دوره و شماره: دوره 10، شماره 9 - شماره پیاپی 74، آذر 1402 
طراحی سیستم سازه نگهبان برای گودهای شهری با رویکرد مهندسی ارزش

10.22065/jsce.2023.346273.2888

جواد وافی شهری؛ توحید پوررستم؛ سهیل قره؛ علی مزروعی؛ توحید پوررستم