بررسی آزمایشگاهی خصوصیات تازه و سخت شده بتن خودتراکم حاوی سنگدانه درشت و ریز سرباره کوره قوس الکتریکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

3 کارشناس آزمایشگاه عمران، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان

چکیده

بتن خودتراکم از توانمند ترین بتن های حال حاضر به دلیل خصوصیات رئولوژی و سخت شده فوق العاده خود می‌باشد. خصوصیات تازه بتن شامل توانایی عبور،قابلیت جریان و پایداری است و با توجه به این خصوصیات باعث افزایش بهره‌وری بتن خودتراکم در تمامی مراحل از ساخت تا بهره برداری خواهد شد. از جمله مهمترین ضایعات صنعت فولاد، سرباره های آهنگدازی کوره قوس الکتریکی می-باشد و یکی‌از کاربرد های آن استفاده به عنوان سنگدانه در بتن می باشد. سرباره های فولادی شرکت فولاد خوزستان اهواز شامل ریز و درشت می‌باشند و ما در این کار تحقیقاتی در ابتدا به دنبال طرح اختلاط مناسبی از بتن خودتراکم هستیم و سپس مقادیر سرباره های درشت و ریز را از 10 درصد به صورت افزایشی تا جایی که بتن خودتراکم بماند جایگزین می‌کنیم. جایگزینی سرباره درشت و ریز تا 30 درصد امکان پذیر بوده است.آزمایشات تازه بتن شامل جریان اسلامپ،قیفV، حلقهJ و جعبهL می‌باشد که بر اساس راهنمایEFNACR ارزیابی و صورت گرفته است. آزمایشات سخت شده بتن شامل مقاومت فشاری و کششی دو نیم شدن است که بر اساس نمونه های استاندارد مکعبی و استوانه ای پس از عمل آوری اشباع بتن ها در سنین 28،7،3 روز انجام شده است. جایگزینی سرباره درشت تا 30درصد سبب بهبود خصوصیات سخت شده بتن می‌شود ولی کمی کاهش در خصوصیات تازه به همراه دارد.با اصلاح طرح اختلاط و استفاده از فوق روان کننده تا 3 درصد وزنی سیمان سرباره درشت به مقدار 100 درصد جایگزین سنگدانه درشت شده است و نتایج تازه و سخت شده خوبی نیز حاصل شده است. جایگزینی سرباره ریز به مقدار 10درصد ریزدانه ها بهینه ترین حالت خصوصیات تازه و سخت شده بتن خودتراکم می‌باشد و جایگزینی بیش از این درصد سبب کاهش زیادی در خصوصیات تازه و سخت شده می‌گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of Fresh and hardened properties of self-compacting concrete containing coarse and fine electric arc furnace slag aggregate

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Mirzaie Aliabadi 1
  • mohammad hamednezhad 2
  • alireza dadpour 3
1 Department of Civil Engineering,Faculty of Engineering,Behbahan Khatam Alanbia University of Technology
2 Khatam-ol-Anbia University of Technology Behbahan
3 Department of Civil Engineering,Faculty of Engineering,Behbahan khatam Alanbia University of Technology
چکیده [English]

