انتخاب پیمانکار عمرانی با استفاده از روش سوارا و کوپراس: مطالعه موردی شرکت زاگرس جنوبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

اجرا به‌عنوان کلیدی‌ترین مرحله پروژه ساخت‌وساز همواره در معرض ریسک‌ است که پیمانکاران نقش مهمی در مدیریت آن‌ها ایفا می‌نمایند. فرآیند ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از تصمیمات مهم و حائز اهمیت بوده و به دلیل وجود معیارهای متعدد، گاهاً متناقض و پیچیده، چالش‌هایی در پیش روی کارفرمایان قرار می‌دهد که نیازمند بررسی دقیق است. در روش‌های فعلی، انتخاب صرفاً بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار صورت می‌پذیرد و سایر معیارهای کمی و کیفی در این انتخاب تأثیری ندارند که این امر باعث بروز مشکلاتی در انتخاب پیمانکار مناسب می‌شود. هدف این پژوهش، بهبود و ارائه روشی جهت انتخاب پیمانکاران عمرانی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از طریق شناسایی و ارائه الگویی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره در استفاده همزمان از همه معیارها در انتخاب پیمانکار است. بدین منظور، ابتدا معیارهای مؤثر در انتخاب پیمانکاران عمرانی از طریق پیشینه تحقیق و مصاحبه با کارشناسان شناسایی شد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر 125 نفر از پرسنل ادارات مهندسی و ساختمان، امور پیمان‌ها، امور قراردادها، امور بازرگانی، امور حقوقی، امور فنی و عملیات بود. در این تحقیق جهت وزن دهی معیارهای شناسایی‌شده از روش سوارا استفاده گردید. همچنین انتخاب پیمانکار برتر با استفاده از الگوی ارائه‌شده و روش کوپراس انجام گردید. در الگو ارائه‌شده، معیار قیمت پیشنهادی معیار منفی و سایر معیارها جنبه مثبت داشته و پیمانکار اصلح انتخاب شد. امید است الگوی ارائه‌شده و نتایج تحقیق بتواند کمک شایانی در انتخاب پیمانکار اصلح در شرکت زاگرس جنوبی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

HYBRID SWARA-COPRAS METHOD FOR CONSTRUCTION CONTRACTORS SELECTION: SOUTH ZAGROS COMPANY CASE STUDY

نویسندگان [English]

  • Alireza Valipour
  • Mehdi Jamali
Department of Civil Engineering, faculty of sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Implementing as the key phase of a construction project is always at risk that contractors execute an important role in managing them. The process of evaluating and selecting contractors are important, and considering the various and sometimes intricate and complex criteria, the challenges of entrepreneurs must be addressed. In current methods, selection is done on the basis of price bids and other qualitative and quantitative criteria do not influence this choice, which is causing problems in choosing the right contractor. The aim of this research is to improve and provide a method for selecting contractors in the South Zagros Oil and Gas Production Company by identifying and presenting a model using a multi-criteria decision making method for simultaneous use of all criteria in contractor selection. For this purpose, the effective criteria in the selection of construction contractors were identified through a literature review and interviews with experts. The study population consisted 125 staff members of engineering and construction, contracts, business, legal, technical departments and operations. In this research we used SWARA method to weighting the identified criteria. The selection of the contractor was also done using the proposed model and the COPRAS method. In the proposed model, the proposed price criterion was negative and other criteria were positive, and the best contractor has been selected. It is hoped that the proposed model and research results to help in the selection of the contractor of the proper at South Zagros.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction project
  • Selecting contractors
  • South Zagros Oil and Gas
  • SWARA method
  • COPRAS method
[1]  Farzanegan MR.(2011). Oil revenue shocks and government spending behavior in Iran. Energy Econ;33:1055–69.
[2] Derakhshanalavijeh R, Teixeira JMC.(2017). Cost overrun in construction projects in developing countries, gas-oil industry of Iran as a case study. Journal of Civil Engineering and Management ;23:125–36.
[3]  Marty C, Largani enough.(2013) Providing an innovative model based on supply chain management concepts for contractor selection in construction projects. In:10th International Conference on Industrial Engineering. Tehran.University of Tehran, 1-7.(in perisan)
[4] Bochenek J.(2014) The contractor selection criteria in open and restricted procedures in public sector in selected EU countries. Procedia Eng ;85:69–74.
[5]  Omidvari M, Garedaghi G.(2018).  Presentation of Contractor Selection Model by Means of Combined DEMATEL and ANP Methods and Gray Relational Analysis by Safety Approach (A Case Study in Oil Industry). Iran Occup Health;15:1–12.
[6]  Jamali M., Valipour A.(2018). Identification and ranking of effective criteria in selecting contractors in South Zagros Oil and Gas Company. Third International Conference on Civil, Architecture and Urban Design. Tabriz: Maiad University in collaboration with Tabriz Islamic Art University, Kharazmi University, Shahrekord University,. (in Persian)
[7] Rao MVK, Kumar VSS, Kumar PR.(2018). Optimal Contractor Selection in Construction Industry: The Fuzzy Way. Journal of The Institution of Engineers (India): Series A:1–12.
