در ایران بودند. نوع و ابعاد بازشوها نیز مطابق ابعاد متداول مورد استفاده در انواع ساختمان ها منظور گردید. نتایج آزمایشات نشان می دهد که نوع مصالح مصرفی در دیوار های میانقاب، ضخامت دیوار و همچنین وجود بازشو تاثیر قاب توجهی بر رفتار لرزه ای سازه دارد. میانقاب باعث کاهش قابل توجه شکل پذیری سازه، افزایش سختی و مقاومت نهایی آن میگردد. بنابراین در زلزله های متوسط تا قوی، میانقاب اثری منفی بر رفتار سازه دارد. ضمناً میانقاب به علت تحمیل تغییرشکل های موضعی به اعضای قاب، کرنش موجود در آنها را افزایش میدهد ولی باعث کاهش کرنش در چشمه اتصال خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of parameters affecting the behavior of moment-Resisting steel frames including masonry infill walls

نویسندگان [English]

 • mehrzad TahamouliRoudsari 1
 • Mehdi Kahrizi 2
 • morteza torkaman 3
 • Kaihan Asvar 4
 • Mohammad Rezaee K. 4
 • Mehdi Azizpour 4
 • Behroz Dolatiari 4
 • AliAhmad Gholami 4
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
4 Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The effect of masonry walls on the behavior of steel frames is one of the important issues of seismic response of structures. In this experimental study, the behavior of steel frames with masonry infill walls has been investigated and the effect of brick type, wall thickness, and wall openings has been evaluated. Seven 1:3, single-span and one-floor steel frame specimens were tested under the influence of quasi-static loading. All specimens except one had an infill wall. In these samples, three types of brick materials, two types of thickness and two types of openings were tested and evaluated. The bricks used in the infill walls were non-perforated clay bricks, perforated clay bricks and common lightweight clay blocks in Iran. The type and dimensions of openings were also adjusted according to the common dimensions used in a variety of buildings. The results show that the type of materials used in the infill walls, the wall thickness and the presence of openings have a significant effect on the seismic behavior of the structures. The infill wall significantly reduces structural ductility, while increasing its stiffness and ultimate strength. Therefore, in moderate to strong earthquakes, the infill wall has a negative effect on the structural behavior. In addition, the infill wall increases strain due to the imposed of localized deformation in the frame members. However, it reduces the strain on the panel zone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Steel frame
 • Masonry infill wall
 • Brick type
 • Opening
 • Experimental study
[1] Federal Emergency Management Agency. FEMA. (1998). Evaluation of earthquake damaged concrete and masonry wall buildings. Report no. FEMA 306. Washington (DC); FEMA.
[2] Federal Emergency Management Agency. FEMA. (2000). Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings. Report no. FEMA 356. Washington (DC); FEMA.
[3] Moghaddam, Hassan A., and Patrick J. Dowling. (1987). The state of the art in infilled frames. London: Imperial College of Science and Technology, Civil Engineering Department.
[4] Abrams, Daniel Paul, ed. (1994). Proceedings from the NCEER workshop on seismic response of masonry infills.CEER.
[5] Calvi, G. M., and S. Santini. (1996). Experimental and numerical investigations on the seismic response of RC infilled frames and recommendations for code provisions.
[6] Crisafulli, Francisco J., Athol J. Carr, and Robert Park. (2000). Analytical modelling of infilled frame structures-a general review. Bulletin-New Zealand Society for Earthquake Engineering, 33(1), 30-47.
[7] Polyakov, S. V. (1963). Masonry in Framed buildings. National lending library for science and technology, (Original work published 1956).
[8] Stafford Smith, B., Carter, C. (1969). A method of analysis for infilled frames. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 44, 31-48.
[9] Flanagan, R. D., Bennett, R. M., Barclay, G. A. (1999).  In-plane behavior of structural clay tile infilled frames. ASCE. J. Struct., Eng, 125(6), 590-599.
[10] Seah, C. K. (1998). A universal approach for the analysis and design of masonry infilled frame structures. Ph.D. thesis. The University of New Brunswick, Canada.
[11] Saneinejad, A., Hobbs, B. (1995). Inelastic design of infilled frames. ASCE. J. Struct., Division, 121(4), 634 -650.
[12] Smith, B. Stafford. (1962). Lateral stiffness of infilled frames. Journal of the Structural Division, 88(6), 183-226.
[13] Smith, B. Stafford. (1966). Behavior of square infilled frames. Journal of the Structural Division, 92(1), 381-404.
[14] Reflak, J., Fajfar, P. (1991). Elastic analysis of infilled frames using substructures. Proceedings of the 6th Canadian Conf. on Earthquake Engineering. City: Toronto.
[15] Mosalam, K., White, R. N., Gergely, P. (1997). Seismic evaluation of frames with infill walls using pseudo-dynamic experiments [Rep. No. NCEER- 97-0020].
[16] Buonopane, S. G., White, R. N. (1999). Pseudodynamic testing of masonry-infilled reinforced concrete frame. ASCE. J. Struct., Eng, 125(6), 578-589.
[17] Aliaari, Mohammad, and Ali M. Memari. (2005). Analysis of masonry infilled steel frames with seismic isolator subframes. Engineering Structures, 27(4), 487-500.
[18] Mohammadi, M., and V. Akrami. (2010). An engineered infilled frame: Behavior and calibration. Journal of Constructional Steel Research, 66(6), 842-849.
[19] Mohebkhah, Amin, A. A. Tasnimi, and H. A. Moghadam. (2008).  Nonlinear analysis of masonry-infilled steel frames with openings using discrete element method. Journal of Constructional Steel Research, 64(12), 1463-1472.
[20] Tasnimi, A. A., and A. Mohebkhah. (2011). Investigation on the behavior of brick-infilled steel frames with openings, experimental and analytical approaches. Engineering Structures, 33(3), 968-980.
[21] Chen, Xi, and Yi Liu. (2015). Numerical study of in-plane behaviour and strength of concrete masonry infills with openings. Engineering Structures, 82, 226-235.
[22] Okail, Hussein, et al. (2014). Experimental and analytical investigation of the lateral load response of confined masonry walls. HBRC Journal.
[23] Essa, Ahmed Sayed Ahmed Tawfik, Mohamed Ragai Kotp Badr, and Ashraf Hasan El-Zanaty. (2014). Effect of infill wall on the ductility and behavior of high strength reinforced concrete frames. HBRC Journal, 10(3), 258-264.
[24] Abdel-Hafez, Lila M., A. E. Y. Abouelezz, and Faseal F. Elzefeary. (2015). Behavior of masonry strengthened infilled reinforced concrete frames under in-plane load. HBRC Journal 11(2), 213-223.
[25] Kahrizi, Mehdi. (2019). Modeling and Evaluating the Behavior of Masonry Infill Walls Connected to Steel Frames with Different Connection Details. Ph.D. thesis. Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
[26] Kahrizi, M., and TahamouliRoudsari, M. (2019). Experimental and numerical investigation of the parameters affecting the behavior of steel frames with masonry infill walls anchored with the ADAS yielding damper. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 1-22.
[27] American Society for Testing and Materials. ASTM C 67 – 02c. (2002). Standard Test Methods for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile.
[28] American Society for Testing and Materials. ASTM C 109/C 109M – 07. (2007). Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens).
[29] American Society for Testing and Materials. ASTM C 1314 – 03a. (2003). Standard Test Method for Compressive Strength of Masonry Prisms.
[30] American Society for Testing and Materials.  ASTM A370-02. (2002). Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products, , Philadelphia, PA.