دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 67، اردیبهشت 1402 
بررسی تاثیر پومیس به عنوان ماده جایگزین سیمان بر دوام سیمان آلومینات کلسیم

صفحه 156-171

10.22065/jsce.2022.320366.2676

علیرضا راسخی صحنه؛ سید حسام مدنی؛ محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ هادی دهقان منشادی