دوره و شماره: دوره 10، شماره 8 - شماره پیاپی 73، آبان 1402 
بررسی بهبود نظم هندسی سازه فضاکارآتی‌سنتر مشهد

10.22065/jsce.2023.368513.2966

پریسا همتیان دهکردی؛ علی محدث خراسانی؛ مرجان گودرزی؛ محمد چایچی رقیمی