تعیین ضریب رفتار قاب های بتن آرمه تقویت شده با سیستم قاب ستون پیوند شده فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عمران، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از مناسب‌ترین راه کارها برای کاهش اثرات لرزه‌ای، استفاده از سیستم‌ سازه‌ ترکیب شده با سیستم فیوز سازه‌ی تعویض‌پذیر است که به منظور رفتار شکل‌پذیر مناسب و مستهلک کننده‌ی انرژی، در کنار اعضـای اصلی سازه می‌باشد. پایین بودن زمان، هزینه و سهولت تعمیر در این سیستم‌ها، سبب بازگشت سریع ساختمان به خدمت رسانی خواهد شد. در این تحقیق به تعیین ضریب رفتار قاب‌های بتن‌آرمه تقویت شده با سیستم قاب ستون پیوند شده فولادی با تعداد طبقات 3 و 6 طبقه با سه طول متفاوت تیر پیوند پرداخته شده است. بر‌اساس نتایج مدل سازی منحنی نیرو-تغییرمکان، ضریب رفتار و پارامترهای مربوط براساس روش انرژی معادل محاسبه شده است. نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی نشان می دهد با استفاده از سیستم قاب ستون پیوند شده فولادی جهت تقویت قاب بتن‌آرمه میزان ظرفیت باربری و قابلیت جذب و استهلاک انرژی را نسبت به نمونه بدون تقویت در حدود 5/3 برابر افزایش می‌دهد و مقدار ضریب رفتار در روش طراحی حالت حدی در حدود 95/8 می‌باشد که این مقدار نسبت به قاب بتن‌آرمه بدون تقویت در حدود 71درصد بیشتر است. همچنین فاصله بین تغییرمکان متناظر با تشکیل اولین مفصل پلاستیک در تیر پیوند و تغییرمکان متناظر با تشکیل اولین مفصل پلاستیک در قاب بتن‌آرمه برای نمونه‌ای با نسبت طول تیر پیوند به طول دهانه قاب بتن‌آرمه برابر 45/0 از بقیه نمونه‌ها بیشتر می‌باشد که این باعث می‌شود کلیه‌ی آسیب‌ها به تیر پیوند که قابل تعویض بوده، وارد شده و سازه اصلی در حالت الاستیک باقی بماند و این سیستم در سطح خطر زیاد، قابلیت بازسازی سریع (RR) به سطح عملکرد خود را پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Response Modification Factor of the RC frame retrofitted with the linked column frame system

نویسندگان [English]

  • Alireza Ezoddin 1
  • Ali Kheyroddin 2
  • majid Gholhaki 3
1 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran,
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The adequate solution for protecting main structural members and reducing the destructive effects of earthquakes use of structural systems combined with the replaceable fuse members, which due to the ductile behavior and seismic energy dissipation are next to the main members of the structure. Relatively low cost and easy repair process in these systems leads to rapid return to occupancy after an earthquake. In this study presents the response modification factor ‘R’ of the RC frame retrofitted with the linked column frame system with the number of floors 3- and 6-story with three different lengths of link beam. Based on the results of modeling the force-displacement curve, the R factor and related parameters are calculated based on the equivalent energy method. The results of the nonlinear static analysis, using the linked column frame system for retrofitting RC frame Can be increased the load bearing capacity and the capability of absorption and dissipation energy than a model of the RC frame without retrofitting about 3.5 times. The R factor in the Limit state method is about 8.95 which is more about 71% than a model of the RC frame without retrofitting. Also, the distance the corresponding displacement for the first plastic hinges formed in link beam and the corresponding displacement for the first plastic hinge formed in the RC frame for the model of LCF-0.8-0.45 is more than other models. This causes the damage to the replaceable link beam and the main structure is remained elastic phase and at a high risk level, this system will achieve to reach the rapid return to occupancy performance level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Linked Column Frame System"
  • "Link beam"
  • "Plastic hinges"
  • "retrofit of RC frame"
  • "Response modification factor"
[1] Applied Technology Council, (1996). Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings. ATC- 40 report, Redwood City, California.
[2] Building Seismic Safety Council (2000). Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings. Report FEMA-356, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.
[3] Kheyroddin, A. and Sharbatdar, M.K. (2016). Strengthening of R.C. structures with Steel Plate and FRP Composites. Semnan: Semnan University, Page. 552.
 [4] Dusicka P. and Iwai R. (2007). Development of Linked Column Frame System for Seismic Lateral Loads. In Structural Engineering Research Frontiers, pp. 1–13.
[5] Dusicka, P. and Lewis, G. (2010). Investigation of replaceable sacrificial steel links. Proceedings of the 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, number 1659. EERI.
[6] Nader M, Baker G, Duxbury J and Maroney B. (2000). Seismic design for the self-anchored suspension bridge–san Francisco Oakland bay bridge. 30th Street, Sacramento, CA 95816.
[7] Roeder C. W. and Popov E. P. (1977). Inelastic behavior of eccentrically braced steel frames under cyclic loadings. STI/Recon Tech. Rep. N, vol. 78, no. August, p. 20375.
[8] Pandikkadavath, M. S., and Sahoo, D. R. (2017). Mitigation of seismic drift response of braced frames using short yielding-core BRBs. Steel Comp. Structure., 23(3) 285-302
[9] Xu, Z.D., Dai, J. and Jiang, Q.W. (2018). Study on fatigue life and mechanical properties of BRBs with viscoelastic filler. Steel Comp. Struct., 26(2).
