مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی تیرهای خمیده در صفحه افق تحت تحریک جرم متحرک با در نظر گرفتن مؤلفه لنگر پیچشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه، به اثرات ناشی از لنگر پیچشی بر پاسخ دینامیکی خارج از صفحه تیرهای خمیده در صفحه افق و متکی بر بستر ویسکو-الاستیک پرداخته می شود که تحت تحریک جرم متحرک قرار دارند. ابتدا در معادلات تعادل دینامیکی حاکم بر تیرهای خمیده در صفحه افق، اثرات ناشی از اینرسی دورانی، شتاب کوریولیس و نیروی مرکزگر لحاظ شده، و سپس بر اساس روش ماتریس انتقال حل عددی آن ارائه شده است. دقت مدل نیمه تحلیلی این پژوهش بر اساس مطالعات موجود در ادبیات فنی ارزیابی شد که مؤید عملکرد مطلوب آن در برآورد پاسخ دینامیکی خارج از صفحه تیرهای خمیده در صفحه افق است. در بخش مطالعات پارامتری، به چگونگی تأثیر شعاع انحنای تیر و زاویه مرکزی آن، و نیز جرم و سرعت جسم متحرک بر طیف پاسخ جابه جایی خارج از صفحه و لنگر خمشی اشاره شد. با مشاهده طیف پاسخ، در حالت کلی، با افزایش شعاع انحنا و زاویه مرکزی تیر، مقادیر جابه جایی خارج از صفحه و لنگر خمشی حداکثر روند کاهشی داشته است. همچنین، با افزایش جرم و سرعت جسم متحرک، سیستم جابه جایی و لنگر بیشتری را تجربه می کند. در انتها، به منظور تعیین میزان اثرگذاری مؤلفه لنگر پیچشی بر پاسخ دینامیکی سیستم، طیف پاسخ در حالت با و بدون اثر لنگر پیچشی مقایسه شدند که بر اساس مقادیر بررسی شده در این مقاله، به ترتیب حداکثر تا 6 و 5 درصد می تواند بیشینه جابه‌جایی و لنگر خمشی تیرهای خمیده در صفحه افق را افزایش دهد. در نتیجه، در نظر گرفتن لنگر پیچشی می تواند ارزیابی واقع بینانه تری از رفتار دینامیکی سیستم تیرخمیده-جرم متحرک داشته باشد و موجبات تحلیل و طراحی ایمن تری را به همراه آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Parametric study on the dynamics of horizontally curved beams due to a moving inertial load considering the induced torsional moment

نویسندگان [English]

  • Hatef Abdoos 1
  • Mohammad Ali Foyouzat 2
  • Ali Reza Khaloo 3
1 Department of civil engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of civil engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Distinguished Professor, Department of civil engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper is devoted to investigating the effect of applied torsional moment on the out-of-plane behavior of horizontally curved beams (HCBs) subjected to the excitation induced by a moving mass. As the mass travels along the top surface of HCBs, a torsional moment will be introduced into the system due to the eccentricity of the in-plane centrifugal action with respect to the shear center of the HCB section. The differential equations governing the HCB-moving mass system are first established considering the effect of mass inertia, Coriolis and centrifugal forces, and then numerically solved within the transition matrix approach. Thereafter, a parametric study is conducted to evaluate the influence of radius of curvature and central subtended angle of HCB, as well as the mass and velocity of the moving object. In general, with an increase in the values of radius of curvature and subtended angle of HCBs, a decreasing effect in the response of the system is observed. Moreover, a general magnifying effect is essentially experienced due to an increase in the mass and velocity of the moving object. As the results suggest, the magnifying effect of the induced torsional moment due to the in-plane centrifugal force is at most six percent for the results studied herein. For long-span HCBs, the torsional effect can be deemed as insignificant on the out-of-plane response of HCB-moving mass systems. In conclusion, it is indicated that considering the contribution of the torsional moment can offer a more realistic response estimation regarding the dynamics of HCBs acted upon by a moving inertial load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontally curved beam
  • Moving mass
  • Torsional moment
  • Dynamic response
  • Parametric study
  • Visco-elastic foundation