[8]  Cheaitou A, Larbi R, Al Housani B.(2018). Decision making framework for tender evaluation and contractor selection in public organizations with risk considerations. Socio-Economic Planning Sciences
[9]  Dashti M, Mirani M, Karimoyan M.(2011). Evaluation and selection of contractors, construction projects using the FMADM algorithm. Natl Congr Struct road, Archit Chaloos, Islam Azad Univ Chaloos Branch (in Persian).
[10]  Wadhwa V, Ravindran AR. (2007).Vendor selection in outsourcing. Comput Oper Res,34:3725–37.
[11]  Alptekin O, Alptekin N.(2017). Analysis of Criteria Influencing Contractor Selection Using TOPSIS Method. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol 245. IOP Publishing, 62003.
[12]  Lashgari Y.(2017). Proposing a hierarchical approach based on fuzzy logic to choose a contractor in the bank. Int Acad J Sci Eng, 4:28–38.
[13] Asghari Zadeh A, Nasrollahi M.(2008). Identification and weighting of effective indicators in selecting contractors for construction projects. Management Research. (in Persian)
[14]  Martin H, Koylass J, Welch F.(2018). An exploration of the consistency limits of the analytical hierarchy process and its impact on contractor selection. Int J Constr Manag;18:14–25.
[15]  Mokhtar A, Nasiri M.(2012). Analyze the strengths and weaknesses of project contractors evaluation and ranking methodologies over the past decade. 9th International Conference on Industrial Engineering.(in perisan)
[16].Bintoro I, Malani R.(2017).  Modelling of contractor selection using fuzzy-TOPSIS. Electrical, Electronics and Information Engineering (ICEEIE), 2017 5th International Conference On. IEEE, 140–5.
[17]  Mozaffari M, Eghbali Q.(2016).  Applying COPRAS Decision Making Technique to Rank Civil Project Contractors Case Study: Civil Project Contractors in Maragheh. Second International Conference on Management and Entrepreneurship with Emphasis on Resistance Economics), Tehran.
[18]  Ahari RM, Niaki STA.(2014). Contractor Selection in Gas Well-drilling Projects with Quality Evaluation Using Neuro-fuzzy Networks. IERI Procedia, 10:274–9.(in perisan)
[19] Abbasi A, Abbassian Jahromi H, Norouzian F.(2016). Identification of Selection Contractor Selection Criteria in Construction Contracting Companies Using a New Approach Using Kano Model. Journal of Structural Engineering, 19–29.(in perisan)
[20] Gitinavard H, Moosavi SM, Vahidani B et al.(2017). A new decision making method basd on hesitant fuzzy preference selection index for contractor selection in construction industry. Journal of industrial management studies.
[21]  Golbaharzadeh M, Mahdavi Adeli M, Khezrlou M et al.(2013).  Ranking constructional contractors according to a proposed fuzzy multi-criteria decision-making Model. 6th Cross-Regional Conference on Modern Developments in Engineering Sciences. 2013.
[22]  Jabbarzadeh A.(2018). Application of the AHP and TOPSIS in project management. J Proj Manag ,3:125–30.
[23]  Erdogan SA, Šaparauskas J, Turskis Z.(2017). Decision Making in Construction Management: AHP and Expert Choice Approach. Procedia Eng ,172:270–6.
[24]  Damdinsuren M, Ishdamba‏ B.(2017).  Application of the AHP in Choosing Project Manager‏. ijels.com‏ [online].
[25]  Hashemizadeh A, Ju Y.(2019).  Project portfolio selection for construction contractors by MCDM–GIS approach. Int J Environ Sci Technol ,1–14.
[26]  Delegation of ministers.(2002). Code of Referral of Contracts to Contractors.(in perisan)
[27]  Valipour A, Yahaya N, Md Noor N et al.(2017). Hybrid SWARA-COPRAS method for risk assessment in deep foundation excavation project: An Iranian case study. J Civ Eng Manag ,23:524–32.
[28]  Al-Tmeemy SMH, Abdul-Rahman H, Harun Z.(2012). Contractors’ perception of the use of costs of quality system in Malaysian building construction projects. Int J Proj Manag, 30:827–38.
[29] Alireza V, Mohammadreza Y, Zin RM et al.(2013). An enhanced multi-objective optimization approach for risk allocation in public–private partnership projects: a case study of Malaysia. Can J Civ Eng, 41:164–77.
[30] Heravi G, Laika M.(2017). Study and Evaluation of Prefabricated Concrete Buildings Industry by SWOT Analysis: Sustainable Development Approach. AMIRKABIR JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (AMIRKABIR).
[31] Saif Ah.(2010). Educational Measurement, Evaluation and Evaluation. 5th ed. Era,(in perisan)
[32] Needham MD, Vaske JJ.(2008). Survey implementation, sampling, and weighting data. Surv Res Anal Appl Park Recreat Hum Dimens JJ Vaske)(Venture Publ State Coll PA).