[10] Cahís, X., Simon, E., Piedrafita, D., Catalan, A. (2018). Core behavior and low-cycle fatigue estimation of the Perforated Core Buckling-Restrained Brace. Engineering Structures, vol (174), 126-138.
[11] Li, G.Q., Sun, Y.Z., Jiang, J., Sun, F.F., Ji, C. (2019). Experimental study on two-level yielding buckling-restrained braces. Journal of Constructional Steel Research, vol (159), 260-269.
[12] Wang Y., Ibarra L., Pantelides C. (2019). Collapse capacity of reinforced concrete skewed bridges retrofitted with buckling-restrained braces. Engineering Structures, 184, 99–114.
[13] Bedon, C., and Amadio, C. (2019). ADAS dampers for the hazard protection of multi-storey buildings with glazing envelopes: a feasibility study. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata. Vol. 60, n. 2, pp. 197-220. DOI: 10.4430/bgta0253.
[14] Karami Mohammadi, R. Nasri, A., Ghaffary, A. (2017). TADAS dampers in very large deformations. International Journal of Steel Structures, 17(2): 515-524. DOI 10.1007/s13296-017-6011-y.
[15] Ghaffary, A., Karami Mohammadi, R. (2016). Framework for virtual hybrid simulation of TADAS frames using opensees and abaqus. Journal of Vibration and Control, vol (24), n. 11, pp 2165-2179, https://doi.org/10.1177/1077546316679029.
[16] TahamouliRoudsari M., Eslamimanesh M.B., Entezari A.R., Noori O., Torkaman M. (2018). Experimental Assessment of Retrofitting RC Moment Resisting Frames with ADAS and TADAS Yielding Dampers. Structures, vol, 14, pp 75-87, DOI:10.1016/j.istruc.2018.02.005.
[17] Rahnavard, R., Hassanipour, A., Suleiman, M., Mokhtari, A. (2017). Evaluation on eccentrically braced frame with single and double shear panels. Journal of Building Engineering, vol (10), pp 13-25.  
[18] Malakoutian M, Berman JW, Dusicka P. (2013). Seismic response evaluation of the linked column frame system. Earthq Eng Struct Dyn, 42:795–814.
[19] Malakoutian M, Berman J.W, Dusicka P, Lopes A. (2016). Quantification of Linked Column Frame Seismic Performance Factors for Use in Seismic Design. Journal of Earthquake Engineer; 20:535–58. DOI:10.1080/13632469.2015.1104750.
[20] Shen Y., Christopoulos C., Mansour Nabil, Tremblay R. (2011). Seismic design and performance of steel moment-resisting frames with nonlinear replaceable links. · Journal of Structural Engineering, vol (137), No. 10, pp1107–1117, DOI: 10.1061/ (ASCE) ST.1943-541X.0000359
[21] Shoeibi, S., Kafi, M.A., Gholhaki, M. (2017). New performance-based seismic design method for structures with structural fuse system. Engineering Structures, 745–760.
[22] Lia, Y.W., Lib, G.Q., Jiangc J., Sun F.F. (2018). Mitigating seismic response of RC moment resisting frames using steel energy-dissipative columns. Engineering Structures 174, 586–600.
[23] Choi, I.R. and Park, H.G. (2011). Cyclic loading test for reinforced concrete frame with thin steel infill plate. Journal of Structural Engineering, 137(6), pp.654-664.
[24] Choi, I.R. and Park, H.G. (2008). Cyclic Test for Framed Steel Plate Walls With Various Infill Plate Details. The 14th World Conference on Earthquake Engineering.
[25] Abaqus Analysis User's Guide (6.14-2).
[26] ACI Committee 318 (2014). Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318 R-14). American Concrete Institute: Farmington Hills, MI, USA.
[27] Tasnimi, A. A. and Masoumi, A. (2006). Estimation of Response Modification Factors for RC-MRF Structures. Building and Housing Research Center, R-436.
[28] ATC-19 (1995). Structural Response Modification Factors. Applied Technology Council, Redwood City, California, 5–32
[29] Krawinkler, H., and Nassar, A. A. (1992). Seismic design based on ductility and cumulative damage demands and capacities. Nonlinear seismic analysis and design of reinforced concretebuildings, P. Fajfar and H. Krawinkler, Elsevier Applied Science.London and New York, pp. 23-29.
[30] Miranda, E. and Bertero, V.V. (1994). Evaluation of strength reduction factors for earthquake-resistant design. Earthquake spectra, 10(2), pp.357-379
[31] Newmark, N.M. and Hall, W.J. (1982). Earthquake spectra and design. Berkeley, California Earthquake Engineering Research Inst
[32] IBC (2018). International Building Code. International Conference of Building Officials, Whittier, CA.
[33] ATC-40 (1996). Seismic Evaluation and Retrofit of Reinforced Concrete Buildings. Applied Technology Council.
[34] FEMA-356 (2000).Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. American Society of Civil Engineers.
[34] Kim J., Choi. (2006). Displacement-Based Design of Supplemental Dampers for Seismic Retrofit of a Framed Structure. Journal of Structural Engineering © ASCE, Vol. 132, No. 6, June 1. DOI: 10.1061/ASCE0733-9445.