دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 66، فروردین 1402 

علمی - پژوهشی

رویکردهای بهینه سازی برای کنترل سازه ها

10.22065/jsce.2022.336919.2773

سعیده قائمی فرد؛ امین قنادی اصل


بررسی رفتار غیرخطی سیستم خرپای متناوب

10.22065/jsce.2022.336026.2766

جلال ذوالفقاری؛ محمد گل محمدی؛ مجید یعقوبی