[33] Valipour A, Sarvari H, Tamošaitiene J.(2018). Risk Assessment in PPP Projects by Applying Different MCDM Methods and Comparative Results Analysis. Adm Sci , 8:80.
[34] Keršuliene V, Zavadskas EK, Turskis Z.(2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). J Bus Econ Manag 2010;11:243–58.
[35] Zolfani SH, Saparauskas J.(2013). New application of SWARA method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system. Eng Econ ,24:408–14.
[36] Karabasevic D, Stanujkic D, Urosevic S et al.(2015). Selection of candidates in the mining industry based on the application of the SWARA and the MULTIMOORA methods. Acta Montan Slovaca ,20.
[37] Zolfani SH, Yazdani M, Zavadskas EK.(2018). An extended stepwise weight assessment ratio analysis (SWARA) method for improving criteria prioritization process. Soft Computer, 1–7.
[38] Mahdiraji HA, Arzaghi S, Stauskis G et al.(2018). A Hybrid Fuzzy BWM-COPRAS Method for Analyzing Key Factors of Sustainable Architecture. Sustainability, 10:1–26.
[39] Das MC, Sarkar B, Ray S.(2012). A framework to measure relative performance of Indian technical institutions using integrated fuzzy AHP and COPRAS methodology. Socioecon Plann Sci ,46:230–41.
[40] Zavadskas EK, Kaklauskas A.(1996). Determination of an efficient contractor by using the new method of multicriteria assessment. International Symposium for “The Organization and Management of Construction”. Shaping Theory and Practice. Vol 2, 94–104.
[41] Yeung JFY, Chan APC, Chan DWM et al.(2007). Development of a partnering performance index (PPI) for construction projects in Hong Kong: a Delphi study. Constr Manag Econ ,25:1219–37.
[42] Eshtehardian, Allahshahr, Arbabi et al.(2016) Investigating effective criteria on qualitative evaluation and selection of contractors in oil and gas industry. International Conference on Management and Accounting. Nikan Institute of Higher Education, (in perisan)
[43] Feizibi Ghan F, Paymard K, Abolghasemi K et al.(2013). Locating a tile factory in Kurdistan province using SAW and VIKOR multilevel decision making methods and selecting the optimal location using the Breda m0ethod. International Management Conference, Challenges and Solutions. (in perisan)
[44] Getty Rolling H, Mousavi Sam, Vahdani B et al.(2017). New Decision Making Method Based on Fuzzy Priority Selection Index: Doubt for Contractor in Construction Industry. Industrial Management Studies , 15: 121–44.(in perisan)
[45] Mehdi Roushadnia.(2014). Principles of Rules and Procedures for the Management of Civil Works Contracts. Tehran: Knowledge landscape,(in perisan)
[46] Mohammadi HA, Abadi MMR.(2017).  Evaluation of contractors of health-Medical projects by AHP method in Iran’s southeast region. An Int Peer Rev Open Access J Rapid Publ, :325.
[47] Mohammad Purmohammadi AH, Zubouri A.(2017). Evaluation and selection of civil engineering contractors using FAHP analysis method. Third International Conference on Civil Engineering and Development at the Beginning of the Third Millennium. Alborz University- Alborz Province Architecture & Urban Planning Association- Consortium for Role and Design of City Reconstruction - Sustainable City Building Institute - Nasr Cello Cultural and Art Institute-Tabriz National University, Tabriz Art University, Islamic Azad University, New Branch, (in perisan)
[48] Toil, H, Hussein Abadi.(2016). Providing a Model and Evaluation Criteria for Ranking Iran's Offshore Oil and Gas Contractors Case Study of IOEC. The 18th Marine Industry Conference. Iranian Marine Engineering Association.(in perisan)
[49] Vijay M.(2017). Factors Considered for Contractor Evaluation and Selection in Construction Projects. International Journal of Engineering and Management Research (IJEM).:160–3.
[50] Aeen and, Forouzan M., Dolegol M, H et al.(2017). Contractor Selection Evaluation and Prioritization Management Based on Fuzzy TOPSIS, TOPSIS, AHP and Fuzzy AHP Models. Second International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management. (in perisan)
[51] Masoud Karimi Nisani, Hello b.(2017). Contractor Evaluation Criteria in Civil Project Bidding Using the Hierarchical Approach. International Conference on Civil, Architecture and Urban Design of Iran. Iran – Tehran, 1-11.(in perisan)
[52] Getty Rolling H, Mousavi S, Wahdani B et al.(2017). New Decision Making Method Based on Fuzzy Priority Selection Index: Doubt for Contractor Selection in Construction Industry. J Prof Issues Eng Educ Pract; 139: 134–8.(in perisan)
[53] Afshar MMR, Alipouri Y, Sebt MMH et al.(2017). A type-2 fuzzy set model for contractor prequalification. Autom Constr;84:356–66.