Self-compacting concrete is one of the most High potential Concrete
Currently available due to its wonderful fresh and hardened properties. fresh properties of concrete include the ability to pass, flow and stability, and with these properties will increase the efficiency of self-compacting concrete in all stages from making to utilization. One of the most important wastes in the steel industry is the electric arc furnace slag and one of its applications is the use as aggregate in concrete .The steel slag of Khuzestan Steel Company consists of fine and coarse aggregates, and in this research we first seek to design a suitable mix of self-compacting concrete And then we replace the amounts of coarse and fine slag by 10% incrementally as long as the concrete remains self-compacting. Replacement of coarse and fine slag has been possible up to 30%. fresh concrete tests include slump flow, V Funnel, J-ring and L-box which is evaluated according to the EFNARC guideline.. Hardened concrete tests include compressive and Split tensile strength performed on standard cubic and cylindrical specimens after curing saturation of concrete at 3,7,28 days. Replacement of coarse slag up to 30% improves hardened concrete properties, But slight decrease in fresh properties. By modifying the mix design and the use of super plasticizer to 3% by weight of cement The coarse slag has been 100% replaced by coarse aggregate and has achieved good fresh and hardened results. Replacement of fine slag by 10% of fine particle is the most optimal condition for fresh and hardened concrete properties, And replacing more than this percentage will greatly reduce the fresh and hardened properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric arc furnace slag
  • Self-Compacting Concrete
  • Concrete performance
  • Laboratory study
  • Fresh and hardened properties
[1] Abu-Eishah, S. I., El-Dieb, A. S., & Bedir, M. S. (2012). Performance of concrete mixtures made with electric arc furnace (EAF) steel slag aggregate produced in the Arabian Gulf region. Construction and Building Materials, 34, 249-256.‏
[2]Pellegrino, C., & Gaddo, V. (2009). Mechanical and durability characteristics of concrete containing EAF slag as aggregate. Cement and Concrete Composites, 31(9), 663-671.
 [3]Shi, C., Wu, Z., Lv, K., & Wu, L. (2015). A review on mixture design methods for self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 84, 387-398.‏
[4] Okamura, H. (1997). Self-compacting high-performance concrete. Concrete international, 19(7), 50-54.‏
[5] Shi, C., Wu, Z., Lv, K., & Wu, L. (2015). A review on mixture design methods for self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 84, 387-398.‏
[6] Alyhya, W. S. (2016). Self-compacting concrete: mix proportioning, properties and its flow simulation in the V-funnel (Doctoral dissertation, Cardiff University).
[7] Tomasiello, S., & Felitti, M. (2010). EAF slag in self-compacting concretes. Facta universitatis-series: Architecture and Civil Engineering, 8(1), 13-21.
[8]Kumar Mehta, P., & Monteiro, P. J. M. (2013). Concrete: Microstructure, Properties, and Materials McGraw-Hill Professional.
[9] EFNARC, Specification, Guidelines for Self-compacting Concrete, European Federation of Producers and Applicators of Specialist Products for Structures, 2002.
[10] Monosi, S., Ruello, M. L., & Sani, D. (2016). Electric arc furnace slag as natural aggregate replacement in concrete production. Cement and Concrete Composites, 66, 66-72.
[11] Faleschini, F., Brunelli, K., Zanini, M. A., Dabala, M., & Pellegrino, C. (2016). Electric arc furnace slag as coarse recycled aggregate for concrete production. Journal of Sustainable Metallurgy2(1), 44-50.‏
[12] A. Santamaría a,, A. Orbe b, M.M. Losañez c, M. Skaf d, V. Ortega-Lopez e, Javier J. González a Self-Compacting concrete incorporating electric arc-furnace steelmaking. slag as aggregate,2017.
[13] Tomasiello, S., & Felitti, M. (2010). EAF slag in self-compacting concretes. Facta universitatis-series: Architecture and Civil Engineering, 8(1), 13-21.‏
[14] Santamaría, A., Orbe, A., San José, J. T., & González, J. J. (2018). A study on the durability of structural concrete incorporating electric steelmaking slags. Construction and Building Materials161, 94-111.
[15] González-Ortega, M. A., Cavalaro, S. H. P., de Sensale, G. R., & Aguado, A. (2019). Durability of concrete with electric arc furnace slag aggregate. Construction and Building Materials217, 543-556.‏
[16] Manso, J. M., Polanco, J. A., Losanez, M., & Gonzalez, J. J. (2006). Durability of concrete made with EAF slag as aggregate. Cement and concrete composites28(6), 528-534.‏
[17] ASTM, C. (2006). Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates. C136-06.
 [18] ASTM C566 - 97  Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate byDrying
 ‏[19] ASTM C29 , C. (2009). Standard test method for bulk density (“unit weight”) and voids in aggregate.‏
[20] BS 812-105-1:1989  European Standards adopted as British Standards ,Testing aggregates. Methods for determination of particle shape. Flakiness index (declared obsolescent and is superseded but remains current).
 [21]ASTM C131 / C131M - 14  Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
[22] ASTM C88 - 05, 1990- Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.02, ASTM, Philadelphia, PA.
[23] BS 1881:PART 116, Testing concrete. Method for determination of compressive strength of concrete cubes.
[24] ASTMC496/C496 M-04 , Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens.
[25] Amir Ansari et al  ,The effect of increasing cement grade on water-to-cement ratio on fresh concrete properties and durability in self-compacting concrete, 7th Annual Iranian National Concrete Conference - Tehran - October 15, 2015 
[26] Amir Sheibani and Mohsen Tadin, The Effect of Cement Grade (Aggregate to Cement Ratio) on Concrete Water Absorption, First National Conference on Concrete, 15 October 2009   
[27] Ali Akbar Ramazanianpour, Yasser Bakhtiari, Investigating the Effect of Cement Grade Increase on Mechanical Properties and Durability of Self-Concrete Concrete, The First Specialized Self-Compressing Concrete Workshop March 10, 2006